piktogram paragraf

Omprojektering i forbindelse med prisstigninger

Dato 20.04.21 |
Af:
Preben Dahl

Byggebranchen oplever i øjeblikket store prisstigninger på byggematerialer blandt andet som følge af coronasituationen. Men hvad gælder der egentlig i forhold til en rådgivers eventuelle omprojekteringsklausul?

Selvom prisstigninger på materialer, som udgangspunkt, er et forhold mellem bygherre og entreprenører, kan prissituationen imidlertid også udfordre arkitektbranchen.

Her tænkes på de situationer, hvor budgettering er en del af rådgivers ydelse og ABR18 er vedtaget mellem parterne. Overstiger licitationsresultatet det godkendte budget, skal rådgiverne, hvis de har påtaget sig at stå for budgetteringen, omprojektere uden vederlag efter ABR18 § 46, hvilket kan være en ganske omkostningstung affære for rådgiverne.

Uforudsete situationer = ret til ekstra vederlag

Men efter ABR18 § 46 skal der dog ikke ske vederlagsfri omprojektering, såfremt rådgiver kan sandsynliggøre, at rådgiver ikke burde have forudset overskridelsen. Det er rådgiver, som skal sandsynliggøre, altså dokumentere, at der foreligger en uforudselig situation.

Indtræder prisstigningerne efter, at opgaven er sendt i udbud. Altså situationen, hvor opgaven er udbudt på grundlag af et prisniveau, før disse ekstraordinære prisstigninger slog igennem, men inden entreprenørerne har afgivet tilbud, er der risiko for, at der ikke er sammenhæng mellem budget og licitationsresultat.

I denne situation opstår spørgsmålet, om rådgiver i henhold til ABR18 § 46 skal foretage vederlagsfri omprojektering.

I forbindelse med den aktuelle situation med materialemangel og prisstigninger som følge af coronapandemien, er der intet at bebrejde rådgiveren, idet prisstigningen er ekstraordinær og netop udtryk for en situation, som rådgiver ikke kunne forudse.

Efter Danske Arkitektvirksomheders opfattelse skal en eventuel omprojektering derfor foregå mod betaling, fordi rådgiver netop kan sandsynliggøre, at han/hun ikke kunne have forudset overskridelsen. Det er naturligvis rådgiver som har bevisbyrden for, at denne ikke kunne have forudset overskridelsen.

Hvis parterne har aftalt ABR89 og ydelsesbeskrivelse for Byggeri og planlægning 2012, og budgettering er en del af rådgiverens ydelse, så regulerer ydelsesbeskrivelsens pkt. 3.4.4, hvornår rådgiver ikke skal omprojektere vederlagsfrit. I henhold til bestemmelsen skal rådgiver ikke omprojektere vederlagsfrit, hvis overskridelsen af det godkendte budget skyldes forhold, som rådgiveren ikke havde eller burde have haft kendskab til på tidspunktet for budgettets ajourføring.

Kommende udbud bør tage højde for prisstigninger

Står man som rådgiver over for at sende et projekt i udbud, bør man inden udsendelse sikre sig, at budgettet tager højde for de nye prisstigninger, og tage en dialog med bygherren, hvis man vurderer, at der er risiko for overskridelse.

Det er også vigtigt, at man sørger for at kunne dokumentere, at man har påtalt risikoen for et for højt licitationsresultat overfor bygherren. Er vurderingen, at det godkendte budget vil blive udfordret som følge af de ekstraordinære prisstigninger, skal der formentlig omprojekteres.

Efter Danske Arkitektvirksomheders opfattelse skal også denne omprojektering foregå mod betaling, idet der – i hvert fald i øjeblikket – foreligger en prissituation, som rådgiver ikke har kunnet forudse.

Prisstigninger er lig med dyrere projekter - men hvem skal betale?

I den seneste tid har byggebranchen oplevet ekstraordinære prisstigninger på en række byggematerialer, leveranceproblemer og en uventet stor efterspørgsel på visse materialer. Danske Arkitektvirksomheder har modtaget mange henvendelser fra medlemmer om, hvem der skal betale for de højere priser på byggematerialer. Skal prisstigningen sendes videre til bygherre, eller er det entreprenørens risiko?

Læs mere her