Vidtgående fravigelser til ABR18 i konkurrence

Dato 13.05.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Danske Arkitektvirksomheder har kontaktet Vordingborg Kommune i forbindelse med en konkurrence om et nyt rådhus. Kontraktgrundlaget indeholder en række urimelige vilkår, herunder vidtgående fravigelser til ABR18, hvilket Danske Arkitektvirksomheder finder voldsomt bekymrende.

Vordingborg Kommune har udskrevet en konkurrence om et nyt rådhus. En ønskeopgave for mange arkitektvirksomheder. Desværre indeholder kontraktgrundlaget en række urimelige vilkår og fravigelser fra dét ABR18 en samlet byggebranche vedtog i 2018. Danske Arkitektvirksomheder har derfor kontaktet kommunen og gjort dem opmærksomme på urimeligheden i fravigelserne, men bygherre har i sit svar valgt at fastholde de fleste fravigelser og øvrige urimelige vilkår. Dog har bygherre accepteret enkelte ændringer.

Danske Arkitektvirksomheder er voldsomt bekymrede over især offentlige bygherrers trang til at fravige AB-reglerne. Vi følger udviklingen og vil bruge de efterhånden mange eksempler på urimelige fravigelser til en dialog med det politiske system.

Uklare beskrivelser af ydelser, høj konventionalbod mm.

Udbudsmaterialet for Vordingborg Kommunes nye rådhus indeholder bl.a. følgende fravigelser til ABR18:

  • En uklar beskrivelse af de ydelser, som rådgiver forventes at skulle levere, hvilket ødelægger forudsætningen i ABR18 om, at aftaler skal være præcise og entydige. Med et på forhånd fastsat honorar, bliver det svært for totalrådgiver at beregne om honoraret er proportionalt med den ydelse, der skal leveres
  • ABR18’s i forvejen høje konventionalbod for glemte ting i projektet hæves fra 5% til 10%, og maksimumsloftet på 10% af rådgivers honorar hæves til 20%

Af andre vilkår i aftalen, som ikke er egentlige fravigelser, men som forekommer unødigt tyngende for totalrådgiver, kan bl.a. nævnes:

  • En meget høj dagbodssats for eventuelle forsinkelser. Satsen er markant højere end den som eksempelvis er normal i entreprenørkontrakter
  • Kontraktgrundlaget indeholder en forudsætning om, at rådgiver har projekteringsansvaret for alt. Det betyder, at totalrådgiver skal gennemprojektere alt. Der kan således ikke ske funktionsudbud. Aftaler parterne efterfølgende et eller flere funktionsudbud, risikerer totalrådgiver at måtte tåle et forholdsmæssigt afslag i prisen
  • Samtidig indeholder aftalen en klausul om, at bygherre skal kunne forlange ændringer indenfor det faste honorar, så længe ændringerne holder sig indenfor byggeprogrammet. Dette medfører en ubegrænset ændringsret for bygherre, selvom totalrådgiver har holdt sig indenfor byggeprogrammet
  • Totalrådgiver pålægges meget høje boder ved en evt. udskiftning af medarbejdere på opgaven

Bygherre har accepteret, at frafalde sit oprindelige krav om solidarisk hæftelse til det almindelige pro rata ansvar, og bygherre har accepteret en fast ansvarsbegrænsning og andre mindre justeringer.

Fravigelser gør aftaler uigennemsigtige

Byggeriets parter inklusive alle offentlige bygherrer har brugt tre år på at forhandle et nyt aftalessystem. Det forekommer derfor dybt beskæmmende, at de bygherrer som selv var med til at lave de nye AB-regler, er de første til at fravige dem.

Fravigelse forrykker den balance som AB-dokumenterne er udtryk for, og gør aftalerne uigennemsigtige.