Publikationer

Vi udgiver løbende publikationer og vejledninger. Publikationerne er opslagsværker, værktøjer og manualer til gavn for medlemmerne i Danske Arkitektvirksomheder. Flere af udgivelserne er lavet i samarbejde med andre inden for bygge- og arkitektbranchen og kan også bruges af andre end arkitekter - til inspiration, konkrete anbefalinger og ikke mindst til at blive klogere på, hvordan danske arkitektvirksomheder er med til at sætte et mere bæredygtigt aftryk på samfundet.

Publikationerne omhandler forskellige emner og har forskellige formål. Du finder bl.a. et par hæfter der giver eksempler på arkitektur med en række cases, hvor arkitekturen har genereret en dokumenteret social, økonomisk og miljømæssig merværdi, en vejledning til bedre projektkonkurrencer, eksempler på byggerier og landskaber, der nedbringer ressourceforbruget og dermed er med til at løse ikke bare Danmarks men også klodens udfordringer. Herudover finder du Danske Arkitektvirksomheders strategi for 2018-2020, en analyse af transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer og ikke mindst de mest hentede dokumenter inden for 

Nedenfor har finder du alle publikationer. Husk at du også kan finde en række dokumenter, skabeloner og vejledninger under "Rådgivning til medlemmer" i menuen.

Nogle af publikationerne findes også i en trykt udgave. Kontakt administrationschef Ulla Michael på info@danskeark.dk for nærmere oplysninger.

Social Commissioning

Danske Arkitektvirksomheder sætter sammen med AART fokus på hvordan man som arkitektvirksomhed kan håndtere social bæredygtighed og værdiskabelse i vores byer og bygninger gennem beskrivelse af en metode til ”Social Commissioning”. Metoden præsenteres i en online-publikation der henvender sig til alle, der vil kvalificere arbejdet i alle faser af et bygge- eller renoveringsprojekt.

God arkitektur skal balancere mellem mangfoldige og forskelligartede hensyn med øje for såvel miljømæssig, som økonomisk og social bæredygtighed og værdiskabelse. Dette åbner både nye forretningsområder, men fordrer også nye kompetencer. 

Danske Arkitektvirksomheder sætter sammen med AART lys på både nødvendigheden af og metoder til at håndtere social bæredygtighed og værdiskabelse i vores byer og bygninger. Under titlen ”Social Commissioning” rammesætter vi i en ny publikation principper, proces og metoder til at kvalificere design og arbejde med forandringsledelse som integrerede dele af bygge- og renoveringsprojekter. 

Publikationen skal styrke debatten, understøtte kompetenceudvikling og dele viden om, hvad arkitektur kan og skal. Forslag til ydelser og leverancer, der kan understøtte social bæredygtighed og værdiskabelse gennem byggeriets faser, præsenteres i publikationen – fra den første idé og design, gennem brugsfasen, til genanvendelse eller endt levetid. 

Publikationen henvender sig både til arkitektvirksomheder og til bygherrer, der ønsker at arbejde målrettet med sociale aspekter af arkitekturen. Vi håber, at publikationen vil inspirere.

Se publikationen her eller hent den herunder. (LINK)

Social Commissioning

Cirkulære kriterier

Ny eksempelsamling viser, hvilke konkurrencekriterier og mindstekrav førende bygherrer i cirkulær økonomi benytter, når genbrug, genanvendelse, fornybare ressourcer, transformation og nye designprincipper indtænkes i projekterne.

Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen har sat sig i spidsen for et projekt, der har til formål at inspirere bygherrer, bygherrerådgivere og arkitektvirksomheder til at indtænke cirkulære kriterier i byggeprojekter fra starten. 

Projektet, der er udført af Matter by Brix og Responsible Assets, indeholder en eksempelsamling, hvor fem bygherrer beskriver, hvordan de konkret har udbudt byggerier og medtaget konkurrencekriterier og mindstekrav, der indeholder cirkulær økonomi. Tre byggerier er udbudt af danske bygherrer, der er omfattet af udbudsloven: to kommuner og et alment boligselskab. Et byggeri er udbudt af en norsk kommune, og et byggeri er udbudt af en privat bygherre. 

Såvel bygherrer som bygherrerådgivere og tilbudsgivere har kommenteret de fem eksempler ud fra de erfaringer, de har gjort sig med udbuddene. 

Publikationen indledes med en række anbefalinger, der er gennemgående for de fem byggeprojekter. Både bygherrer og tilbudsgivere peger på, at det er helt afgørende: 

 • at have klare konkurrencekriterier og veldefinerede begreber for de cirkulære elementer, man som bygherre ønsker. Det skal være klart, hvad der bedes om, så det er muligt for tilbudsgiverne at give konkrete og præcise bud på, hvordan byggeriet kan bygges og de opstillede mål nås.
 • at gennemføre solide forundersøgelser for at nedbringe økonomisk risiko og usikkerhedstillæg, som tilbudsgivere typisk lægger på prisen, hvis der bygges med ukendte materialer eller byggeprincipper.

Eksempelsamlingen tager læseren med gennem overvejelserne i fem byggeprojekter: Hvilke mål er blevet sat, hvilken udbudsform er valgt, definitioner, forhandlingsforløb, mindstekrav og konkurrencekriterier. 

Publikationen Cirkulære Kriterier er efterfølgeren til Cirkulære Udbud fra 2021, der gennemgår udbudsformer, som er relevante for byggeprojekter med cirkulær økonomi indarbejdet. Begge publikationer er støttet af Dreyers Fond og Realdania. 

Publikation - Cirkulære kriterier

Træ

Træbyggeri estimeres i dag til at udgøre omkring 9% af bygningsmassen i Danmark, og anvendelsen af træet stiger stadig. Som byggemateriale har træ mange fordele sammenlignet med alternative materialer – det kan ofte være både billigere, hurtigere at bygge med og mere klimavenligt.

I dette hæfte har vi samlet 15 interessante cases fra vores medlemmer, der alle anvender træ som et af de primære materialer. Projekterne er fordelt over hele landet og dækker alt fra institutioner, til kulturhuse, til almene boliger. Fælles for dem alle er, at træet skaber værdi for det enkelte projekt og påvirker den måde, vi oplever arkitekturen på. Mens materialevalget nogle steder har afgørende betydning for byggeriets CO2-aftryk, betyder det i andre projekter noget for bygningens indeklima, atmosfære eller relationen til omgivelserne.

Som materiale har træ utrolig mange anvendelsesmuligheder, og vi rykker hele tiden grænserne for, hvor og hvordan vi anvender træ i byggeriet – det er flere af casene i denne publikation gode eksempler på. Se bare Botilbuddet i Søndersø, hvor en brandtest har dokumenteret et stort potentiale ved træbeton og træfiber, Netto i Bygholm Bakker, hvor bygningselementer og samlinger i træ senere kan adskilles og genanvendes efter byggeriets levetid, eller skurene i Fremtidens Gårdhave på Tomsgårdsvej, som er opført udelukkende i frasorteret og genbrugt træ.

Ligesom andre byggematerialer, er træ en ressource, vi skal bruge med omtanke. Certificeret træ kan være med til at sikre, at vores stigende forbrug af materialet ikke sker på bekostning af biodiversitet og et fornuftigt skovbrug, men at vi tænker os godt om og anvender materialet rigtigt. Et godt eksempel er Børnehuset Grønnegården, som er bygget med FSC-mærket træ. Det betyder, at der ikke bliver fældet mere træ, end naturen kan nå at reproducere.

Vi håber, at publikationen kan være med til at inspirere både arkitekter, bygherrer og politikere til at træffe bevidste materialevalg - både når vi renoverer, og når vi bygger nyt. Træet har nemlig et stort potentiale i at nedbringe byggebranchens CO2-udledning – og så er det både fornybart, genanvendeligt og smukt.

Rigtig god læselyst!

Publikation - TRÆ

Bolig

Boliger udgør en stor del af bygningsmassen i Danmark, og vi tilbringer over halvdelen af døgnet i vores bolig. En af de mest almindelige boligformer i Danmark er enfamiliehuse – dem har vi samlet 10 spændende eksempler på i dette hæfte.

Boliger udgør mere end halvdelen af det byggede miljø i Danmark, og boligmassen holder derfor på et stort potentiale for at reducere byggebranchens samlede CO2-udledning. Der kan være store miljømæssige fordele at hente ved fx at energirenovere de ældre boliger, bygge og renovere med klimavenlige materialer eller sikre et lavt energiforbrug i nybyggeri – både når det gælder den energi, vi bruger, når vi bygger og forbruget til blandt andet opvarmning af boligen.  

I dette hæfte finder du 10 forskellige boliger, som på hver sin måde skaber social, økonomisk eller miljømæssig merværdi. Projekterne er fordelt over hele landet og dækker både nybyggede lavenergihuse, energirenoverede historiske villaer og smukke sommerhuse. Du finder blandt den nybyggede skovløberbolig i Thy med et imponerende lavt CO2-aftryk på bare 5,1 kilo CO2 per m2 om året. Eller det arkitekttegnede Alfreds Hus i Aarhus fra 1934, som er et inspirerende eksempel på, hvordan bevaring af bygningsarven skaber merværdi efter en gennemgribende energirenovering.  

Vi håber, dette hæfte kan være med til at inspirere både arkitekter og boligejere til at skabe bæredygtige og langtidsholdbare boliger som giver både social, økonomisk og miljømæssig merværdi.   

Rigtig god læselyst! 

Publikation - BOLIG

Det hele hænger sammen

Tanken om at sætte i system, definere procedurer og skabeloner kan være besnærende. Men, det skal virke. Det, der bliver udført hver dag af jeres medarbejdere, er standarden for jeres leverancer. Jeres virksomhed er det vigtigste hus, I nogensinde kommer til at designe, og derfor skal I fokusere mindst lige så meget på jeres hus og dets brugere, medarbejderne.

Danske Arkitektvirksomheders nye vinkel på kvalitetsledelse "Det hele hænger sammen" forsøger at definere kvalitetsledelse som en helt overordnet tilgang til dét at drive arkitektvirksomhed. Tidligere har fokus indenfor kvalitetsledelse generelt været på skabeloner, paradigmer, dokumentation og granskningsnotater. Det er altsammen helt fint - hvis det virker. For det er vores erfaring, at det kan være udfordrende at få til at virke.

Med den nye publikation vil vi slå et slag for et fokus på dét, der virker for jer. For dét, der virker for jer, virker ikke nødvendigvis for arkitektvirksomheden på den anden side af gaden. Og derfor kan vi som brancheorganisation heller ikke lave et one-size-fits-all-system.

I publikationen "Det hele hænger sammen" får I redskaber og værktøjer til hvordan I kan gøre det bedre. Kvalitetsledelse handler mindst ligeså meget om ledelse af jeres virksomhed og jeres medarbejdere. Ledelse af det hele. For det hele hænger sammen.

Vejledningen er udarbejdet i overensstemmelse med ISO9001:2015's principper om kvalitetsledelse.

Læs mere om publikationen her

Kvalitetsledelse: Det hele hænger sammen

Cirkulære udbud

Genbrugte og genanvendte materialer udfordrer de eksisterende udbudsrammer i byggebranchen og spænder ben for bæredygtig nytænkning. Derfor er vi hos Danske Arkitektvirksomheder gået sammen med Danske Advokater for at hjælpe den cirkulære omstilling på vej med en vejledning til cirkulære udbud og en række juridiske skabeloner.

Sammen med Danske Advokater har vi udarbejdet vejledningen CIRKULÆRE UDBUD – et inspirationskatalog til de bygherrer eller bygherrerådgivere, som gerne vil indarbejde cirkulære principper i deres byggeprojekter. Bygherrer kan læse vejledningen alene eller blive inspireret til at udvikle og tilpasse bygherres egne paradigmer. Til vejledningen hører også bilag med modeller, som beskriver tre forskellige udbudsmodeller, der alle har tilhørende paradigmer.

CIRKULÆRE UDBUD skal give byggebranchen bedre muligheder for at samarbejde og hjælpe den grønne omstilling af byggeriet på vej. Hæftet kan downloades herunder eller bestilles hos Ulla Michael på um@danskeark.dk.

Vejledning til cirkulære udbud

Kulturarv

Rundt omkring i hele Danmark findes bygninger, der rummer så meget historie og levet liv, at de fortjener at blive brugt, passet på og restaureret. Vi har samlet en række eksempler - til inspiration - hvor arkitektvirksomheder har omdannet, gentænkt funktioner og nænsomt istandsat kulturarven til glæde for nye som gamle brugere.

Interessen for bevaringsværdige bygninger, byer og kulturmiljøer er vokset stærkt, og i Danmark er ca. 9.000 bygninger fredede, mens 355.000 bygninger i dag er vurderet til at være bevaringsværdige. I denne publikation har vi samlet en række eksempler på projekter, hvor historiske bygninger nænsomt er istandsat. De fleste bygningsværker er enten fredede eller vurderet bevaringsværdige, men enkelte projekter uden fredningsstatus eller bevaringsværdi har også sneget sig ind.

Alle er de inspirerende eksempler på, hvorfor vi skal passe på bygningsarven ved at frede og bevare den. Men de er også eksempler på, hvorfor vi i dag, når vi bygger nyt, skal bruge gode langtidsholdbare materialer og ikke mindst bygge smukt. Det der allerede er bygget, er nemlig det mest bæredygtige vi har. Hæftet kan downloades herunder eller bestilles hos Ulla Michael på um@danskeark.dk.

Du finder også de enkelte cases i vores eksempelsamling Arkitektur med merværdi.

Kulturarv - Eksempler på bæredygtige renoveringer, restaureringer og transformationer med økonomisk, social og miljø

Vejledning til projektkonkurrencer

Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening har udgivet publikationen "Vejledning til projektkonkurrencer" som er en vejledning, der skal guide bygherrer til at styrke den arkitektoniske kvalitet og nedbringe omkostningerne i projektkonkurrencer.

Fleksibilitet, kvalitet og innovative løsninger. Projektkonkurrencen er et fremragende format til at skabe byggeprojekter af høj arkitektonisk kvalitet uden ressourcespild – hvis de gennemføres på den rigtige måde. Publikationen er et værktøj, der skal hjælpe bygherrer og bygherrerådgivere med at skabe vellykkede projektkonkurrencer, uden at pålægge deltagerne unødvendige omkostninger. 

I udgivelsen har vi opstillet 7 gode råd der skal guide bygherre gennem projektkonkurrences faser lige fra udvælgelse af konkurrenceform, tilrettelæggelse af invitation til gennemførelsen af konkurrencen. Derudover er der eksempler på vellykkede konkurrencer og udsagn fra andre bygherrer, som har positive erfaringer med projektkonkurrencen.

Hent publikationen herunder.

Vejledning til projektkonkurrencer

De 17 Verdensmål - Sådan kommer I i gang!

Har du brug for input til at arbejde med FN's Verdensmål i dine projekter, i din organisation eller som en del af den strategiske forretningsudvikling i din /jeres arkitektvirksomhed? Vi guider jer og har samlet en række eksempler fra arkitekter, der allerede er godt i gang.

Billede af forside af publikation

Nogle arkitekter kender ikke så meget til Verdensmålene; andre vælger at se bort fra dem; flere og flere vælger at identificere 1, 2 eller 3 Verdensmål, som rammer lige ind i deres kerneydelser - og så er der dem, der går all in på at bruge verdensmålene til at nytænke deres virksomhed, forstår at udnytte sprækker og åbne vinduer og opdyrke nye forretningsområder for at være forrest i bussen i forhold til dét, som kommer til at tegne fremtiden.

Uanset hvilket niveau man som arkitektvirksomhed er på, kan der være behov for input og inspiration til at forvalte verdensmålene, og derfor har Danske Arkitektvirksomheder skrevet en vejledende publikation, med cases fra arkitektvirksomheder, som allerede er i gang med de 17 Verdensmål, både ift. forretningsudvikling og projekter.

Meningen med Verdensmålene er, at enhver skal kunne bidrage med det de kan, og det, som er relevant netop der, hvor de arbejder. I er altså velkomne til at fortolke verdensmålene og opstille mål og benchmarks, der er relevante for jeres egen virksomhed. Og i publikationen herunder tilstræber vi at give jer inspiration til det arbejde.

Publikationen kan downloades gratis herunder og kan også bestilles i et trykt eksemplar på info@danskeark.dk.

Vedr. den trykte udgave: Som medlem kan du få de første ti eksemplarer gratis - derefter koster publikationen 75 kr. pr. styk plus porto. For ikke-medlemmer er prisen 150 kr. pr. styk plus porto.

De 17 Verdensmål - Sådan kommer I i gang!

Arkitektur med merværdi

Arkitektur skal skabe mere værdi for flere mennesker med bedre brug af de ressourcer, der er til rådighed. Dette er udfordringen i hvert enkelt projekt, stort som småt, for arkitektur skaber værdi i flere dimensioner - sociale, miljømæssigt og økonomisk.

Byggeriet står for 30-35 procent af samfundets ressourceforbrug, hvorfor arkitekterne står overfor en udfordring, når vi skal udvikle vores samfund i forhold til FNs globale bæredygtighedsmål.

Danske Arkitektvirksomheder har samlet en række eksempler på arkitektur, der skaber merværdi. Publikationen "Arkitektur med merværdi" rummer bygninger, byrum og anlæg, som alle er tegnet af danske arkitektvirksomheder og som skaber værdi i form af bedre sundhed, trivsel og læring eller bedre miljø og økonomi.

Formålet med denne publikation er bl.a., at vi gennem de udvalgte eksempler skal blive klogere på sammenhængene og derved skabe endnu bedre rammer om vores fælles liv i fremtiden.

Arkitektur med merværdi
Architecture creates Value

Renovering

Almene boliger er mere end bare et sted at bo – det er hjem for over én million danskere. Tidens tand, ændret adfærd, nye familiemønstre, demografi og boformer samt materialers holdbarhed (eller manglen på samme) har de seneste år resulteret i stribevis af renoveringsprojekter. Vi har samlet et lille udsnit i en publikation, hvor fokus har været på den værdi renoveringerne har skabt.

At forny og give nyt liv til udtjente eller bare umoderne og dårligt tilgængelige boliger er et bredt felt. Men uanset bebyggelsens DNA udspringer alle renoveringer af det samme; behovet for et bedre indeklima, udbedring af skader og skabe tidssvarende boliger.

Der er tryk på renoveringsarbejderne overalt i det ganske land – og vi har derfor hos Danske Arkitektvirksomheder samlet en række gode eksempler på renoveringer af almennyttige boligbyggerier. Eksempler hvor der ikke bare er skabt bedre indeklima men også mere tryghed, bedre tilgængelighed, et stærkere sammenhold, reduktion af CO2-udslip, højere udlejningsrate og ikke mindst tilfredse beboere. Find dem i hæftet herunder.

Eller se vores mange andre eksempler på arkitektur med merværdi

Renovering - Eksempler på bæredygtige renoveringer af almene boliger med økonomisk, social og miljømæssig merværdi

Læring

Danske Arkitektvirksomheders publikation "Læring" er en eksempelsamling af skolebyggeri, der stimulerer trivsel, læring og sociale relationer blandt børn og unge.

Børn og unges trivsel, motivation og læring bliver forbedret af gode fysiske rammer. Arkitektur spiller en stor rolle i at understøtte undervisningen og indlæringen på landets undervisningsbyggerier.

Publikationen "Læring" samler 12 danske undervisningsbyggerier med innovative løsninger, der både skaber et stimulerende studie- og arbejdsfællesskab for lærere og elever og samtidig bidrager til lokaltområdets udvikling.

Undervisningsbyggeri er ofte forbundet med mange kvadratmeter og udearealer, og projekterne i publikationen er alle eksempler på, hvordan man kan udnytte disse bedst muligt - også når skoledagen er slut.

Projekterne i denne publikation understøtter en bæredygtig udvikling og målet om kvalitetsuddannelse.

Eksempelsamling "Læring"

Arkitekt - dokumentér din værdiskabelse

Danske Arkitektvirksomheders publikation "Arkitekt - dokumentér din værdiskabelse" skal gennem metoder hjælpe dig med at dokumentere din værdiskabelse. 

De danske arkitektvirksomheder forstår at skabe bedre liv – det har vi allerede vist – og vi ved fra tidligere publikationer, at dansk arkitektur bidrager til en bedre hverdag, både i form af grønne byrum, skoler og institutioner, arbejdspladser og offentlige bygninger.

Publikationen ”Arkitekt – dokumentér din værdiskabelse” er resultatet af en længere proces, hvor vi arbejdet på at vise og dokumentere, hvordan vores medlemmer bidrager og skaber merværdi ude i hverdagslivet.

Publikationen indeholder de gode cases, hvor der ikke er nogen tvivl om, at arkitekturen har skabt et økonomisk løft, haft en afgørende social betydning eller har taget hånd om miljømæssige problemer på en overbevisende og effektiv måde.

Vi kan se at det både styrker tillid og forretningen, når arkitekterne kan tydeliggøre hvilke værdier, de er med til at skabe og sætte rammer for – både gennem projektets/arkitekturens planlægning, design og ikke mindst brug.

I denne publikation sætter vi derfor fokus på hvordan arkitekterne, ved hjælp af metoder, kan dokumentere sin arkitekturs værdiskabelse – for ved at kunne det, styrkes arkitekternes rådgivning og samarbejdet med Bygherre og Brugerne.

Publikationen kan du finde i hhv. dansk og engelsk version herunder.

Arkitekt - dokumentér din værdiskabelse
Architect - document your value creation

Klima

Danske Arkitektvirksomheders publikation "Klima" er en eksempelsamling af bæredygtigt byggeri og arkitektur, der reducerer klimaaftrykket og sikrer bygninger og byområder mod klimaudfordringer.

Klimaforandringerne kræver intensiveret indsats i byggeri- og bygningssektoren - for på den ene side at fremme en bredere optagelse af bæredygtige løsninger til at mindske vores drivhusgasser, og på den anden side gøre vores bygninger og byer modstandsdygtige over for de nye klimatiske forhold.

Publikationen "Klima" samler 10 danske projekter, der på forskellig vis implementerer innovative løsninger og fordrer til nytænkning i den grønne omstilling.

Projekterne i publikationen dækker over boligbyggerier, byplanlægning- og anlæg, og viser hvordan man med planlægning, arkitektur og landskab kan skabe værdi med et stærkt reduceret klimaaftryk, og beskytte vores værdier mod klimaforandringerne.

Projekterne understøtter en række af FNs Verdensmål, men fælles for dem aller er deres særlige Klimaindsats.

Eksempelsamling "Klima"

Ressourcer

Danske Arkitektvirksomheders publikation "Ressourcer" præsenterer eksempler på bygninger, der nedbringer ressourceforbruget markant og dermed skaber værdi for bygherre og samfund.

Byggeriet er et af de helt store hjul i samfundets forvaltning af ressourcer. Det er de færreste der ved, at byggeriet står for

 • 40 procent af samfundets energiforbrug
 • 35 procent af materialeforbrug
 • 30 procent af affaldsproduktion
 • 5 procent af bruttonationalproduktet

Set i et livscyklusperspektiv kan materialeforbruget udgøre 25-75 procent af miljøpåvirkningerne i forhold til energiforbruget, afhængigt af, hvor energieffektivt byggeriet er. Det kan reduceres væsentligt ved at tanke i genanvendelse og cirkulær økonomi. 

I publikationen "Ressourcer" har vi samlet en række eksempler på arkitektur - både nybyggeri og renoveringsprojekter, hvor der er opnået markant merværdi gennem et nedbragt ressourceforbrug.

Publikation: Ressourcer

YDELSESBESKRIVELSE: BYGHERRERÅDGIVNING

Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019 bruger du ved bygherrerådgivning. I ydelsesbeskrivelsen defineres bygherrerådgiverens rolle ved de forskellige entrepriseformer, ved partnering, lejerrådgivning, investorrådgivning m.v.

Bygherrerådgivningsaftaler kræver en mere præcis afgrænsning af ydelsen i selve aftalen. Omfanget af bygherrerådgivning varierer fra sag til sag, og denne ydelsesbeskrivelse kræver i højere grad end fx ved ydelsesbeskrivelsen om Byggeri og Planlægning, at parterne definerer indholdet og omfanget af de konkrete ydelser mere præcist i aftalen.

Kontrakten skal derfor henvise til de relevante punkter i ydelsesbeskrivelsen, som er aftalt, men samtidig bør den konkrete ydelse afgrænses yderligere i selve aftalen.

Det forudsættes, at ABR 89 er aftalt og vi anbefaler, at aftalen udformes på den af Danske Arkitektvirksomheder og FRI udarbejdede aftaleformular.

Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2019 kan købes i papirudgave ved henvendelse på um@danskeark.dk. Prisen er 100 kr. for medlemmer og 125 kr. for ikke-medlemmer. Prisen er eksklusiv moms og forsendelsesgebyr.

Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019

ABR 18

ABR dokumenterne fra 2018 er mere komplekse end det gamle ABR89, og det anbefales, at arkitekter sætter sig grundig ind i dokumenterne, inden de lægges til grund for en aftale.

ABR18 egner sig primært til aftaler om større og/eller mere komplekse rådgivningssager, hvor ABR forenklet (ABRF) retter sig primært til rådgivning i de mindre byggesager samt opgaver, hvor der ikke skal projekteres fx bygherrerådgivning. ABRF indgår i dokumentet ABR18 herunder.

ABR-dokumenterne er tæt forbundne med entreprenørernes aftaledokumenter AB18 og AB forenklet. Vær opmærksom på, at ABR18 er baseret på en forudsætning om, at opgaven, rådgiverydelserne og alle væsentlige forudsætninger mv. er præcist beskrevet i aftalen.

Udgangspunktet i ABR18 er samtidig, at det er rådgiveren, som foretager den fulde projektering. Funktionsudbud og anden entreprenør og/eller leverandørprojektering bør derfor som udgangspunkt altid være aftalt og fremgå af rådgiveraftalen.

Såvel ABR18 som ABRF er ikke umiddelbart beregnet til aftaler med forbrugere.

Aftaledokumenterne forudsætter, at bygherrer, entreprenører og rådgivere retter deres processer og paradigmer til, så de passer til de nye dokumenter. AB-udvalget anbefaler derfor, at aftaledokumenterne først tages i anvendelse ved årsskiftet. Men eftersom der er tale om aftaledokumenter, er det op til parterne selv at bestemme, hvornår dokumenterne tages i anvendelse, og man må nok påregne, at der er bygherrer som ikke kan vente.

De nye AB-dokumenter fra 2018 forventes oversat til engelsk i løbet af efteråret 2018.

ABR89 er fortsat tilgængeligt, da en række igangværende kontrakter fortsat vil være baseret på ABR89.

ABR18: Aftaletekst

Transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer

Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening har gennemført en analyse af ressourceforbruget i forbindelse med projektkonkurrencer om offentlige byggeprojekter. Analysen dokumenterer et milliontab for både offentlige myndigheder og deltagerteams.

Analysen koncentrerer sig om transaktionsomkostningerne ved fire afholdte projektkonkurrencer i Danmark. På tværs af disse fire har rådgiverholdene oplevet et samlet tab ved deltagelse på 24,7 mio. DKK i kostpriser (med udgifter til f.eks. materialer inkluderet), mens konkurrencevederlaget ud fra en gennemsnitlig betragtning kun har dækket 32 % af rådgiverholdenes samlede konkurrenceudgifter i kostpriser.

Undersøgelsen viser desuden, at det vigtigste i både bedømmelsen og det efterfølgende byggeri er hovedgrebet - ikke detaljerings- og dokumentationskrav. Faktisk forholder det sig ofte sådan, at krav til dokumentation og detaljering alligevel ændrer sig med den efterfølgende brugerinddragelse; de ender derfor i flere tilfælde med at være værdiløse og genere et enormt stort ressourcespild. Et større fokus på hovedgrebet som helhed ville være mere værdiskabende for alle parter.

Undersøgelsen tegner et billede af nogle høje dokumentations- og detaljeringskrav, der påvirker ressourceanvendelsen og udfordrer værdiskabelsen projektkonkurrencer.

Danske Arkitektvirksomheder er tilhængere af projektkonkurrencer. Konkurrenceformen kan blandt andet være med til at skærpe ambitioner og generere de store ideer, der danner grundlag for byggeri af høj kvalitet og værdi. Som denne analyse dokumenterer, er der imidlertid store udfordringer med den måde, offentlige bygherrer håndterer konkurrencerne på.

Analysen er udarbejdet med støtte fra Dreyers Fond og blev offentliggjort i juni 2016.

Analyse af transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer

Branchestrategi ”Vi bygger bedre liv”

Vores arbejde i Danske Arkitektvirksomheder bygger på branchestrategien ”Vi bygger bedre liv” som dækker perioden 2018-2022. 

Arkitektur er en væsentlig del af vores velfærdssamfund og en forudsætning for, at byer, byrum, landskaber, boliger og arbejdspladser kan understøtte det gode liv i Danmark. Danske arkitektvirksomheder – store som små – nyder høj national og international anerkendelse, og er forankrede i en tradition, hvor vi tænker i helheder uden at miste et højt kunstnerisk niveau. 

Det er hensigten med denne strategi, at vi alle har og får en rolle i realiseringen, lige fra bestyrelse til sekretariat over fokusudvalg og ekspertgrupper og til hver enkelt medlemsvirksomhed i det daglige virke.

Strategien "Vi bygger bedre liv - Strategi 2018-2022" er udviklet i en bred samarbejdsproces mellem sekretariat, bestyrelse, fokusudvalg og ekspertgrupper samt øvrige medlemmer og interessenter. Der er tre strategiske områder, som tilsammen skal understøtte vores mission og vision og være grundlaget for de kommende indsatser:

Stærk forretning

 • Vi skal sikre optimale rammevilkår
 • Vi skal styrke det kommercielle fokus
 • Vi skal udnytte digitaliseringen

Alliancer

 • Vi skal samarbejde tæt med byggebranchen
 • Vi skal stå sammen i arkitektbranchen
 • Vi skal styrke medlemmernes samarbejde, tværfaglighed og netværk

Synlig værdi 

 • Vi skal dokumentere vores værdiskabelse
 • Vi skal udvikle redskaber og metoder til dokumentation
 • Vi skal udvikle værdibaserede forretningsmuligheder

Strategien er hverken forbeholdt eller løsrevet fra det arbejde som foregår i bestyrelsen, sekretariatet, vores fokusudvalg eller ekspertgrupperne. Der er tale om en bred og mangfoldig indsats, som spænder fra store strategiske projekter, over mindre justeringer af igangværende planer til den daglige rådgivning af medlemmerne. Fælles for det hele er, at alle involverede skal have et tydeligt billede af, at arbejdet er koblet op på de strategiske indsatser.

De strategiske indsatser og mål er også tænkt som en inspiration for alle medlemsvirksom- heder, der ikke har en daglig tilknytning til hverken udvalg eller sekretariat. De tre strategiske indsatsområder er en opfordring til medlemsvirksomhederne om at løfte blikket og arbejde mere strategisk med de mange udfordringer og muligheder, der er for både arkitektbranchen og den enkelte virksomhed.

Branchestrategi ”Vi bygger bedre liv”