Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder er en branche- og erhvervsorganisation for private rådgivende arkitektvirksomheder. Vi har omkring 700 medlemsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger ca. 5.000 arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører samt medarbejdere inden for fx administration, kommunikation og IT.

Danske Arkitektvirksomheder varetager og repræsenterer arkitektvirksomheders forretningsmæssige interesser og er i tæt dialog med det politiske system, offentlige myndigheder, bygherrer og entreprenører for at skabe optimale rammevilkår for arkitekternes muligheder for at drive forretning og skabe arkitektur med merværdi.

Vi er som erhvervsorganisation optaget af udbuds-, kontrakts-, ansvars- og forsikringsforhold samt et stort fokus på den aktuelle og samfundsmæssige dagsorden, da det har afgørende betydning for vores medlemmers muligheder og udfordringer for at drive arkitektvirksomhed. Danske Arkitektvirksomheder er medlemsorganisation i DI, der i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder forhandler hovedaftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår med faglige organisationer.

Vores medlemmer - din garanti

Hos alle medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder er der mindst én person i virksomhedens ledelse, der har været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år. Heraf skal personen i mindst to år have været selvstændig eller have fungeret som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed. Personen skal desuden have en gyldig afgangseksamen.

Alle medlemmer hos Danske Arkitektvirksomheder er forpligtet til at have en løbende professionel ansvarsforsikring med en dækningssum for tingskade og formueskade på minimum 2,5 millioner kroner pr. skade og pr. år. Dækningen skal som minimum leve op til de krav der fremgår af Danske Arkitektvirksomheders liste over krav til forsikringsselskaber.

Krav til forsikringsselskaber

Sekretariat

Danske Arkitektvirksomheders opgaver løses af et sekretariat, der i det daglige servicerer og rådgiver vores medlemmer, udvikler og gennemfører projekter samt varetager politiske og forretningsmæssige interesser. Det arbejdsretslige område varetages af Dansk Industri (DI). Du kan finde deres specialister nederst på siden.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til fx medlemskab, kontrakter og udbud eller forsikringsforhold. Du kan ringe på tlf 3283 0500, sende en mail på info@danskeark.dk eller ringe direkte til den medarbejder, du har brug for at tale med.

Husk at hvis du har spørgsmål vedr. personale og HR, skal du kontakte DI. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Vores adresse er Vesterbrogade 1E, 2. sal, 1620 København V

Foto af Lars Storr-Hansen

LARS STORR-HANSEN

Adm. direktør, cand.polit.

M 4119 3304

E lsh@danskeark.dk

 

Lars Emil

LARS EMIL KRAGH

Underdirektør

M 5167 1554

E lek@danskeark.dk

 

Foto af Sofie

SOFIE SCHAUMBURG-LEVY

Sekretariatsmedarbejder

M  3030 7668

E  ssl@danskeark.dk

 

Karen

KAREN SEJR

Kommunikationschef

M 3034 8285

E ks@danskeark.dk 

 

Foto af Thomas Larsen

THOMAS LARSEN

Chef for presse og politik

M 2272 4589

E tla@danskeark.dk

 

Foto af Kirstine Brøgger Jensen

KIRSTINE BRØGGER JENSEN

Bæredygtighedskonsulent

M 3034 1230

E kbj@danskeark.dk

 

Preben

PREBEN DAHL

Chefjurist, advokat

M 2869 0576

E pd@danskeark.dk

 

Sait

SAIT CIFTCI

Advokat

M 2327 6915 

E sc@danskeark.dk

 

Vibeke

VIBEKE GRUPE LARSEN

Bæredygtighedskonsulent

M 2628 0289

E vgl@danskeark.dk

 

Foto af Teitur Hvidbro

TEITUR HVIDBRO

Medlemskonsulent

M 9392 9015

E th@danskeark.dk

 

Foto af Sebastian

SEBASTIAN KALDAHL

Cheføkonom

M  2938 6885

E sk@danskeark.dk 

 

Foto af Rikke Friis Sørensen

RIKKE FRIIS

Politisk konsulent, cand.arch.

M 2170 5737

E  rfs@danskeark.dk

 

Foto af Kith

KITH LERCHE-GREGERSEN

Medlemskonsulent

M 4043 1546

E  klg@danskeark.dk

 

Foto af Emma Borges

EMMA BORGES

Studentermedhjælper, bogholderi

E eb@danskeark.dk / bogholderi@danskeark.dk 

 

Foto af Klara Reetz

KLARA DALGAARD REETZ 

Studentermedhjælper, kommunikation

M 3283 0500

E kommunikation@danskeark.dk

Vedtægter

Danske Arkitektvirksomheders vedtægter sætter rammerne for foreningens virke. Vedtægterne beskriver bl.a. formål, bestemmelser om medlemskab og forpligtelser.

Foreningens navn er Danske Arkitektvirksomheder med binavnet DANSKE ARK. Vi er en medlemsforening i DI (Dansk Industri) og formålet med foreningen er:

 • at synliggøre arkitekterhvervet
 • at arbejde for høj faglig kvalitet i arkitekterhvervet
 • at arbejde aktivt for de bedst mulige rammer for at drive arkitektvirksomhed
 • at skabe et godt sammenhold og samarbejde blandt arkitektvirksomhederne
 • at tilbyde rådgivning og støtte til medlemsvirksomhederne i forhold til det niveau de befinder sig på
 • at fremme og udvikle nye forretningsmuligheder.

Medlemskrav

For at blive  ordinært medlem af Danske Arkitektvirksomheder skal din virksomhed være en privat rådgivende arkitektvirksomhed. Blandt virksomhedens ledende medarbejdere skal mindst én have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år.

Virksomheder, hvis leder endnu ikke opfylder ovennævnte beskæftigelseskrav, kan optages som B-associerede medlemmer og få samme medlemsfordele. Kontakt os for at høre mere om dine muligheder.

For at opnå ordinært medlemskab af Danske Arkitektvirksomheder skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Virksomheden er en privat rådgivende arkitektvirksomhed.
 • Blandt virksomhedens ledende medarbejdere skal mindst én have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år, hvoraf mindst to år som selvstændig eller som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed efter afgangseksamen på en af følgende uddannelser:

  - kandidat- eller bachelorniveau som arkitekt, landskabsarkitekt eller -forvalter (cand.arch., BA, cand.hort.arch.,BSc .hort.arch., cand.scient. eller BSc.scient.)

  - kandidatniveau som civilingeniør i arkitektur, industrielt eller urbant og design (cand.polyt.) eller

  - bygningskonstruktør (professionsbachelor i bygningskonstruktion).
 • Arkitekter med andre EU-anerkendte arkitektuddannelser ligestilles med dansk uddannede, dog således at de ovennævnte fem års arkitektarbejde skal indeholde mindst to års beskæftigelse i Danmark.
 • At virksomheden har en professionel ansvarsforsikring, der opfylder Danske Arkitektvirksomheders betingelser for professionel ansvarsforsikring.

Bestyrelsen

Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand og otte menige medlemmer valgt fra foreningens medlemskreds. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen og skal vælges blandt de ordinære medlemmer. Formanden vælges for to år af gangen og kan til enhver tid genvælges. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de ordinære medlemmer for to år af gangen, dog således at mindst fire medlemmer er på valg om året.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Danske Arkitektvirksomheders vedtægter

Bestyrelse og forretningsudvalg

Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse på ni personer fra medlemsvirksomhederne, der vælges på organisationens generalforsamling. Bestyrelseslederen vælges på generalforsamlingen og sammen med to vicebestyrelsesledere udgør de forretningsudvalget.

Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse består af Elena Astrid Rojas-Rasmussen (Vandkunsten), Jacob Kurek (Henning Larsen Architects), Trine Trydeman (1:1 Landskab), Lone Bendorff (C.F. Møller), bestyrelsesleder Katja Viltoft (JJW Arkitekter), Jeanette Hansen (3XN), Thomas Hjort (m4 Arkitekter), Vibeke Lydolph Lindblad (Christensen & Co) samt Mette Stavad (Pluskontoret). 

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget udgør sammen med direktøren for Danske Arkitektvirksomheder den daglige ledelse. Bestyrelseslederen vælges direkte på generalforsamlingen, mens vicebestyrelseslederne konstitueres ved beslutning i bestyrelsen.

 

Tal & Analyser

Se hvordan vores medlemmer fordeler sig på fx omsætning og antal medarbejdere - og find de seneste branchetal og analyser baseret på egne tal, indberetninger fra vores medlemmer og på data fra Danmarks Statistik m.fl.

Vores medlemmer varierer meget i størrelsen – både når man ser på omsætning og antal medarbejdere. Vi har fra de helt små enkeltmandsfirmaer til store arkitektvirksomheder med op til flere filialer i både Danmark og andre lande.
Se en liste over vores medlemmer

Geografisk fordeling af medlemmer
Figur 1: Geografisk fordeling af medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder, 2016.


Diagram over antal medlemmer efter segment
Figur 2: Fordeling af medlemmer hos Danske Arkitektvirksomheder fordelt på antallet af medarbejdere, 2021.

 

Omsætningen varierer – men er heldigvis stigende

At drive arkitektvirksomhed kan være en god forretning, men er også forbundet med stor usikkerhed. Branchen er meget konjunkturfølsom, og arkitektvirksomhederne er de første til at mærke når kriser i byggesektoren opstår. De senere år har udvist en stigning i omsætningen og virksomhederne er også blevet bedre til at sprede risikoen. Figur 3 viser den samlede honoraromsætning for medlemsvirksomhederne samt antallet af medarbejdere.

Diagram over honoraromsætning og antal medarbejdereFigur 3: Samlet honoraromsætning (mia. kr.) og antal medarbejdere, 2013-2021.

 

ORGANISATION

Danske Arkitektvirksomheder er en brancheorganisation med ca. 700 medlemsvirksomheder. Organisationen ledes af en bestyrelse, et forretningsudvalg og et sekretariat med en administrerende direktør i spidsen.

Bestyrelse

Bestyrelsen vælges på en årlige generalforsamling blandt foreningens medlemmer. 

Forretningsudvalg og administrerende direktør

Forretningsudvalget består af formand, næstformænd og den administrerende direktør for Danske Arkitektvirksomheder og udgør organisationens daglige ledelse. 

Sekretariat

Sekretariatet rådgiver og servicerer organisationens medlemmer, varetager organisationens politiske interesser og daglige drift. 

Fokusudvalg og ekspertgrupper

Og endelig er der sammensat fire fokusudvalg med repræsentanter fra foreningens medlemmer, som arbejder med politiske- og juridiske emner indenfor aftaleret, forretningsudvikling, arkitektur og byggepolitisk samt bæredygtighed. Til hvert fokusudvalg er tilknyttet en ekspertgruppe som kan bidrage med arbejdet når der er behov for det.

Danske BoligArkitekter

Danske Arkitektvirksomheder har i samarbejde med Videncentret Bolius, etableret en ordning for enkeltmandsejet og små medlemsvirksomheder der udelukkende henvender sig til private boligejere. Denne gruppe tilbyder specialiserede serviceydelser via hjemmesiden www.danskeboligarkitekter.dk.

Læs meget mere om ordningen her

Vedtægter

Danske Arkitektvirksomheders arbejde er formuleret i en række vedtægter der tilsammen sætter rammerne for foreningens virke. Vedtægterne beskriver bl.a. formål, bestemmelser om medlemskab og forpligtelser.

Danske Arkitektvirksomheder tegnes af:

a.    formand og direktør i forening, 
b.    en næstformand og direktør i forening eller 
c.    formanden i forening med endnu et bestyrelsesmedlem. 

Danske Arkitektvirksomheders regnskabsår er kalenderåret. Ved afslutning af regnskabsåret aflægges regnskab, der revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

Læs mere om ovennævnte ved at vælge områderne en af gangen.

Organisationen

Politisk fokus

Arkitekterne spiller en afgørende rolle i vores samfund. Både når det handler om at klimasikre vores byer mod stigende vandstande, øge biodiversiteten eller sikre tilflytning i landdistrikterne gennem attraktive boliger og byrum. Derfor arbejder Danske Arkitektvirksomheder på at sikre gode rammevilkår for landets arkitekter - så de kan skabe bæredygtige og grønne løsninger til gavn for både samfundet og kloden. 

Danske Arkitektvirksomheder varetager og repræsenterer arkitektvirksomhedernes interesser. Vi arbejder for at sikre optimale rammevilkår for arkitekternes muligheder for at drive forretning og skabe bæredygtige løsninger i høj kvalitet til gavn for hele samfundet.  

Vi arbejder tæt sammen med vores medlemsvirksomheder – det sker blandt andet gennem vores fire fokusudvalg som beskæftiger sig med henholdsvis juridiske forhold, forretningsudvikling, bæredygtighed og arkitektur- og byggepolitik. Vi arbejder også tæt sammen med andre organisationer om at løfte fælles dagsordener – og endelig – har vi en tæt dialog med diverse ministerier og er repræsenterede i forskellige branchenetværk og politiske udvalg.  

Udvalgte mærkesager 

Lavere transaktionsomkostninger 
Ofte skal arkitekterne fremlægge omfangsrige og ressourcekrævende oplæg i tilbudsfasen – det betyder, at der spildes millioner af kroner på at producere unødigt materiale. Mange sidder i sidste ende tilbage med høje alt for transaktionsomkostninger - uden at have vundet opgaven. Den model gavner hverken samarbejdet i branchen eller baner vej for bedre kvalitet i byggeriet. Fremover er der også fare for, at de omfattende og detaljerede krav vil underminere den innovation, som bygge- og boligsektoren har brug for.  

Totaløkonomi og helhedstænkning i byggeriet 
Ofte er nybyggeri præget af et stort fokus på anlægsøkonomi frem for totaløkonomi, og det går ud over kvaliteten og graden af bæredygtige løsninger. Kortsigtet og billigt byggeri kan resultere i høje vedligeholdelses- og driftsomkostninger, og kan i sidste ende føre til nedrivning, hvis kvaliteten ikke er tilstrækkelig. Fremadrettet er der behov for et totaløkonomisk og langsigtet fokus, for at sikre, at der bygges i en ordentlig kvalitet, som kan holde i mange år. Det kræver, at bygningens samlede leveomkostninger tages i betragtning, f.eks. ved anvendelse af LCC-værktøjer. At bygge i højere kvalitet fra start, er en økonomisk såvel som en klimamæssig investering, som ofte vil være tilbagebetalt over en kort årrække, fordi det reducerer udgifterne til vedligehold og drift og forlænger bygningens samlede levetid. 

Cirkulær økonomi er vejen frem 
Byggeri, anlæg og drift af bygninger står for en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning. Det er for højt, og derfor er der brug for, at vi i højere grad genbruger og genanvender, så vi kan reducere ressourceforbruget og mindske klimapåvirkningen. Men genbrug og genanvendelse kræver en lovgivning som netop giver incitament til at udnytte potentialet i de eksisterende materialer – og så er der behov for både modige bygherrer og innovative arkitektvirksomheder. 

Høringssvar: bemærkninger til ændring af certificerings- bekendtgørelsen

Social- og Boligstyrelsen forlænger recertificeringsperioden fra 5 til 10 år. Ændringen er trådt i kraft den 1. april og gælder for både konstruktions- og brandområdet og for alle certificeringsniveauer.

Ændringen sker i forbindelse med, at styrelsen vil igangsætte en undersøgelse med henblik på revision af certificeringsordningen. I den forbindelse indsendte vi et høringssvar med opfordring til at se på, hvordan vi kan sikre, at en større andel af de mindre og simple byggerier kan håndteres i de lavere brandklasser, så vi undgår flaskehalse omkring brandklasse 3 og 4. 

Bemærkninger til ændring af certificeringsbekendtgørelsen

Analyse: Parcelhusene bygges store som aldrig før

Analyse fra Danske Arkitektvirksomheder viser, at parcelhusene aldrig har været bygget større end i de seneste 15 år.

Analysen viser, at et parcelhus opført i 2023 i gennemsnit har været 61 kvadratmeter større end det historiske gennemsnit, og væksten i boligstørrelserne siden slut 00’erne er meget iøjnefaldende set i forhold til de 100 år forinden. De større parcelhuse skal især ses i sammenhæng med øget velstand og befolkningens krav til deres boliger.

Ifølge undersøgelsen er de øgede boligstørrelser en fortsættelse af en udvikling, som har været i gang længe. Boligstørrelser er historisk knyttet til den materielle levestandard, og siden starten af 1960’erne er boligstørrelserne i det nyopførte parcelhusbyggeri næsten uafbrudt vokset. I perioden forinden har statslånshuse begrænset størrelsen på de nyopførte parcelhusene. Derefter er parcelhusene bygget større og større.

Samtidig er størrelsen af nyopførte etageboliger og rækkehuse faldet, og denne tendens skal især ses i lyset af politiske tiltag i en enkelt kommune. Generelt set er størrelsen af nyopførte boliger faldet markant på tværs af forskellige boligtyper.

Læs hele analysen her

Strategi 2022-2026: Vi bygger en bæredygtig fremtid

Succesfulde virksomheder, organisationer og brancher har altid været kendetegnet ved at have et højere formål. At ville mere end driften, pengene, overlevelsen. Det er drivkraften hos Danske Arkitektvirksomheders medlemmer og således også ambitionen med vores strategi for 2022-2026: Vi bygger en bæredygtig fremtid.

Foto fra strategi

I Danske Arkitektvirksomheders nye strategi "Vi former fremtiden - strategi 2022-2026", som du kan hente nederst på siden her, kan du læse, hvordan vi som brancheorganisation vil understøtte vores medlemmers forretningsmæssige potentialer, favne kreative ildsjæle og professionalisere virksomhederne endnu mere. Og sammen forme en bæredygtig fremtid. Det strategiske fokus er bæredygtighed, men – vi er selvfølgelig stadig arkitektvirksomhedernes talerør, når det gælder branchens generelle rammevilkår.

"Passion er en væsentlig drivkraft for alle arkitektvirksomheder. Men uden forretningsmæssige kompetencer kan man ikke overleve og udvikle sig. Fremover skal vi også kunne byde ind på de mange bæredygtighedsydelser og udvikle nye forretningsmodeller." Katja Viltoft, bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder og kreativ direktør hos JJW Arkitekter

Flere medlemsvirksomheder, store som små, skal være en del af den grønne omstilling og de krav der allerede er varslet om som vil blive skærpet de kommende år. Vi vil have alle med, og vores nye strategi har derfor tre klare strategiske mål:

1. Vi vil støtte op om og skabe rammerne for nye værdi- og forretningsmodeller hos vores medlemmer.

2. Vi vil hjælpe vores medlemmer med at dokumentere deres værdiskabelse og

3. Vi vil styrke foreningens og medlemmers kompetencer til at kunne lede den grønne omstilling.

Danske Arkitektvirksomheders strategi 2022-2026

BRANCHESAMARBEJDE

Vi har et stort fokus på at skabe flere og stærkere alliancer i arkitekt- og byggebranchen. Mange af vores mærkesager deler vi med andre interessenter fx den grønne omstilling, transaktionsomkostninger, renovering og værdiskabelse i byggeriet. Her er det naturligt for os at støtte hinandens initiativer men også at sætte fælles projekter i søen.

Formålet er at styrke synligheden af den værdi vores medlemmer skaber, at øge tværfagligheden i branchen, sætte en politisk dagsorden og samtidig at være med til at sikre, at vores medlemmer kan blive ved med rekruttere dygtige, erhvervsparate og innovative medarbejdere.

Fælles faglige initiativer

Derfor samarbejder vi også med en lang række af byggebranchen og arkitektfagets primære aktører. Det gør vi løbende gennem diverse udvalg og grupper – men også på udvalgte temaer og fokusområder. Her kan du se nogle af de faglige initiativer vi bakker op om:

 • VærdiBYG Værdiskabende Byggeproces (VærdiBYG) er resultatet af et initiativ taget af syv af byggeriets toneangivende organisationer. Vi ønsker sammen med BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ at tage fat i problemerne og udfordringerne i byggeriet og i byggeriets processer.
 • Renovering på Dagsordenen Med det partnerdrevne initiativ ’Renovering på dagsordenen’ samarbejder 12 af byggeriets centrale organisationer herunder Bygherreforeningen og Grundejernes investeringsfond om at sætte renovering på dagsordenen overfor offentligheden, politikere og byggebranchen.
 • RENOVER prisen er stiftet af Realdania og GI med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark. RENOVER Prisen skal give renovering den synlighed og status, som renovering fortjener. 
 • Danske BoligArkitekter skal hjælpe boligejerne med inspiration og rådgivning ved større boligforbedringer, og derigennem øge boligejernes livskvalitet. Samtidig lægger ordningens arkitekter stor vægt på energioptimering af boligerne. Danske BoligArkitekter er et samarbejde mellem Bolius Boligejernes Videncenter A/S og Danske Arkitektvirksomheder. 
 • InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. InnoBYG er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. I InnoBYG samles branchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne både inden for landets grænser og internationalt.

 Herudover vi diverse samarbejder og løbende dialog med:

 • Akademiske Arkitektforening
 • Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
 • Danske Landskabsarkitekter
 • Konstruktørforeningen (KF)
 • Arkitektskolen i København (KADK)
 • Arkitektskolen Aarhus
 • DAC
 • ACE
 • Green Building Council