Cirkulære udbud

Opdateret 01.10.21

Ønsker du som bygherre eller bygherrerådgiver at lave udbud, der indeholder genbrug, genanvendelse og/eller andre former for cirkulære principper, har Danske Arkitektvirksomheder sammen med Danske Advokater udarbejdet paradigmer, kontraktskabeloner mm. til cirkulære udbud. Disse skabeloner understøttes af en vejledning, der angiver tre forskellige modeller, der kan bruges til at lave cirkulære udbud.

Formålet med vejledningen til cirkulære udbud og de tilhørende paradigmer er at vejlede bygherrer og bygherrers rådgivere i, hvordan byggeprojekter, hvori der indgår cirkulære principper, kan udbydes, aftalereguleres, styres og evalueres. Materialet er primært rettet mod offentlige bygherrer, som er underlagt udbudslovgivningen, men private bygherrer vil også kunne finde inspiration i både vejledning og paradigmer.

Vejledning og paradigmer bidrager til en udbudsproces og et aftalegrundlag, der kan rumme et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem byggeriets parter, så innovation om cirkulære principper kan finde sted inden for rammerne af AB-systemet.

Indtil byggerier baseret på cirkulære principper i højere grad er blevet normen, er det afgørende for både resultat og omkostninger, at mulighedsfeltet i det konkrete byggeprojekt klarlægges i en dialog, hvor alle kompetencer sidder med omkring bordet så tidligt som muligt. Det nedbringer risikoen ved det ukendte betydeligt og skaber grobund for langt bedre og mere innovative løsninger.

Paradigmernes opbygning

Paradigmerne er opbygget, så de dels kan anvendes ved udbud, hvor bygherre har et eksisterende nedrivningsklart byggeri, som bygherre ønsker at genbruge og/eller genanvende materialer fra; dels ved udbud, hvor bygherre ønsker at benytte genbrugte og/eller genanvendte materialer fra andres byggerier, samt ved udbud, hvor bygherre ønsker at udbyde et nyt byggeri bygget af industrialiserede byggematerialer med Cirkulære principper.

For at kunne rumme behovet hos flere typer af bygherrer foreslås tre modeller for Cirkulære udbud:

MODEL 1: Partnerskabsaftale efter udbud af Innovationspartnerskab

MODEL 2: Cirkulær hovedentrepriseaftale med projektkonkurrence

MODEL 3: Cirkulær totalentrepriseaftale efter udbud med forhandling

De tre modeller er beskrevet i vejledningen herunder, ligesom der findes paradigmer / skabeloner for hver model.

Vejledning til cirkulære udbud
Model 1: Udbudsbetingelser - Innovationspartnerskab
Model 1: Partnerskabsaftale om udvikling og innovation
Model 2: Konkurrencebetingelser - projektkonkurrence
Model 2: Principper for samarbejde
Model 2: Udbudsbetingelser - udbud af bæredygtighedsledelse
Model 2: Udbudsbetingelser - udbud af hovedentreprise (Udbud med forhandling)
Model 2: Hovedentreprisekontrakt
Model 3: Udbudsbetingelser - totalentreprise (Udbud med forhandling)
Model 3: Totalentreprisekontrakt