Vedtægter

Opdateret 24.04.24

Danske Arkitektvirksomheders vedtægter sætter rammerne for foreningens virke. Vedtægterne beskriver bl.a. formål, bestemmelser om medlemskab og forpligtelser.

Foreningens navn er Danske Arkitektvirksomheder med binavnet DANSKE ARK. Vi er en medlemsforening i DI (Dansk Industri) og formålet med foreningen er:

 • at synliggøre arkitekterhvervet
 • at arbejde for høj faglig kvalitet i arkitekterhvervet
 • at arbejde aktivt for de bedst mulige rammer for at drive arkitektvirksomhed
 • at skabe et godt sammenhold og samarbejde blandt arkitektvirksomhederne
 • at tilbyde rådgivning og støtte til medlemsvirksomhederne i forhold til det niveau de befinder sig på
 • at fremme og udvikle nye forretningsmuligheder.

Medlemskrav

For at blive  ordinært medlem af Danske Arkitektvirksomheder skal din virksomhed være en privat rådgivende arkitektvirksomhed. Blandt virksomhedens ledende medarbejdere skal mindst én have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år.

Virksomheder, hvis leder endnu ikke opfylder ovennævnte beskæftigelseskrav, kan optages som B-associerede medlemmer og få samme medlemsfordele. Kontakt os for at høre mere om dine muligheder.

For at opnå ordinært medlemskab af Danske Arkitektvirksomheder skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Virksomheden er en privat rådgivende arkitektvirksomhed.
 • Blandt virksomhedens ledende medarbejdere skal mindst én have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år, hvoraf mindst to år som selvstændig eller som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed efter afgangseksamen på en af følgende uddannelser:

  - kandidat- eller bachelorniveau som arkitekt, landskabsarkitekt eller -forvalter (cand.arch., BA, cand.hort.arch.,BSc .hort.arch., cand.scient. eller BSc.scient.)

  - kandidatniveau som civilingeniør i arkitektur, industrielt eller urbant og design (cand.polyt.) eller

  - bygningskonstruktør (professionsbachelor i bygningskonstruktion).
 • Arkitekter med andre EU-anerkendte arkitektuddannelser ligestilles med dansk uddannede, dog således at de ovennævnte fem års arkitektarbejde skal indeholde mindst to års beskæftigelse i Danmark.
 • At virksomheden har en professionel ansvarsforsikring, der opfylder Danske Arkitektvirksomheders betingelser for professionel ansvarsforsikring.

Bestyrelsen

Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand og otte menige medlemmer valgt fra foreningens medlemskreds. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen og skal vælges blandt de ordinære medlemmer. Formanden vælges for to år af gangen og kan til enhver tid genvælges. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de ordinære medlemmer for to år af gangen, dog således at mindst fire medlemmer er på valg om året.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Danske Arkitektvirksomheders vedtægter