Træ

LCA

Man bruger LCA metoden (Life Cycle Assessment) til at udregne en bygnings samlede klimapåvirkning gennem hele dens levetid. Klimaberegningen viser hvilke designvalg der kan nedbringe klimaaftrykket, så det bliver lettere at træffe de rigtige valg, der minimerer miljøbelastningen og viser vejen for den grønne omstilling af byggeriet.

Byggeriet bruger enorme mængder energi og ressourcer, primært til opførelse og drift af bygninger. Branchen spiller derfor en vigtig rolle i kampen om klimaet. Her på siden kan du læse mere om, hvordan LCA metoden kan være et værktøj til at understøtte en bæredygtig omstilling af branchen.   

Hvad er LCA? 

LCA er en metode til at beregne miljøaftrykket af produkter og processer, og dermed også klimaaftrykket af bygninger.

Metoden bruges til at beregne og vurdere miljøaftrykket fra alle processer i en bygnings levetid, for eksempel fremstilling af materialer, transport, byggeproces, bygningsdrift, udskiftninger af komponenter, drift og vedligehold samt bortskaffelse af materialer efter endt levetid. Det er ikke bare klimaaftrykket man beregner, men også en række andre miljøforhold, for eksempel forsuring af havmiljøet. De andre miljøpåvirkninger er relevante, fordi man skal undgå at løse et miljøproblem ved at forstærke et andet - det kalder man "burden shifting".

For at kunne lave beregningerne, har vi brug for oplysninger om de enkeltes materialers indvirkning på miljøet i løbet af sin levetid. De data får vi gennem miljøvaredeklarationer som man også kalder EPD’er (Environmental Product Declaration), som du kan læse mere om her. Mange beregningsprogrammer trækker også på forskellige databaser, hvor den tyske Ökobau er den mest anvendte i Danmark pt.

Hvad bruges en LCA til? 

Når man beregner bygningens brug af ressourcer og påvirkning på miljøet gennem hele dens livscyklus, kan man opnå et bedre beslutningsgrundlag i sin rådgivning. Analysen giver mulighed for at afklare, hvor der er potentiale for at forbedre byggeriet og minimere klimabelastningen. På den måde kan en LCA bruges til at fokusere miljøindsatsen, hvor det giver størst mulig miljømæssig gevinst. Ved at sammenligne resultater fra forskellige valg af materialer, bygningsdele og bygninger kan LCA’en benyttes som et værktøj i byggeriets designfase til at træffe beslutninger, der minimerer miljøbelastningen og til at dokumentere miljøeffekten.

LCA og dokumentation af miljøeffekten er et typisk krav ved bæredygtighedscertificeringer, som du kan læse mere om her

Hvad betyder det for mig som arkitekt? 

LCA’er og andre bæredygtighedskrav vil i fremtiden kun få større og større betydning, som et led i den grønne omstilling. Som arkitekt – uanset om du arbejder mest i de skitserende eller projekterende faser – er det vigtigt at du har kendskab til og gerne behersker LCA. 

Klimakravene i bygningsreglementet, skal eftervises med LCA i forbindelse med aflevering af den samlede dokumentation for at få ibrugtagningstilladelse. Når beregningen skal laves på baggrund af det reelt udførte projekt, er det helt afgørende at have styr på klimaaftrykket af alle de designvalg man tager fra start. Både materialevalg og udformningen af bygningen har det konsekvenser for den samlede miljøpåvirkning. Det er derfor vigtigt at lave løbende beregninger, en slags klimabudget, for at tydeliggøre sammenhængen mellem designvalg og klimapåvirkning, og sørge for at der er en margen i forhold til mindstekravene. På den måde kan du styre dit projekt, komme godt i mål og bevare indflydelse på udformning og design. En LCA kan også bruges til at gøre lettere at træffe de rigtige valg, for at minimere miljøbelastningen - skal vi vælge en type vindue, der er energieffektivt eller et vindue, der ved produktion udleder meget lidt CO2? 

Faser og betragtningsperiode 

I en LCA arbejdes der med nogle bestemte rammer og metoder. En LCA deles op forskellige faser, hvori man beregner miljøpåvirkningerne: Produkt, byggeproces, brug, endt levetid og evt. næste produktsystem. Systemgrænserne er vigtige at forstå, når der skal laves en LCA. De fortæller hvilke processer, der medregnes i hvilke faser og hvad, der helt præcist er inkluderet i en LCA. Hvis man vil sammenligne to løsninger, f.eks. om man skal anvende en beton eller trækonstruktion, er det vigtigt at definere det man kalder den funktionelle enhed: at begge løsninger lever op til de samme krav. Det vil eksempelvis betyde, at man ikke bare kan sammenligne betondæk med massivt trædæk, man skal også tage alle tiltag til f.eks. lyd og brandsikring med.

Oftest vil der være bedst kendskab til de første to faser (produkt og byggeproces) da de efterfølgende tre faser (brug, endt levetid og næste produktsystem) er scenariebaserede. Det betyder i praksis, at beregningerne laves ud fra antagelser om, hvordan byggeriet bruges, vedligeholdes og til sidste nedrives eller genanvendes. Beregningerne laves ud fra en 50-årig betragtningsperiode, for at kunne sammenligne resultater fra forskellige byggerier.  

Prøv vores Materialeviden-spil 

På Danske Arkitektvirksomheders bæredygtighedssite finder du et visuelt LCA-værktøj til de helt indledende diskussioner med bygherren og design teamet, som Danske Arkitektvirksomheder har udviklet sammen med Det Kgl. Akademi. Her kan du lynhurtigt lave en hel serie overslagsberegninger og sammenligne varianter af løsninger inden for de mest almindelige bygningstyper, og se hvad forskellige arkitektvirksomheder har fundet på af klimaeffektive konstruktioner. Hvad er sammenhængene mellem form- og materialekoncept? Hvor i projektet ligger de største klimabelastninger? Hvilke materialer og konstruktioner kan du bruge for at blive en grøn frontløber?

Læs mere om vores værktøj her

Læringsmaterialer

view

Klimakrav i bygningsreglementet

Der er pr. 1. januar 2023 stillet krav om CO2-beregning på alle nye byggerier i Bygningsreglementet. Hensynet til materialers klimaaftryk vil have…
view

EPD

EPD’er (Environmental Product Declaration), eller miljøvaredeklarationer, indeholder informationer om, hvor meget CO2 et materiale udleder i løbet af…
view

Cirkularitet i byggeriet

Cirkularitet i byggeriet handler om at reducere ressourceforbruget i byggeriet primært gennem genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Det…
view

Bæredygtighedsrådgivning og -ledelse

Bæredygtighed i byggeriet handler om langt mere end livscyklusvurderinger og beregninger. At arbejde med bæredygtighed er både et vigtigt og vægtigt…
view

Absolut bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed rummer både et socialt, økonomisk og miljømæssigt aspekt og er svært at komme udenom, når vi taler om den grønne omstilling.…
view

Certificering

Certificeringer i byggeriet er et vigtigt redskab til at dokumentere værdiskabelsen, reducere miljøbelastningen og sikre bedre kvalitet i byggeriet.…
view

Materialepyramiden

Mindst fra toppen og mest fra bunden – præcis som vi kender det fra madpyramiden. Materialepyramiden er blevet et værdifuldt redskab i den grønne…
view

Læringsmaterialer

Bliv klar til fremtidens bæredygtige byggeri med Danske Arkitektvirksomheder. Vi har samlet det vigtigste, du skal vide om bæredygtighed i byggeriet.
view

Cirkulære udbud

Genbrugte og genanvendte materialer udfordrer de eksisterende udbudsrammer i byggebranchen og spænder ben for bæredygtig nytænkning. Derfor er vi hos…
view

Totaløkonomiske beregninger

Vi bruger milliarder af kroner i byggebranchen hvert år – både når der bygges nyt eller renoveres, men også i forbindelse med vedligeholdelse og…