Evaluering af udbudsloven

Opdateret 27.02.19 |
Af:
Preben Dahl og Karen Sejr

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har igangsat en evaluering af Udbudsloven fra 2016. Danske Arkitektvirksomheder har indsendt sine kommentarer, hvor vi bl.a. opfordrer til at droppe den 3-årige tidsbegrænsning på referencer, da det indsnævrer feltet af tilbudsgivere og medfører en begrænsning af konkurrencen.

Udbudsloven har været gældende siden 2016, og erhvervsministeren har som tidligere planlagt igangsat en evaluering af loven for at undersøge, om den har haft den tilsigtede virkning, og om der er behov for eventuelle ændringer af loven.

Danske Arkitektvirksomheder har i den forbindelse indsendt et svar med vores hidtidige erfaringer med loven. Vores henvendelse til ministeriet fremhæver, at Udbudsloven fra 2016 generelt har gjort det nemmere at forstå og ikke mindst at arbejde med reglerne - især for ikke-jurister.

Herudover gør vi opmærksom på følgende:

  • Fra Erhvervsministeriets side er der kommet fokus på tilbudsgivernes omkostninger, hvilket er positivt. I de konkrete udbud er der dog stadig lang vej endnu, da ordregiver ikke i tilstrækkelig grad inddrager hensyn til tilbudsomkostningerne.
  • Udbudsloven stiller krav til, at referencer for tjenesteydelser højst må være 3 år gamle. Det indsnævrer feltet af tilbudsgivere og medfører stor risiko for, at konkurrencen begrænses. Vi opfordrer styrelsen til at overveje, om begrænsningen helt kan undværes.
  • ESPD-dokumentet opleves som en bureaukratisk byrde og findes ikke værdiskabende..
  • I dag gælder der ikke krav om aflevering af ESPD dokument ved projektkonkurrencer. Det har skabt forvirring om, hvad man i den situation skal aflevere i stedet. En afklaring bør indgå i Ministeriets evaluering.
  • Den planlagte indførelse af et 2-kuvertsystem for bygge- og anlægsarbejder for kontrakter over 350. mio kr. bør udvides til at omfatte alle kontrakter over de almindelige tærskelværdier.

Danske Arkitektvirksomheder har sendt sine bemærkninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og høringssvaret findes herunder.

Eventuelle spørgsmål til Danske Arkitektvirksomheders evaluering af Udbudsloven bedes rettes til Preben Dahl, chefjurist hos Danske Arkitektvirksomheder på pd@danskeark.dk.

Bemærkninger vedr. evaluering af udbudsloven