piktogram paragraf

Corona og prisstigninger: Hvem skal nu betale?

Dato 20.04.21 |
Af:
Sait Ciftci

Ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer betyder dyrere byggeprojekter. Men hvem skal betale? Bygherre eller entreprenør? Ifølge Danske Arkitektvirksomheders jurister kommer det helt an på, hvilket aftalegrundlag entreprisen er baseret på.

I den seneste tid har byggebranchen oplevet ekstraordinære prisstigninger på en række byggematerialer, leveranceproblemer og en uventet stor efterspørgsel på visse materialer. Danske Arkitektvirksomheder har modtaget mange henvendelser fra medlemmer om, hvem der skal betale for de højere priser på byggematerialer. Skal prisstigningen sendes videre til bygherre, eller er det entreprenørens risiko?

Det afgørende for den vurdering er, hvilket aftalegrundlag bygherre og entreprenøren har vedtaget i entrepriseaftalen. Herunder gennemgås de forskellige scenarier og betingelser for at godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger.

AB18, ABT18 eller AB-Forenklet

Når aftalegrundlaget er baseret på AB18, ABT18 eller AB-Forenklet, vil prisændringer i byggematerialer – efter aftalens indgåelse – ikke give entreprenøren ret til at kræve en prisregulering, medmindre der er taget forbehold for dette i entrepriseaftalen.

Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om ekstraordinære prisstigninger på et eller flere materialer. I henhold AB18 § 35, stk. 2, vil entreprenøren nemlig her kunne kræve godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på de materialer, der indgår i arbejdet.

Prisstigninger kan i følge AB18 § 35, stk. 2 -7, prisreguleres, hvis nedenstående syv betingelser, er opfyldt:

  1. Prisstigningen skal være ekstraordinær, hvilket kræver at prisstigningen skal være mere end 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 procentpoint for hver følgende måned der forløber mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet, forøges procentsatsen med 0,5 procentpoint. Prisstigninger der indtræder efter indkøbstidspunktet, kan ikke medregnes.
  2. Den ekstraordinære prisstigning skal vedrøre materiale, som i færdig form eller på sædvanlig måde, indgår i arbejdet.
  3. Den ekstraordinære prisstigning skal være indtrådt efter tilbudsdagen, men inden den aftalte indeksregulering er trådt i kraft.
  4. Den ekstraordinære prisstigning må ikke godtgøres som et statsligt indgreb efter AB 18 § 35, stk. 1.
  5. Den ekstraordinære prisstigning skal være generelt forekommende dvs. omfatte hele branchen, og ikke kun den enkelte entreprenør.
  6. De ekstraordinære prisstigninger skal fremgå af officielt prismateriale eller på anden måde kunne dokumenteres.
  7. Summen af de beregnede reguleringsbeløb skal udgøre mindst 0,5 % af entreprisesummen.

Hvis alle ovennævnte betingelser er opfyldt, sker entreprenørens regulering af materialets pris i forbindelse med bygherrens betaling for den del af arbejdet, der berøres af reguleringen.

AB92, ABT93 eller AB-Forbruger

Hvis aftalegrundlaget i entrepriseaftalen er AB92, ABT93 eller AB-Forbruger er udgangspunktet, at entreprenøren ikke kan regulere entreprisesummen. Det gælder heller ikke i tilfælde af ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer, fordi den aftalte entreprisesum er bindende for aftalens parter.

Bortset fra - hvis entreprenøren og bygherren ved aftalens indgåelse har aftalt, at pris- og tidscirkulæret fra 1991 skal være gældende i aftaleforholdet, så gælder ovenstående ikke. Hvis tids- og priscirkulæret er aftalt, så har entreprenøren ved ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer mulighed for at regulere entreprisesummen, hvis betingelserne for prisregulering er opfyldt.

Prisstigninger og omprojektering

Selvom prisstigninger på materialer, som udgangspunkt, er et forhold mellem bygherre og entreprenører, kan prissituationen imidlertid også udfordre arkitektbranchen. Her tænkes på de situationer, hvor licitationsresultatet overstiger det godkendte budget, og hvor rådgiverne, hvis de har påtaget sig at stå for budgetteringen, skal omprojektere. Men hvem skal betale for det? Ikke arkitekten – rådgiveren ifølge Danske Arkitektvirksomheder, da der er tale om en helt uforudset ekstra udgift.

Læs mere her