Vejledning: Som udført 2022

Opdateret 10.02.22

”Som udført” er en vejledning der kan anvendes sammen med Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab YBL og FRI's Ydelsesbeskrivelse for Anlæg YBA ved indgåelse af aftale mellem bygherre og rådgiver. Vejledningen kan bidrage til, at parterne træffer hensigtsmæssigtssige aftaler om omfanget af "Som udført"-projektdokumentation.

”Som udført” beskriver både projektdokumentation, der udarbejdes af byggeriets eller anlægsarbejdets rådgivere, og projektdokumentation, der udarbejdes af byggeriets eller anlægsarbejdets entreprenørrer. Vejledningen kan derfor tilsvarende anvendes som reference ved indgåelse af aftaler med entreprenørrer. ”Som udført” bidrager til at beskrive den ydelse, det er at bringe projektdokumentationen til et niveau, hvor det projekterede og det udførte byggeri eller anlægg er i overensstemmelse i nærmere aftalt omfang.

Vejledning til "Som udført" 2022 erstatter den tidligere ydelsesbeskrivelse af samme navn fra år 2000.

Vejledningen er opdateret til det aktuelle regelsæt, herunder AB 18-komplekset og de dertil hørende ydelsesbeskrivelser YBL 18 og YBA 19. 
Vejledningen beskriver to niveauer for "Som udført".

Standardniveauet svarer for byggeri til krav jf. bygningsreglementet BR 18. Bygningsreglementets krav til dokumentation ift. ibrugtagning er øget betydeligt ift. tidligere og er den basisydelse, som rådgiverne og entreprenører – især projekterende entreprenører – skal leve op til.
For anlægsarbejder er der ikke på samme måde en generel basisydelse, og standardniveauet afhænger af bygherrens og forsyningsselskabers generelle og kendte krav for det pågældende arbejde.

Udvidet niveau er ikke specificeret, og vejledningen lægger op til, at den pågældende bygherre konkret tager stilling til, hvilken dokumentation der yderligere er behov for. Tidligere var der defineret to "udvidede" niveauer. Dette er det ikke fundet hensigtsmæssigt at fortsætte, da behovet er væsentligt forskelligt for de forskellige typer af byggerier hhv. anlægsarbejder.

Publikationen giver endvidere vejledning til, hvordan arbejdet organiseres, ligesom vejledningen refererer til, at alle projekter nu håndteres og kan afleveres digitalt, men i en række tilfælde blot afleveres som PDF- eller IFC-filer, når bygherren ikke har særlige krav.

Tilhørende kravsskema

Til vejledningen er udarbejdet et skema, der kan bruges til at præcisere ydelsen og arbejdsdelingen. Der henvises til skemaet. Skemaet er udarbejdet for byggeopgaver jf. BR 18.
Tekst til hjemmesiden til  "Som udført"-kravskemaet:

"Som udført"-kravskemaet er knyttet til byggeopgaver jf. BR 18.

For standardniveauet afspejler skemaet de ydelser, der hører til "Som udført" for et byggeri jf. YBL 18 og BR 18. Dokumentation markeret med "x" skal altid leveres, mens dokumentation markeret med "(x)" kun leveres, hvis det er relevant for det pågældende byggeri jf. bygningsreglementet. Skemaet giver mulighed for at tage stilling til, hvilken fagrådgiver eller entreprenør der konkret skal levere den pågældende dokumentation. 

Skemaet kan endvidere anvendes, når bygherren har krav om yderligere dokumentation jf. "udvidet niveau". Skemaet kan da udbygges med flere poster, og det udvidede niveau markeres ved afkrydsning i "udvidet niveau"-kolonnen.

Der henvises endvidere til vejledningen til skemaet indsat på regnearkets fane 2.

For anlægsarbejder må udarbejdes tilsvarende skema, relevant for det pågældende anlægsarbejde. 
 

Vejledning: Som udført 2022
Kravsskema - Som udført