Bruttolønsordninger

Opdateret 17.04.19

Bruttolønsordninger - eller fleksible lønpakker - som det også kaldes, gør det muligt for medarbejdere der er omfattet af overenskomster med FAOD/JA, TL og KF at indgå individuelle lønaftaler.

De overenskomster, der er indgået mellem DI, FAOD/JA, TL og KF gør det i højere grad end tidligere muligt for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten at indgå individuelle lønaftaler med virksomhederne. Det betyder bl.a., at medarbejderen kan tilvælge forskellige goder mod til gengæld en bruttolønnedgang.

Overenskomstens beskrivelse

Der kan mellem den enkelte ansatte og virksomheden indgås frivillig aftale om, at virksomheden, mod træk i bruttolønnen, kan betale skattemæssigt godkendte ordninger. Der kan ikke indgås lokale aftaler, som den ansatte har pligt til at deltage i.

Faciliteter/arbejdsredskaber, som er nødvendige for arbejdets udførelse, skal betales af arbejdsgiver på linje med andre produktionsfaciliteter, og kan derfor ikke gøres til genstand for finansiering gennem bruttoløntræk. 

I det omfang den enkelte virksomhed ønsker at åbne for mulighed herfor, sikrer virksomheden, at reglerne herfor overholdes. 
Der kan maksimalt trækkes i alt 10 % af den ansattes minimalløn til formålet. Der kan herudover uden øvre grænse individuelt aftales yderligere træk fra den resterende del af lønnen. 

Den ansatte har, med mindre andet aftales, adgang til at udtræde af ordningen med opsigelsesvarsel på tre måneder. Hvis bruttolønsordningen omfatter aftaler med tredjepart, vil den ansatte dog være forpligtet til at respektere det med denne part aftalte varsel for ordningens ophør, dog højst et opsigelsesvarsel på et år.

Aftaler om bruttoløntræk ophører altid ved opsigelse af ansættelsesforholdet. Udtræden af ordningen skal være uden omkostning for den ansatte.

Eksempler på aftaler

Der er mange forskellige muligheder for hvad der kan tilbydes og vælges i en bruttolønsordning. F.eks.:

  • Erhvervskort til tog og bus og
  • Avisabonnement.

Vi opfordrer dog til, at virksomheden altid kontakter en revisor, hvis der skal laves bruttolønaftaler.