Vedtægter

Opdateret 21.03.23

Danske Arkitektvirksomheders vedtægter sætter rammerne for foreningens virke. Vedtægterne beskriver bl.a. formål, bestemmelser om medlemskab og forpligtelser.

Foreningens navn er Danske Arkitektvirksomheder med binavnet DANSKE ARK. Vi er en medlemsforening i DI (Dansk Industri) og formålet med foreningen er:

 • at synliggøre arkitekterhvervet
 • at arbejde for høj faglig kvalitet i arkitekterhvervet
 • at arbejde aktivt for de bedst mulige rammer for at drive arkitektvirksomhed
 • at skabe et godt sammenhold og samarbejde blandt arkitektvirksomhederne
 • at tilbyde rådgivning og støtte til medlemsvirksomhederne i forhold til det niveau de befinder sig på
 • at fremme og udvikle nye forretningsmuligheder.

Medlemskrav

Hvis en arkitektvirksomhed ønsker medlemskab er det er en forudsætning, at der i virksomhedens daglige ansvarlige ledelse til enhver tid indgår mindst én person, der skal: - have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år, hvoraf mindst to år som selvstændig eller som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed samt - have afgangseksamen;

Det er en forudsætning for, at en virksomhed kan optages og forblive som medlem af Danske Arkitektvirksomheder, at der i virksomhedens daglige ansvarlige ledelse til enhver tid indgår mindst én person, der skal:

 • have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst 5 år, hvoraf mindst 2 år som selvstændig eller som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed samt have afgangseksamen
 • på kandidat- eller bachelorniveau som arkitekt, landskabsarkitekt eller -forvalter (cand.arch., BA,
 • cand.hort.arch.,BSc .hort.arch., cand.scient. eller BSc.scient.),
 • på kandidatniveau som civilingeniør i arkitektur, industrielt eller urbant design (Cand.polyt.), eller
 • som bygningskonstruktør (professionsbachelor i bygningskonstruktion)

(Bestemmelsen inkluderer tilsvarende ældre uddannelsesmæssige benævnelser.)

For ansøgere med udenlandsk uddannelse udgør beskæftigelseskravet: Mindst fem års arbejdserfaring efter endt uddannelse, heraf mindst to år som selvstændig eller ansvarlig leder og ligeledes af de fem år mindst to års arbejde i Danmark.

Bestyrelsen

Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand og otte menige medlemmer valgt fra foreningens medlemskreds. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen og skal vælges blandt de ordinære medlemmer. Formanden vælges for to år af gangen og kan til enhver tid genvælges. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de ordinære medlemmer for to år af gangen, dog således at mindst fire medlemmer er på valg om året.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Se Danske Arkitektvirksomheders vedtægter her