Arbejdsmiljø når et projekt skal gennemføres

Opdateret 10.11.21

Både rådgiver og den projekterende har pligt til at sikre, at arbejdsmiljøreglerne kan overholdes, når et byggeri eller anlæg skal udføres – og at arbejdet kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Her finder du gældende regler og lovgivning. 

Rådgiveren og den projekterende har også pligt til at oplyse bygherren om hans ansvar og pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om bygherrens pligter. 

Bliver det ikke overholdt er ansvaret gældende hos både bygherre, projekterende og rådgiver. Det er derfor vigtigt at rådgiver og projekterende sætter sig ind i både den lovgivning, der gælder specifikt for bygherren, men også for dem. 

Bygherren

Det er især bygherres opgave at sørge for, at de personer, der koordinerer projektet i forhold til sundhed og sikkerhed udarbejder en plan og en journal, der blandt andet skal indeholde en liste over forhold i forbindelse med sundhed og sikkerhed, som der skal tages særligt hensyn til. 

Herunder er det blandt andet også bygherrens opgave at sikre særlige risici, der kunne være på byggepladsen for eksempel i jorden undersøges og vurderes. Bygherren skal også sikre, at de nødvendige tekniske installationer etableres og fremføres rettidig, der hvor de skal bruges. 

Læs de gældende regler for bygherren her 

Rådgiver og projekterende

Det er blandt andet deres opgave at sørge for at arbejdsmiljølovgivningen overholdes, at egnede tekniske hjælpemidler kan bruges i forbindelse med håndtering af byrder under projektets gennemførelse og så skal der også sørges for, at der ikke i projektet bliver foreskrevet eller at det forudsættes at anvende stof og materiale, der kan være farligt eller forringe sikkerhed og sundhed. 

Find de gældende pligter for rådgiver og projekterende her

Ekstra foranstaltninger om vinteren

I vinterhalvåret, fra 1. november til 31. marts, træder særlige regler i kraft, og der skal tages foranstaltninger for at sikre at vinterbyggeriet kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Du finder bekendtgørelsen for arbejde i vinterhalvåret her

Det gælder blandt andet overdækninger af huse under byggeriet, stationære arbejdspladser og snerydning og isning af arealer. 

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg har udgivet en vejledning om vinterforanstaltninger. Vejledningen beskriver blandt andet hvem, der har ansvaret for, at de enkelte foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten.

Vejledningen er en samskrivning af forskellige regelsæt og indeholder en kort gennemgang af bestemte forhold i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse, som har betydning for sikkerhedsarbejdet.

Du finder vejledningen her

Arbejdsmiljørådgivning

For at kunne tilbyde bygherre den rette rådgivning er det nødvendigt, at man udover de projekterendes og rådgivers pligter også kender til bygherres pligter - herunder arbejdsmiljøkoordinators ydelser. Ydelsesbeskrivelsen ”Arbejdsmiljøkoordinering, august 2014” beskriver disse ydelser. 

Du finder ydelsbeskrivelsen her

Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Danske Arkitektvirksomheder er en af partnerne bag handleplanen ”Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker” som skal nedbringe antallet af ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Handleplanen der består af i alt 50 initiativer.

Du finder handleplanen nedenfor under "Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker"

Du kan også under "Viden om arbejdsulykker" finde en række hovedpointer fra en undersøgelse om arbejdsulykker. Her finder du tal og fakta om arbejdsulykker i branchen. 

Har du brug for yderligere hjælp?

Danske Arkitektvirksomheder er med i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, der udgiver, formidler og vejleder om arbejdsmiljø på deres hjemmeside og på byggeproces.dk. Der er meget ofte netværksmøder og aktiviteter i hele landet. 

Danske Arkitektvirksomheder er medunderskriver på et fælles værdigrundlag, som findes her

Der er udgivet en fælles branchevejledning om projekterendes og rådgiveres pligter.

Den finder du her på byggeproces.dk 

Har man detaljerede spørgsmål om arbejdsmiljø, kan man ringe direkte til Videntjeneste om Arbejdsmiljø for Bygherrer og Rådgiveres hotline på telefon 4080 1400.

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Videnstjenesten udbreder viden om den værdi en god arbejdsmiljøindsats skaber. Der er fokus på de indledende faser, projektering, granskning og udbud, samt samarbejdet på tværs af aktører. Her kan bygherrer, bygherrerådgivere og projekterende arkitekter og ingeniører få råd og vejledning gennem hotline og kortere vejledningsforløb, f.eks. om pligter og ansvar, arbejdsmiljøkoordinering, fælles sikkerhedsforanstaltninger og om udvikling af sikkerhedskulturen på byggepladsen.

Det er gratis at gøre brug af Videntjenesten.
 
Læs mere om Videntjenesten

Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker
Viden om arbejdsulykker