Bæredygtighed

Grøn omstilling er et markant voksende marked for rådgivning og innovative løsninger. Vi udvikler løbende metoder, værktøjer, processer og kompetencer for at gøre bæredygtighed til en stærk forretning som arkitekt.

Arkitektvirksomheder har et helt usædvanligt potentiale i den grønne omstilling. Byggeriet står for ca 40% af energiforbruget, 40% af materialeforbruget, 30% af affaldet og 5% af bruttonationalproduktet i Danmark og lignende lande. Arkitekters rådgivning og innovation i processer, materialer og løsninger kan skabe meget store effekter for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Med potentialet følger et ansvar. For egen virksomhed og for resultaterne af de ydelser man leverer. Danske Arkitektvirksomheder er engageret i FNs 17 bæredygtighedsmål og Global Compact. Vi opfordrer også alle vores medlemsvirksomheder til at støtte op om dem, og til opstille mål for egen virksomhed som led i virksomhedens samfundsansvar.

Det kræver øget dokumentation af byggeriets tekniske, sociale, miljømæssige og økonomiske performance set i et livscyklusperspektiv, og det stiller krav til designprocesserne. Derfor er bæredygtighedscertificering af bykvarterer eller bygninger en velegnet metode til at dokumentere værdiskabelse for bygherrer, brugere og samfund. Udover at kunne belyse byggeriets tekniske og sociale kvaliteter skal man kunne lave livscyklusvurderinger og totaløkonomiske beregninger. Og det kræver ny kompetencer.

 

 

Livscyklus-vurderinger i byggeriet

SBi har udviklet værktøjerne LCC-Byg og LCA-Byg, som er centrale, når man skal dokumentere ressourceeffektivitet og bæredygtig værdiskabelse i byggeriet.

Life Cycle Costing - LCC

Totaløkonomi (Life Cycle Costing - LCC) er en metode til at beregne byggeriets omkostninger inklusive drift, vedligehold, udskiftninger og eventuel nedrivning over hele dets levetid.

Dermed kan man for eksempel vurdere, om det er økonomisk rentabelt at investere mere i en langtidsholdbar løsning, eller om det bedre kan betale sig at bruge en løsning, der koster mindre i anlæg, men måske skal skiftes flere gange på grund af dårligere holdbarhed.

Du finder værktøjet til LCC på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside her

Life Cycle Assessment - LCA

Livscyklusvurderinger (Life Cycle Assessment - LCA) er en metode til at beregne produkter og processers miljøomkostninger over deres levetid. Man beregner hvilke materialer og fremstillingsprocesser der indgår, hvilke miljøeffekter produktet har i sin levetid, og effekten af dets bortskaffelse eller genbrug. Der er flere indikatorer, heriblandt CO2-udledning og indlejret energi. LCA giver mulighed for at basere materiale- og komponentvalg på miljøfaktorer.

Du finder værktøjet til LCA på Trafik- og byggestyrelsens hjemmeside her

Både LCA og LCC kan give arkitekten bedre kontrol med økonomi og miljøomkostninger, men kan også bruges til at dokumentere værdiskabelse i form af markante forbedringer i ressourceeffektivitet, viser flere eksempler fra temaet ressourcer i 'Arkitektur med Merværdi'.

Tilgængelighed

Tilgængelighed er et nøglebegreb i arbejdet med at skabe bedre forhold, lige adgang og muligheder samt øget ligebehandling for personer med funktionsnedsættelser. 

Vi har samlet relevant information om lovgivning og anvisninger, tilgængelighedspolitik, FNs handicapkonvention og uddannelse og kurser.

Lovgivning og anvisninger

Der findes en række lovkrav, som skal overholdes indenfor tilgængelighedsområdet, og det gælder blandt andet Bygningsreglementet. Her finder du den lovgivning, der skal overholdes inden for tilgængelighedsområdet. Det handlet blandt andet om, at der til hver bolig eller anden enhed skal være adgang fra det fri eller at der skal være en vis bredde på indgange. Her finder ud også bekendtgørelser, vejledninger og tjeklister. 

Tilgængelighedspolitik

Her finder du information om tilgængelighedspolitikken, som er en del af arkitekt -og designbranchens sociale ansvar, ligesom at den er en del af organisationernes bæredygtighedspolitik, både hvad angår det sociale, økonomiske og miljømæssige aspekt. Tilgængelighed er nøglebegreber når der arbejdes med at skabe bedre forhold og adgang for personer med funktionelnedsættelser. Med tilgængelighed henvises der til, at personer med funktionsnedsættelser har samme muligheder og adgang til ydelser og informationer, som personer uden funktionsnedsættelse.

FNs handicapkonvention

Her kan du læse mere om hvilke punkter i FNs handicapkonvention, der har betydning for arkitektfaget. Artikler, der er relevante for arkitekter og arkitektvirksomheder, er fremhævet. Generelle principper, tilgængelighed, uddannelse, arbejde og beskæftigelse samt tilfredsstillende levestandard er nogle af de fremhævede punkter, som du kan læse mere om her.

Uddannelse og kurser

Her finder ud information om hvem der tilbyder kurser og materialer om tilgængelighed. SBi, Statens Bygningsinstitut, udbyder blandt andet kurser og en master uddannelse i netop tilgængelighed, ligesom der findes bøger og andet relevant materialer, henvendt til virksomheder.

Bæredygtig projektering

Det kræver en struktureret proces at holde styr på alle de dokumentationskrav, der følger med i forhold til at bygge bæredygtigt. Danske Arkitektvirksomheder har udviklet en struktur, der kan hjælpe dig med at gå metodisk til værks.

Dette redskab skal medvirke til, at akitektvirksomheder kan strukturere deres dataindsamling i en præcis metodik i samarbejde med andre rådgivere, leverandører, entreprenører og ikke mindst bygherrer.

Redskabet kan også anvendes, når man aftaler, hvem der har ansvar for hvilke leverancer, og hvornår hvilke aspekter af byggeriets bæredygtighed skal dokumenteres i løbet af designprocessen. Metoden skal sikre optimale resultater inden for de rammer som bygherren har stillet op for et byggeprojekt. 

Du finder her både en introduktion til værktøjet og det samlede værktøj i et excel-ark. 

Introduktion til bæredygtigt projektering
Bæredygtig projektering - et værktøj

Certificering af byggeri og planlægning

Certificering er en måde at dokumentere, at en bygning eller et område er væsentligt mere bæredygtigt end bygningsreglementets mindstekrav. Danske Arkitektvirksomheder anbefaler DGNB systemet, som er specifikt tilpasset danske forhold.

Det er vigtigt at afklare hvilke krav bygherren ønsker at stille til bæredygtighed meget tidligt i designprocessen, da det kan have meget stor indflydelse på det endelige resultat.

DGNB

Den danske udgave af DGNB certificeringssystemet er resultatet af en stor frivillig indsats fra fageksperter, virksomheder og offentlige institutioner fra byggebranchen, der har gennemgået og bearbejdet de internationale kriterier, så de er blevet tilpasset danske standarder, praksis og lovgivning.  

DGNB certificeringssystemet er en bredspektret bæredygtighedscertificering sammenlignet med andre ordninger, som for eksempel LEED, BREEAM eller Svanemærket.  I DGNB vejer sociale og økonomiske forhold lige så meget som tekniske og miljømæssige forhold i den samlede vurdering, der bliver her også foretaget en vurdering af design- og projekteringsprocessen. 

Der findes DGNB-standarder til certificering af en lang række bygningstyper og for byområder. Danske Arkitektvirksomheder arbejder for at DGNB systemet skal kunne medvirke til at stimulere byggeri med høj arkitektonisk kvalitet.

Du kan læse mere om DGNB her

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø handler om at tage vare på de mange mennesker, der er involveret i byggeprocessen og som efterfølgende bruger og vedligeholder byggeriet. Godt arbejdsmiljø redder liv og sikrer en høj produktivitet.

Arbejdsmiljø er både en forpligtelse men også et forretningspotentiale. Godt arbejdsmiljø er værdiskabende, da det medvirker til bedre bygbarhed og produktivitet.

Når byggeriet skal indgå i en cirkulær økonomi er arbejdsmiljø helt afgørende, da genbrug af materialer og komponenter er afhængige af, at man praktisk kan komme til at adskille dem, og at der ikke er sundhedsfarlige stoffer i materialerne.

Arkitektvirksomheder skal tænke arbejdsmiljø i alle faser af et byggeri. Både for dem, der skal bygge det, men også efterfølgende for dem, der skal vedligeholde og bruge bygningen til daglig. Når man arbejder med arbejdsmiljø bliver det opdelt i to faser. Under hvert område findes der en række lovpligtige regler, som skal overholdes i de forskellige faser af et byggeri. 

Arbejdsmiljø når man skal gennemføre et projekt: Under projektering og under udførelse

Der er rådgivers og den projekterendes pligt at oplyse bygherren om de lovmæssige forpligtelser i forhold til arbejdsmiljø.

Du vil her kunne finde både de lovmæssige krav for en rådgivende arkitektvirksomhed og for bygherren.  Du kan også finde oplysninger om byggeri organisationernes handleplan for at nedsætte antallet af alvorlige arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. 

Arbejdsmiljø når et byggeri er færdigt: Drift og brug af den færdige bygning

Det er vigtigt, at man allerede fra første programmering tænker bygningens fremtidige arbejdsmiljø ind. Her finder du oplysninger om de krav, der stilles til blandt andet indretning af den færdige bygning.

Samfundsansvar - CSR

CSR - virksomheders samfundsanvar eller Corporate Social Responsibility – er en række metoder til at rapportere og dokumentere din virksomheds indsats for bæredygtighed. Du kan bruge rapporteringen til at profilere din virksomhed kommercielt eller politisk.

Danske Arkitektvirksomheder er medlemmer af FNs Global Compact og af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar i Danmark. Vi anbefaler, at din virksomhed dokumenterer sin indsats for bæredygtighed, både hvad angår virksomhedens egen drift og effekterne af dens tjenesteydelser og produkter. 

FNs Global Compact og FNs 17 mål for bæredygtigudvikling

Ved at tilslutte sig Global Compact forpligter din virksomhed sig til at leve op til 10 principper, der tager udgangspunkt i FN og FN-organisationernes arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljørettigheder og antikorruption. Med de 17 mål for bæredygtig udvikling er der defineret en bred palette af mål. Flere af dem har arkitektvirksomheder stor potentiel indflydelse på. 

Du finder FNs 17 mål for en bæredygtig udvikling her

Danske Arkitektvirksomheders CSR-værktøj

Vi har i samarbejde med en række af vores medlemsvirksomheder udarbejdet et værktøj til arkitektvirksomheder, der ønsker at systematisere virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Værktøjet dækker fra ledelsens drøftelser af CSR-politik til rådgivning af bygherrer - og guider dig igennem CSR-arbejdet.

Renovering og fornyelse

Renovering af eksisterende bygninger og byrum er det største enkeltstående indsatsområde for arkitektvirksomheder i den grønne omstilling i Danmark. Energiforbruget skal reduceres, men samtidig skal eksisterende kvaliteter bevares og nye tilføjes.

Bygningers kulturelle værdi giver 30% højere ejendomspriser for bevaringsværdige bygninger, viser en rapport fra Dansk Kulturarv og Incentive, som også finder en række andre afledte økonomiske effekter. Markedet sætter med andre ord pris på arkitektonisk kvalitet i et historisk perspektiv. Netop derfor er det vigtigt at fokusere på at bevare og forny de eksisterende kvaliteter, når man renoverer.

Du finder eksempler på arkitektur, der opfylder netop disse behov her

Renovering på Dagsordenen

Danske Arkitektvirksomheder arbejder for at sætte renovering højt på den politiske og byggefaglige dagsorden sammen med Bygherreforeningen og flere andre organisationer i byggeriet. Renovering på dagsordenen sætter udfordringerne til debat og samler erfaringer og eksempler på værdiskabende renoveringer.