Fodgængerfelt

Bæredygtighedsrådgivning og -ledelse

Bæredygtighed i byggeriet handler om langt mere end livscyklusvurderinger og beregninger. At arbejde med bæredygtighed er både et vigtigt og vægtigt arbejde, der fordrer et dedikeret fokus på projektets start til slut. Bæredygtighedsledelse og bæredygtighedsrådgivning er de formelle betegnelser for de roller og ydelser, arkitekterne leverer og påtager sig for at sikre, at de bæredygtige ambitioner kan blive omsat til virkelighed.

Med klimakrav i bygningsreglementer fra januar 2023 er der et enormt fokus på beregning af bygningers CO2 aftryk, men grøn omstilling i byggebranchen går langt ud over dette. I et tillæg om bæredygtighedsydelser skelnes der mellem bæredygtighedsrådgivning og bæredygtighedsledelse. Helt overordnet handler det om at rammesætte ydelsen, dels i forhold til opgavens indhold og dels i forhold til byggeriets faser. Tillægget har til formål at eksplicitere hvad, der skal til for at bringe bæredygtighed fra intention til konkret byggeri. 

Tillægget, som du kan læse mere om her, er blevet til i samarbejde mellem Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og er finansieret af Realdania. 

Bæredygtighedsrådgivning

Bæredygtighedsrådgivning er primært knyttet til projektets indledende faser frem til og med byggeprogram. Omdrejningspunktet kan både være en ejendomsstrategi eller på et specifikt byggeprojekt. Opgaven er at afklare bygherrens ambitioner, at fastlægge niveau og omfang for bæredygtighed, samt formulere klare mål og kriterier for bæredygtighed i byggeprojektet. Helt konkret kan opgaven af: 

  • Gennemførsel af foranalyser og tilvejebringelse af vidensgrundlag for disse 
  • At kortlægge eksisterende forhold, både i forhold til potentialer og udfordringer 
  • At udstikke mulige virkemidler 
  • At afgøre certificeringsform 

Bæredygtighedsrådgivningsarbejdet vil typisk opsummeres i et bæredygtighedsprogram, som er en del af byggeprogrammet.

Bæredygtighedsledelse 

En bæredygtighedsleder tilknyttes typisk fra forslagsfasen og følger projektet gennem projektering og udførelsen til aflevering. Opgaven er at sikre, at projektet udvikles og gennemføres i henhold til de opstillede mål og krav om bæredygtighed i projektet. Ansvaret kan mere konkret bestå af: 

  • Operationalisering af projektet bæredygtighedsprogram 
  • Planlægning af hvad, der skal til for at føre de opstillede mål og krav ud i praksis 
  • Udmønte sig i en bæredygtighedsplan, der udstikker hvem, der gør hvad 
  • At koordinere og sikre de forskellige faggruppers ydelser og leverancer 

Bæredygtighed er ikke en naturlig del af rådgivningen 

Man kunne spørge sig selv, hvorfor bæredygtighed ikke bare er en naturlig del af arkitektens rådgivning. Bæredygtighed skal blive en stadig mere integreret del af byggeriet. Når tillægget alligevel udskiller bæredygtighedsrådgivning og –ledelse som særskilte ydelser og leverancer, så handler det om to ting: At synliggøre vigtigheden heraf og at sætte et fælles grundlag. Bæredygtighed er ikke en fast størrelse, men et område, som vi skal skubbe til for at finde bedre løsninger. På den måde handler formaliseringen af rollerne også om at tage førertrøjen på og finde nye muligheder. 

En opgave for arkitekter 

Det er selvfølgelig altid vigtigt, at der mellem bygherrer og arkitekter er en klarhed over de aftalte ydelser og leverancer. At løfte bæredygtigheds ind i et byggeprojekt og omsætte visioner til virkelighed, kræver overblik, helhedsforståelse, gode koordineringsevner og kreativitet. Det er alle kompetencer, arkitekter er trænede i.  

Hermed en opfordring til alle arkitekter: Grib opgaven med bæredygtighedsrådgivning og –ledelse og gør det til jeres eget! 

Læringsmaterialer

view

Klimakrav i bygningsreglementet

Der er pr. 1. januar 2023 stillet krav om CO2-beregning på alle nye byggerier i Bygningsreglementet. Hensynet til materialers klimaaftryk vil have…
view

EPD

EPD’er (Environmental Product Declaration), eller miljøvaredeklarationer, indeholder informationer om, hvor meget CO2 et materiale udleder i løbet af…
view

Cirkularitet i byggeriet

Cirkularitet i byggeriet handler om at reducere ressourceforbruget i byggeriet primært gennem genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Det…
view

Absolut bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed rummer både et socialt, økonomisk og miljømæssigt aspekt og er svært at komme udenom, når vi taler om den grønne omstilling.…
view

Certificering

Certificeringer i byggeriet er et vigtigt redskab til at dokumentere værdiskabelsen, reducere miljøbelastningen og sikre bedre kvalitet i byggeriet.…
view

Materialepyramiden

Mindst fra toppen og mest fra bunden – præcis som vi kender det fra madpyramiden. Materialepyramiden er blevet et værdifuldt redskab i den grønne…
view

LCA

Man bruger LCA metoden (Life Cycle Assessment) til at udregne en bygnings samlede klimapåvirkning gennem hele dens levetid. Klimaberegningen viser…
view

Læringsmaterialer

Bliv klar til fremtidens bæredygtige byggeri med Danske Arkitektvirksomheder. Vi har samlet det vigtigste, du skal vide om bæredygtighed i byggeriet.
view

Cirkulære udbud

Genbrugte og genanvendte materialer udfordrer de eksisterende udbudsrammer i byggebranchen og spænder ben for bæredygtig nytænkning. Derfor er vi hos…
view

Totaløkonomiske beregninger

Vi bruger milliarder af kroner i byggebranchen hvert år – både når der bygges nyt eller renoveres, men også i forbindelse med vedligeholdelse og…