Skov

Klimakrav i bygningsreglementet

Der er pr. 1. januar 2023 stillet krav om CO2-beregning på alle nye byggerier i Bygningsreglementet. Hensynet til materialers klimaaftryk vil have betydning for hele designprocessen og for bygningers endelige udformning. Arkitekter og arkitektvirksomheder har derfor en vigtig rolle at spille i grøn omstilling og i forhold til at skabe stadigt mere bæredygtigt byggeri.

1. januar 2023 er der indført en række klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte udledningen af CO2 og andre drivhusgasser fra byggeri.

Der er to nye bestemmelser om nybyggeris klimapåvirkninger i bygningsreglementet pr. 1. januar 2023:

  • Nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning (dvs. en livscyklusvurdering, LCA), før bygherren kan opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen
  • Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12,0 kg CO2-ækv./m2/år

Fra 2025 ændres reglerne igen. Her vil der gælde en grænseværdi for alt nybyggeri omfattet af energirammen, uanset størrelse. De faktiske regler fra 2025 og frem er endnu ikke politisk vedtaget.

Gælder for opvarmede bygninger

Klimakravene gælder for de samme typer nybyggeri, som i forvejen er omfattet af krav om at overholde energirammen, dvs. bygninger opvarmet til over 5 °C med få undtagelser. Det svarer til omtrent 2/3 af alt nybyggeri i Danmark.

Bygninger med særlige behov

Da forskellige typer af bygninger har et særligt materialebehov eller en funktion, der fordrer et større klimaaftryk, f.eks. laboratorier, svømmehaller og hospitaler. Lovgivningen sætter i disse tilfælde rammer for hvornår og hvor meget grænseværdien kan overskrides.

LCA-beregning

Bygherren skal levere dokumentationen for bygningens klimapåvirkninger for alt nybyggeri ved at udarbejde en klimaberegning i form af en livscyklusvurdering (Læs om LCA her), som viser klimapåvirkningerne fra opførelse, drift og nedrivning af byggeriet, set over en periode på 50 år. I tilfælde af nybyggeri over 1000 m2, skal det dokumenteres i en LCA, at den gældende grænseværdi overholdes.

De specifikke beregningsregler vil fremgå af bygningsreglementet (Bilag 2, tabel 6 - Bygningsdele til beregning af klimapåvirkning 2023) og være indarbejdet i værktøjet LCAbyg, som kan benyttes til at lave klimaberegningen. Lovgivningen udpeger hvilke bygningsdele, der skal med i beregningen, og hvor meget de hvert især tæller i det samlede regnskab. F.eks medregnes integrerede garager til enfamiliehuse, rækkehuse og lignende alene med 50 pct.

Ingen ibrugtagningstilladelse uden klimaberegning

Bygherren skal sikre, at dokumentationen for et nybyggeris klimapåvirkninger foreligger ved færdigmelding af byggeriet. Den er en forudsætning for, at bygherren kan få en ibrugtagningstilladelse for bygningen.

Gælder for byggetilladelser efter 1. januar 2023

De nye klimakrav gælder byggerier, der ansøges om byggetilladelse for efter fra 1. januar 2023. Ansøgninger om byggetilladelse inden denne dato er ikke omfattet.

Diagram

Kilde: Indenrigs og boligministeriets “National strategi for bæredygtigt byggeri”

Læringsmaterialer

view

EPD

EPD’er (Environmental Product Declaration), eller miljøvaredeklarationer, indeholder informationer om, hvor meget CO2 et materiale udleder i løbet af…
view

Cirkularitet i byggeriet

Cirkularitet i byggeriet handler om at reducere ressourceforbruget i byggeriet primært gennem genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Det…
view

Bæredygtighedsrådgivning og -ledelse

Bæredygtighed i byggeriet handler om langt mere end livscyklusvurderinger og beregninger. At arbejde med bæredygtighed er både et vigtigt og vægtigt…
view

Absolut bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed rummer både et socialt, økonomisk og miljømæssigt aspekt og er svært at komme udenom, når vi taler om den grønne omstilling.…
view

Certificering

Certificeringer i byggeriet er et vigtigt redskab til at dokumentere værdiskabelsen, reducere miljøbelastningen og sikre bedre kvalitet i byggeriet.…
view

Materialepyramiden

Mindst fra toppen og mest fra bunden – præcis som vi kender det fra madpyramiden. Materialepyramiden er blevet et værdifuldt redskab i den grønne…
view

LCA

Man bruger LCA metoden (Life Cycle Assessment) til at udregne en bygnings samlede klimapåvirkning gennem hele dens levetid. Klimaberegningen viser…
view

Læringsmaterialer

Bliv klar til fremtidens bæredygtige byggeri med Danske Arkitektvirksomheder. Vi har samlet det vigtigste, du skal vide om bæredygtighed i byggeriet.
view

Cirkulære udbud

Genbrugte og genanvendte materialer udfordrer de eksisterende udbudsrammer i byggebranchen og spænder ben for bæredygtig nytænkning. Derfor er vi hos…
view

Totaløkonomiske beregninger

Vi bruger milliarder af kroner i byggebranchen hvert år – både når der bygges nyt eller renoveres, men også i forbindelse med vedligeholdelse og…