Publikationer

Vi udgiver løbende publikationer og vejledninger. Publikationerne er opslagsværker, værktøjer og manualer til gavn for medlemmerne i Danske Arkitektvirksomheder. Flere af udgivelserne er lavet i samarbejde med andre inden for bygge- og arkitektbranchen og kan også bruges af andre end arkitekter - til inspiration, konkrete anbefalinger og ikke mindst til at blive klogere på, hvordan danske arkitektvirksomheder er med til at sætte et mere bæredygtigt aftryk på samfundet.

Publikationerne omhandler forskellige emner og har forskellige formål. Du finder bl.a. et par hæfter der giver eksempler på arkitektur med en række cases, hvor arkitekturen har genereret en dokumenteret social, økonomisk og miljømæssig merværdi, en vejledning til bedre projektkonkurrencer, eksempler på byggerier og landskaber, der nedbringer ressourceforbruget og dermed er med til at løse ikke bare Danmarks men også klodens udfordringer. Herudover finder du Danske Arkitektvirksomheders strategi for 2018-2020, en analyse af transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer og ikke mindst de mest hentede dokumenter inden for 

Nedenfor har finder du alle publikationer. Husk at du også kan finde en række dokumenter, skabeloner og vejledninger under "Rådgivning til medlemmer" i menyen.

Nogle af publikationerne findes også i en trykt udgave. Kontakt administrationschef Ulla Michael på info@danskeark.dk for nærmere oplysninger.

Læring

Danske Arkitektvirksomheders publikation "Læring" er en eksempelsamling af skolebyggeri, der stimulerer trivsel, læring og sociale relationer blandt børn og unge.

Børn og unges trivsel, motivation og læring bliver forbedret af gode fysiske rammer. Arkitektur spiller en stor rolle i at understøtte undervisningen og indlæringen på landets undervisningsbyggerier. 

Publikationen "Læring" samler 12 danske undervisningsbyggerier med innovative løsninger, der både skaber et stimulerende studie- og arbejdsfællesskab for lærere og elever, og samtidig bidrager til lokaltområdets udvikling.

Undervisningsbyggeri er ofte forbundet med mange kvadratmeter og udearealer, og projekterne i publikationen er alle eksempler på hvordan man kan udnytte disse bedst muligt - også når skolen ringer ud. 

Projekterne i denne publikation understøtter en bæredygtig udvikling og målet om kvalitetsuddannelse.

Eksempelsamling "Læring"

Det hele hænger sammen

Tanken om at sætte i system, definere procedurer og skabeloner kan være besnærende. Men, det skal virke. Det, der bliver udført hver dag af jeres medarbejdere, er standarden for jeres leverancer. Jeres virksomhed er det vigtigste hus, I nogensinde kommer til at designe, og derfor skal I fokusere mindst lige så meget på jeres hus og dets brugere, medarbejderne. 

Danske Arkitektvirksomheders nye vinkel på kvalitetsledelse "Det hele hænger sammen" forsøger at definere kvalitetsledelse som en helt overordnet tilgang til dét at drive arkitektvirksomhed. Tidligere har fokus indenfor kvalitetsledelse generelt været på skabeloner, paradigmer, dokumentation og granskningsnotater. Det er altsammen helt fint - hvis det virker. For det er vores erfaring, at det kan være udfordrende at få til at virke.

Med den nye publikation vil vi slå et slag for et fokus på dét, der virker for jer. For dét, der virker for jer, virker ikke nødvendigvis for arkitektvirksomheden på den anden side af gaden. Og derfor kan vi som brancheorganisation heller ikke lave et one-size-fits-all-system.

I publikationen "Det hele hænger sammen" får I redskaber og værktøjer til hvordan I kan gøre det bedre. Kvalitetsledelse handler mindst ligeså meget om ledelse af jeres virksomhed og jeres medarbejdere. Ledelse af det hele. For det hele hænger sammen. 

Vejledningen er udarbejdet i overensstemmelse med ISO9001:2015's principper om kvalitetsledelse.

Læs mere om publikationen her

Kvalitetsledelse: Det hele hænger sammen

Klima

Danske Arkitektvirksomheders publikation "Klima" er en eksempelsamling af bæredygtigt byggeri og arkitektur, der reducerer klimaaftrykket og sikrer bygninger og byområder mod klimaudfordringer.

Klimaforandringerne kræver intensiveret indsats i byggeri- og bygningssektoren - for på den ene side at fremme en bredere optagelse af bæredygtige løsninger til at mindske vores drivhusgasser, og på den anden side gøre vores bygninger og byer modstandsdygtige over for de nye klimatiske forhold. 

Publikationen "Klima" samler 10 danske projekter, der på forskellig vis implementerer innovative løsninger og fordrer til nytænkning i den grønne omstilling.

Projekterne i publikationen dækker over boligbyggerier, byplanlægning- og anlæg, og viser hvordan man med planlægning, arkitektur og landskab kan skabe værdi med et stærkt reduceret klimaaftryk, og beskytte vores værdier mod klimaforandringerne. 

Projekterne understøtter en række af FNs Verdensmål, men fælles for dem aller er deres særlige Klimaindsats.

Eksempelsamling "Klima"

Arkitekt - dokumentér din værdiskabelse

Danske Arkitektvirksomheders publikation "Arkitekt - dokumentér din værdiskabelse" skal gennem metoder hjælpe dig med at dokumentere din værdiskabelse. 

De danske arkitektvirksomheder forstår at skabe bedre liv – det har vi allerede vist – og vi ved fra tidligere publikationer, at dansk arkitektur bidrager til en bedre hverdag, både i form af grønne byrum, skoler og institutioner, arbejdspladser og offentlige bygninger. 

Publikationen ”Arkitekt – dokumentér din værdiskabelse” er resultatet af en længere proces, hvor vi arbejdet på at vise og dokumentere, hvordan vores medlemmer bidrager og skaber merværdi ude i hverdagslivet.

Publikationen indeholder de gode cases, hvor der ikke er nogen tvivl om, at arkitekturen har skabt et økonomisk løft, haft en afgørende social betydning eller har taget hånd om miljømæssige problemer på en overbevisende og effektiv måde.

Vi kan se at det både styrker tillid og forretningen, når arkitekterne kan tydeliggøre hvilke værdier, de er med til at skabe og sætte rammer for – både gennem projektets/arkitekturens planlægning, design og ikke mindst brug. 
I denne publikation sætter vi derfor fokus på hvordan arkitekterne, ved hjælp af metoder, kan dokumentere sin arkitekturs værdiskabelse – for ved at kunne det, styrkes arkitekternes rådgivning og samarbejdet med Bygherre og Brugerne. 

Arkitekt - dokumentér din værdiskabelse

Arkitektur med merværdi

Arkitektur skal skabe mere værdi for flere mennesker med bedre brug af de ressourcer, der er til rådighed. Dette er udfordringen i hvert enkelt projekt, stort som småt, for arkitektur skaber værdi i flere dimensioner - sociale, miljømæssigt og økonomisk. 

Byggeriet står for 30-35 procent af samfundets ressourceforbrug, hvorfor arkitekterne står overfor en udfordring, når vi skal udvikle vores samfund i forhold til FNs globale bæredygtighedsmål.

Danske Arkitektvirksomheder har samlet en række eksempler på arkitektur, der skaber merværdi. Publikationen "Arkitektur med merværdi" rummer bygninger, byrum og anlæg, som alle er tegnet af danske arkitektvirksomheder og som skaber værdi i form af bedre sundhed, trivsel og læring eller bedre miljø og økonomi. 

Formålet med denne publikation er bl.a., at vi gennem de udvalgte eksempler skal blive klogere på sammenhængene og derved skabe endnu bedre rammer om vores fælles liv i fremtiden. 

English version: Architecture creates value
Publikation: Arkitektur med merværdi

Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018

Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018 anvendes som grundlag for rådgivningsaftaler inden for byggeri og landskab og definerer roller og ydelser for arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt.

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri & Landskab 2018 (YBL18) er seneste udgave af Danske Arkitektvirksomheder og FRI’s ydelsesbeskrivelse inden for byggeri og landskab.

Denne ydelsesbeskrivelse erstatter Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012 samt ”8.4 Digital Projektering 2016: Tillæg om digitale ydelser” og andre tidligere versioner af ydelsesbeskrivelserne.

Der er tale om et aftaledokument, og YBL18 skal være vedtaget mellem parterne for at være gældende.

YBL18 er en bruttoopremsning af ydelser, og de konkrete ydelser i YBL18, som skal være gældende for aftaleforholdet skal konkret være nævnt i parternes aftale.

YBL18 er harmoniseret med ABR18.

Såvel YBL18 som ABR18 indeholder mange nye bestemmelser og processer, og vi anbefaler vores medlemmer gør sig bekendt med begge dokumenter, inden de lægges til grund for en aftale.

Såvel ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012 som ABR89 vil fortsat være gældende for en række aftaleforhold mange år frem. Disse og ældre versioner vil derfor fortsat være her på siden.

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 kan købes i papirudgave ved henvendelse på info@danskeark.dk. Prisen er 80 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer. Prisen er eksklusiv moms og forsendelsesgebyr. 

Aftaleformular: Byggeri og Anlæg

Bedre projektkonkurrencer

Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening har udgivet publikationen "Bedre projektkonkurrencer" som er en vejledning, der skal guide bygherre til at styrke den arkitektoniske kvalitet og nedbringe omkostningerne i projektkonkurrencer. 

Fleksibilitet, kvalitet og innovative løsninger. Projektkonkurrencen er et fremragende format til at skabe byggeprojekter af høj arkitektonisk kvalitet uden ressourcespild – hvis de gennemføres på den rigtige måde. Publikationen er et værktøj, der skal hjælpe bygherre og bygherrerådgivere med at skabe vellykkede projektkonkurrencer, uden at pålægge deltagerne unødvendige omkostninger. 

I udgivelsen har vi opstillet 7 gode råd der skal guide bygherre gennem projektkonkurrences faser lige fra udvælgelse af konkurrenceform, tilrettelæggelse af invitation til gennemførelsen af konkurrencen. Derudover er der eksempler på vellykkede konkurrencer og udsagn fra andre bygherrer, som har positive erfaringer med projektkonkurrencen.

Publikation: Bedre projektkonkurrencer

Transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer

Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening har gennemført en analyse af ressourceforbruget i forbindelse med projektkonkurrencer om offentlige byggeprojekter. Analysen dokumenterer et milliontab for både offentlige myndigheder og deltagerteams.

Analysen koncentrerer sig om transaktionsomkostningerne ved fire afholdte projektkonkurrencer i Danmark. På tværs af disse fire har rådgiverholdene oplevet et samlet tab ved deltagelse på 24,7 mio. DKK i kostpriser (med udgifter til f.eks. materialer inkluderet), mens konkurrencevederlaget ud fra en gennemsnitlig betragtning kun har dækket 32 % af rådgiverholdenes samlede konkurrenceudgifter i kostpriser.

Undersøgelsen viser desuden, at det vigtigste i både bedømmelsen og det efterfølgende byggeri er hovedgrebet - ikke detaljerings- og dokumentationskrav. Faktisk forholder det sig ofte sådan, at krav til dokumentation og detaljering alligevel ændrer sig med den efterfølgende brugerinddragelse; de ender derfor i flere tilfælde med at være værdiløse og genere et enormt stort ressourcespild. Et større fokus på hovedgrebet som helhed ville være mere værdiskabende for alle parter.

Undersøgelsen tegner et billede af nogle høje dokumentations- og detaljeringskrav, der påvirker ressourceanvendelsen og udfordrer værdiskabelsen projektkonkurrencer.

Danske Arkitektvirksomheder er tilhængere af projektkonkurrencer. Konkurrenceformen kan blandt andet være med til at skærpe ambitioner og generere de store ideer, der danner grundlag for byggeri af høj kvalitet og værdi. Som denne analyse dokumenterer, er der imidlertid store udfordringer med den måde, offentlige bygherrer håndterer konkurrencerne på.

Analysen er udarbejdet med støtte fra Dreyers Fond og blev offentliggjort i juni 2016.

Analyse af transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer

Branchestrategi ”Vi bygger bedre liv”

Vores arbejde i Danske Arkitektvirksomheder bygger på branchestrategien ”Vi bygger bedre liv” som dækker perioden 2018-2022.

Arkitektur er en væsentlig del af vores velfærdssamfund og en forudsætning for, at byer, byrum, landskaber, boliger og arbejdspladser kan understøtte det gode liv i Danmark. Danske arkitektvirksomheder – store som små – nyder høj national og international anerkendelse, og er forankrede i en tradition, hvor vi tænker i helheder uden at miste et højt kunstnerisk niveau. 

Det er hensigten med denne strategi, at vi alle har og får en rolle i realiseringen, lige fra bestyrelse til sekretariat over fokusudvalg og ekspertgrupper og til hver enkelt medlemsvirksomhed i det daglige virke.

Strategien "Vi bygger bedre liv - Strategi 2018-2022" er udviklet i en bred samarbejdsproces mellem sekretariat, bestyrelse, fokusudvalg og ekspertgrupper samt øvrige medlemmer og interessenter. Der er tre strategiske områder, som tilsammen skal understøtte vores mission og vision og være grundlaget for de kommende indsatser:

Stærk forretning

 • Vi skal sikre optimale rammevilkår
 • Vi skal styrke det kommercielle fokus
 • Vi skal udnytte digitaliseringen

Alliancer

 • Vi skal samarbejde tæt med byggebranchen
 • Vi skal stå sammen i arkitektbranchen
 • Vi skal styrke medlemmernes samarbejde, tværfaglighed og netværk 

Synlig værdi 

 • Vi skal dokumentere vores værdiskabelse
 • Vi skal udvikle redskaber og metoder til dokumentation
 • Vi skal udvikle værdibaserede forretningsmuligheder

Strategien er hverken forbeholdt eller løsrevet fra det arbejde som foregår i bestyrelsen, sekretariatet, vores fokusudvalg eller ekspertgrupperne. Der er tale om en bred og mangfoldig indsats, som spænder fra store strategiske projekter, over mindre justeringer af igangværende planer til den daglige rådgivning af medlemmerne. Fælles for det hele er, at alle involverede skal have et tydeligt billede af, at arbejdet er koblet op på de strategiske indsatser.

De strategiske indsatser og mål er også tænkt som en inspiration for alle medlemsvirksom- heder, der ikke har en daglig tilknytning til hverken udvalg eller sekretariat. De tre strategiske indsatsområder er en opfordring til medlemsvirksomhederne om at løfte blikket og arbejde mere strategisk med de mange udfordringer og muligheder, der er for både arkitektbranchen og den enkelte virksomhed.

Branchestrategi ”Vi bygger bedre liv”

Ressourcer

Danske Arkitektvirksomheders publikation "Ressourcer" præsenterer eksempler på bygninger, der nedbringer ressourceforbruget markant og dermed skaber værdi for bygherre og samfund. 

Byggeriet er et af de helt store hjul i samfundets forvaltning af ressourcer. Det er de færreste der ved, at byggeriet står for

 • 40 procent af samfundets energiforbrug
 • 35 procent af materialeforbrug
 • 30 procent af affaldsproduktion 
 • 5 procent af bruttonationalproduktet 

Set i et livscyklusperspektiv kan materialeforbruget udgøre 25-75 procent af miljøpåvirkningerne i forhold til energiforbruget, afhængigt af, hvor energieffektivt byggeriet er. Det kan reduceres væsentligt ved at tanke i genanvendelse og cirkulær økonomi. 

I publikationen "Ressourcer" har vi samlet en række eksempler på arkitektur - både nybyggeri og renoveringsprojekter, hvor der er opnået markant merværdi gennem et nedbragt ressourceforbrug.

Publikation: Ressourcer

ABR 18

ABR dokumenterne fra 2018 er mere komplekse end det gamle ABR89, og det anbefales, at arkitekter sætter sig grundig ind i dokumenterne, inden de lægges til grund for en aftale.

ABR18 egner sig primært til aftaler om større og/eller mere komplekse rådgivningssager, hvor ABR forenklet (ABRF) retter sig primært til rådgivning i de mindre byggesager samt opgaver, hvor der ikke skal projekteres fx bygherrerådgivning. ABRF indgår i dokumentet ABR18 herunder.

ABR-dokumenterne er tæt forbundne med entreprenørernes aftaledokumenter AB18 og AB forenklet. Vær opmærksom på, at ABR18 er baseret på en forudsætning om, at opgaven, rådgiverydelserne og alle væsentlige forudsætninger mv. er præcist beskrevet i aftalen.

Udgangspunktet i ABR18 er samtidig, at det er rådgiveren, som foretager den fulde projektering. Funktionsudbud og anden entreprenør og/eller leverandørprojektering bør derfor som udgangspunkt altid være aftalt og fremgå af rådgiveraftalen.

Såvel ABR18 som ABRF er ikke umiddelbart beregnet til aftaler med forbrugere. 

Aftaledokumenterne forudsætter, at bygherrer, entreprenører og rådgivere retter deres processer og paradigmer til, så de passer til de nye dokumenter. AB-udvalget anbefaler derfor, at aftaledokumenterne først tages i anvendelse ved årsskiftet. Men eftersom der er tale om aftaledokumenter, er det op til parterne selv at bestemme, hvornår dokumenterne tages i anvendelse, og man må nok påregne, at der er bygherrer som ikke kan vente. 

De nye AB-dokumenter fra 2018 forventes oversat til engelsk i løbet af efteråret 2018.

ABR89 er fortsat tilgængeligt, da en række igangværende kontrakter fortsat vil være baseret på ABR89.

ABR18: Aftaletekst