Entrepriseforhold

Arkitekten spiller en vigtig rolle, når en bygherre skal udbyde en byggeopgave til en entreprenør. Kendskab til disse entrepriseforhold, herunder ikke mindst entrepriseret og entrenørudbud, er derfor en vigtig disciplin for en arkitektvirksomhed. Entreprenørforhold og de væsentligste aftalegrundlag er beskrevet i AB 18 og ABT 18. 

Entrepriseforhold vedrører aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder. Disse kan udføres som fag-, stor-, hoved-, og totalentreprise.

Ved byggesager for offentlige myndigheder og andre offentligretlige organer, skal udbudsloven følges, hvis de samlede håndværkerudgifter overskrider EU's tærskelværdier. Ligger den samlede opgave under EU-tærskelværdier skal den offentlige byggeopgave udbydes efter tilbudsloven.

Her kan du hente følgende:

AB 18

AB 18 er "Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" og et centralt dokument inden for entrepriseretlige forhold.

Der er tale om et såkaldt "agreed document", som er blevet til efter forhandling mellem byggeriets parter. AB 18 er derfor et kompromis mellem de involverede interesser. Det er ikke en lov, men skal være aftalt i den konkrete bygge- og anlægssag for at finde anvendelse.

AB Forenklet

AB 18 er primært beregnet til store sager. Derfor er der også vedtaget et AB Forenkelt (ABF) til de mindre og mere enkle sager. AB 18, ABF og ABT er ikke beregnet til aftaler i forbrugerforhold. 

ABT 18

ABT 18 er "Almindelige betingelser for Totalentreprise" og kan benyttes ved totalentrepriseforhold.

Det er også et "agreed doument", som er udarbejdet i samarbejde mellem byggeriets organisationer. ABT 18 skal ligesom AB 18 vedtages mellem parterne for at være gældende.

Vejledning om andres konkurs

Vi har udarbejdet en redegørelse der kan give dig et overblik og en gennemgang i de tilfælde, hvor en aftalepart tages under såkaldt rekonstruktion eller konkursbehandling. Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.

Standser en virksomhed, - eksempelvis en bygherre, entreprenør eller underleverandør - sine betalinger, er det en meddelelse til omverdenen om, at virksomheden ikke kan betale sine kreditorer, efterhånden som disses tilgodehavender forfalder. Det er derfor vigtigt at have for øje, hvorledes den kriseramte virksomhed håndterer dette.

Hotline og rabataftale

Danske Arkitektvirksomheders medlemmer kan kontakte advokatfirmaet Horten ved advokat og partner Jesper Petersen Back, og modtage gratis juridisk rådgivning om entrepriseret og udbudsforhold i op til 20 minutter.

Læs mere om rabataftalen