Aftale med forbrugere

Opdateret 27.04.22

Når du står med en byggesag med en helt almindelig forbruger, skal du for det meste ikke bruge de nye aftaledokumenter der er lavet i forbindelse med ABR 18. De er mest egnede til store og komplekse byggesager. Vi har derfor udarbejdet nye aftaledokumenter, som er specielt målrettet til aftaler med forbrugere.

Da AB dokumenterne blev offentliggjort i sommeren 2018 var der eksempler på sager, som faldt helt udenfor de nye brancheaftaledokumenter. 

Såvel ABR 18, ABR-Forenklet, AB 18, AB Forenklet som ABT 18 gælder ikke i forbrugerforhold. Ufravigelig forbrugerbeskyttelseslovgivning gjorde det blandt andet svært at lave et aftalesystem, som kunne indeholde både aftaler i erhvervsforhold og i forbrugerforhold.

For det første gælder der forskellige forældelsesregler i henholdsvis erhvervs- og forbrugerforhold. AB dokumenterne opererer med en aftalebestemt forældelse på 5 år efter aflevering, mens forældelsesloven fastlægger en forældelse på op til ti år i aftaler med forbrugere. Denne 10 årige forældelse i forbrugerforhold kan ikke fraviges. 

For det andet er der etableret et forholdsvis avanceret konfliktløsningssystem, der baserer sig på, at konflikter løses udenretligt og så vidt muligt helt uden for den traditionelle voldgiftssag. Dette er ikke muligt med de gældende ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler, som giver forbrugeren mulighed for altid at vælge domstolsprøvelse, uanset hvad parterne har aftalt. Endelig er AB-dokumenterne også ganske omfattende i omfang og kompleksitet, og forudsætter kendskab til byggeriets processer.

Hvad er en forbruger?

Danske Arkitektvirksomheder og FRI's aftaledokumenter henvender sig til arkitekter og ingeniører, der indgår aftaler med forbrugere. Men hvad forstås egentlig ved en forbruger?

En forbruger er en eller flere person(er), som – hovedsagelig – handler udenfor sit erhverv. Det er fx personer, som skal have foretaget arbejder i forbindelse med deres egen bolig. Skal man have bygget et enfamilieshus til eget brug, eller skal man lave en tilbygning til sit hus eller foretage en ombygning inde i sin ejerlejlighed eller andelsbolig, vil man være at betragte som en forbruger.

Men man betragtes også som forbruger, hvis man er en sammenslutning af boliger, fx en ejerlejlighedsforening eller andelsboligforening, der skal have foretaget arbejder på ejendommen. I alle disse situationer handler man netop som privatperson og ikke som et led i et erhverv. 

Der er forskel på forbrugerne, og derfor har Danske Arkitektvirksomheder og FRI udarbejdet dokumenter, som passer på forskellige situationer i forbrugersegmentet.

Små forbrugersager 

Til de helt små sager, altså typisk rådgivning til en familie i et enfamilieshus, eller i en ejerlejlighed om fx en tilbygning eller en renovering, har vi udarbejdet et sæt standardaftalevilkår som kortfattet regulerer de mest almindelige aftalevilkår. Dette dokument har vi kaldt Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler 2019, forkortet ”GBF 19”. Til GBF 19 er der udarbejdet en aftaleformular med tilhørende vejledning. Der er også udarbejdet en ydelsesbeskrivelse til disse små sager, som gør det nemmere at aftale de konkrete ydelser med forbrugeren.

Større forbrugersager

Selvom ABR-Forenklet (ABR-F) som nævnt ovenfor ikke er beregnet i forbrugersager, kan der være lidt større forbrugersager, hvor det kan give mening at vedtage ABR Forenklet, eksempelvis i lidt større og mere komplekse sager om rådgivning til forbrugere.

Det kunne fx være en større renovering af facaden/tagudskiftning i en ejerlejlighedsforening eller lignende, hvor foreningen typisk ville købe sig til rådgivning, som betyder, at det kan give mening at vedtage ABR Forenklet, selvom kunden er en forbruger. Til sådanne situationer har Danske Arkitektvirksomheder og FRI udarbejdet et tillæg til ABR Forenklet. Tillægget forholder sig til de ufravigelige beskyttelsesregler, der gælder efter lovgivningen.

Med tillægget er ABR Forenklet således anvendeligt i forbrugerforhold, idet forældelsesperioden er udvidet til 10 år, og tvisteløsningsbestemmelserne er ændret til almindelig domstolsprøvelse. Der er også udarbejdet en aftaleformular til ABR Forenklet, som også kan anvendes, når der indgås aftaler med forbrugere.

Gamle aftaledokumenter (ABR 89)

Selvom det gamle aftaledokument ABR 89 også indeholder bestemmelser, som ikke er forenelige med den ufravigelige forbrugerlovgivning (forældelse og værneting), har ABR 89 traditionelt været brugt ganske hyppigt i aftaler med forbrugere, hvilket har fungeret fint. Der er aftalefrihed, og der er i princippet ikke noget der hindrer i fortsat at bruge ABR 89 og den tilhørende aftaleformular.

Skabelon for ordrebekræftelse

Herunder finder du en skabelon, som du kan lade dig inspirere af. Det skal dog understreges, at bekræftelsen altid skal tilrettes den konkrete sag, og det som parterne har lagt vægt på.

Som ordrebekræftelsen er udformet foreslås det, at bygherren ikke underskriver denne. Der er netop ikke tale om en kontrakt eller aftale, men blot en opsummering af noget man allerede mundtligt har aftalt.

Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler (GBF19)
Ydelsesbeskrivelse for arkitektrådgivning i Forbrugeraftaler
Aftaleformular i henhold til GBF 19
ABR Forenklet
Forbrugertillæg til ABR Forenklet
ABR Forenklet Aftaleformular
ABR 89
Ordrebekræftelse ABR 89
Aftaleformular i henhold til ABR 89
Fuldmagt til myndighedsansøgning