Illustration fra hæfte

Kloge klimaløsninger og bæredygtigt byggeri viser vejen

Opdateret 03.10.19 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Rasmus Hjortshøj

Byggeriet står for ca. 40 % af energiforbruget og 35 % af klimaaftrykket. Begge dele kan sænkes markant med energirenovering og bæredygtig arkitektur som de væsentligste virkemidler. Danske Arkitektvirksomheder har samlet en række eksempler på arkitektur der kan skabe værdi med et stærkt reduceret klimaaftryk.

Danske Arkitektvirksomheder har samlet en række cases, der viser, hvordan man med planlægning, arkitektur og landskab kan skabe værdi med et stærkt reduceret klimaaftryk, og beskytte vores værdier mod klimaforandringerne. Om udgivelsen siger adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen:

”Med de her konkrete eksempler opfordrer vi branchen og ikke mindst vores politikere til at sørge for, at den klimalov regeringen skal have på plads i efteråret 2019, inkluderer og stiller krav til den måde, vi bygger og bruger ressourcer på i byggeriet.”

Udfordringer giver også nye muligheder

Klimaaftrykket og udledningen af drivhusgasser skal nedbringes markant, og vi skal sikre både personlige og samfundsmæssige værdier mod klimaforandringerne. Men udfordringerne giver også nye muligheder:

  • Bæredygtigt byggeri og kloge renoveringer kan nedsætte både ressourceforbrug og klimaaftryk og samtidigt blive billigere i brug.
  • Klimasikring, der integrerer landskabsarkitektur og byrumsdesign, kan spare samfund og borgere for skader for millioner af kroner og samtidigt skabe rammer for byliv og styrke sammenhængskraften.

”Med de her konkrete eksempler opfordrer vi branchen og ikke mindst vores politikere til at sørge for at den klimalov regeringen skal have på plads i efteråret 2019, inkluderer og stiller krav til den måde, vi bygger og bruger ressourcerne på i byggeriet.” Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Bæredygtigt byggeri og kloge renoveringer

Hvis vi skal følge klimaforskernes anbefalinger, skal vores klimaaftryk sænkes markant inden 2030, og det haster med at komme i gang.

Vi skal omstille til vedvarende energi og gøre vores samfund meget mere ressourceeffektivt. Her spiller byggeriet en særlig rolle: Opvarmning, ventilation, belysning og køling af bygninger udgør ca. 40 % af samfundets energiforbrug, og byggeriet lægger beslag på en lignende andel af ressourceforbruget. Men sådan behøver det ikke at være. Klimaaftrykket kan sænkes med allerede kendte løsninger:

  • Renovering kan halvere energiforbrug og klimaaftryk for eksisterende bygninger.
  • Nye bygninger kan designes, så de bliver klimaneutrale i drift.
  • Klimaaftrykket fra byggematerialer kan nedsættes 25-50 %.

De væsentligste tiltag til at sænke klimaaftrykket er at renovere, optimere og vedligeholde eksisterende bygninger, stille klimakrav til nybyggeri, konstruktioner og materialer, og at anvende designløsninger, der fremmer genanvendelse og cirkulær økonomi.

Artiklen fortsætter efter billederne

Klimaløsninger efterspørges

Det anslås at koste de kystnære byer i Danmark minimum 93 mia. kr. over de næste 100 år i skadesomkostninger som konsekvens af stigende havvandsniveau og stormflod. Her medregnes IKKE skybrud, storm og stigende grundvandsspejl, hvorfor der er enorme summer at spare, når der investeres i klimasikring.

Klimaet og mødet mellem landskabet og havet har altid været grundvilkår for Danmarks udvikling. Med klimaforandringerne rykkes balancerne, når varmere klima giver hyppigere ekstremvejr, og havvandsstigningerne forstærker presset på kysterne. Der er behov for omfattende klimatilpasning i Danmark.

Bygningsmassen udgør 2/3 af Danmarks Nationalformue og er dermed en enorm ressource, som må varetages, forvaltes og videreudvikles til at håndtere miljøforandringerne positivt.

Særligt to indsatser har afgørende betydning:

  • Sikring mod oversvømmelser som følge af ekstremregn
  • Sikring mod havvandsstigninger og stormflod

Klimasikring med landskabs- og byrumsløsninger giver samtidig et væld af muligheder for at integrere og understøtte rekreation, sundhed og biodiversitet, som giver yderligere samfundsværd.

Citat fra klimaminister Dan Jørgensen (S)

Grøn omstilling giver vækst og social værdiskabelse

Bæredygtighed har voksende forretningsmæssig betydning i form af øget efterspørgsel af services og produkter, der bidrager til grøn vækst og social værdiskabelse.

I de næste 40 år anslås det, at der skal bygges 230 mia. m2. Det svarer til et område på størrelse med Paris om ugen, eller et areal svarende til Japan hvert eneste år.

Med den demografiske vækst og stigende urbanisering vokser det bebyggede areal fortsat i et hidtil uset tempo.

FNs 17 Verdensmål stiller krav til en bæredygtig omstilling og udvikling, som ikke mindst kræver innovativ løsningsorientering samt robuste tilpasningsstrategier inden for arkitekturen.

Projekterne i Danske Arkitektvirksomheders ”klima-hæfte” viser løsninger der inkluderer langsigtede, bæredygtige strategier i byggeriet og underbygger den grønne omstilling i samfundet uden at gå på kompromis med det fælles sociale grundlag for god arkitektur.

Se de mange eksempler i hæftet herunder.

Eksempler på bæredygtigt byggeri og arkitektur, der reducerer klimaaftrykket og sikrer mod klimaforandringer