Vand på Sidelinjen

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Carsten Ingemann

En af de store udfordringer i den fremtidige spildevandsplanlægning er konsekvensen af klimaforandringerne, som blandt andet betyder hyppigere og kraftigere skybrud. I Gladsaxe findes et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter. Her holder 14 regnvandsbassiner, stisystemer og grøfter regnvandet væk fra veje, kloakker og kældre, når monsterregnen rammer. Når vejret holder tørt, danner anlægget rammerne om idrætsaktiviteter, opholdsarealer og grønne stisystemer gennem byen. Projektet er udført i et samarbejde mellem Bisgaard Landskabsarkitekter, Grontmilj, Gladsaxe Kommune, Nordvand og Vandplus med støtte fra Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Naturstyrelsen. 

Med en samlet kapacitet på 7600 m3 afvikler anlæggene overfladevand fra 142 ha af Gladsaxe Kommune og mindsker både infrastrukturelle og miljømæssige omkostninger, når monsterregnen rammer. Til hverdag danner anlæggene rammerne om idrætsaktiviteter og rekreative områder til stor glæde for byens borgere. Bl.a. er cykeltrafikken steget med 30% på de nye stisystemer. Det nedsætter årligt kommunens CO2-udslip med 99 tons.

KLIMATILPASNING & REKREATIVITET

Vand på Sidelinjen består af 14 nye regnvandsbassiner og en række grøfter og vandløb, der opsamler regnvand fra Grønnemosekvarteret, Marielystkvarteret og Idrætsparken i Gladsaxe. Bassiner og kanaler opsamler regnvandet og fører det gennem Vandledningsstien, der leder ud i store regnvandssøer ved Høje Gladsaxe Park. Samlet har anlæggene en kapacitet på 7600 m3 og mindsker både infrastrukturelle og miljømæssige omkostninger i forbindelse med skybrud og kraftige regnskyl for kommunen. Klimatilpasningen af Marielystkvarteret har eksempelvis afskåret 84% af alt regnvandet fra tage og faste belægninger i hele området.

Til hverdag danner anlæggene rammerne om idrætsaktiviteter og rekreative områder. Nye stiforbindelser langs bassiner og grøfter tilbyder cykel-, gå- og løbeture gennem anlægget, og de rekreative muligheder tilbyder ophold med udsyn til aktivitetsområder, såsom skateboard-og BMX-arealer, hoppepuder, paddle-tennis-baner og udendørs træningsfaciliteter. Siden åbningen af området har Gladsaxe Kommune registeret en 30% stigning i cykeltrafikken på stisystemerne, hvilket Ifølge SUSTANIA betyder, at kommunen årligt mindsker deres CO2-udledning med 99 tons. 

DOBBELTFUNKTIONER, ØKONOMI & BRANDING

Klimaprojektet i Gladsaxe viser, hvordan klimatilpasning kan fusioneres succesfuldt med et forbedret bymiljø og borgernes muligheder for at være aktive i naturen, og både skabe økonomisk og social merværdi.
Ifølge Vandplus’ regnskab ville et traditionelt teknisk anlæg anlagt under jorden have kostet 102 mio. kr. Det kombinerede anlæg med både rekreative og tekniske dobbeltfunktioner over jorden har samlet kostet 80,8 mio. kroner, hvilket svarer til en besparelse 29 mio. kroner.

”Vi skal udnytte investeringerne i klimatilpasning til også at opgradere vores bymiljøer, skabe et aktivt byliv og øge livskvaliteten for alle. Det er projektet her i Gladsaxe et rigtig godt eksempel på, hvor regnvandshåndtering nu går hånd i hånd med nye byrum til høj aktivitet og bevægelse eller almindelig udendørs afslapning.” Anne-Mette Gjeraa, projektchef Realdania, 2015

Paddle-tennis ved Gladsaxe Stadion. Foto: Carsten Ingemann
Paddle-tennis ved Gladsaxe Stadion. Foto: Carsten Ingemann

OM PROJEKTET

Klimatilpasningen af Gladsaxe indbefatter både boligområder, sportsanlæg, Høje Gladsaxe Park og den oprettede vandledningssti. Søer, vandløb, blomsterbede, regnvandsledninger og bassiner håndterer samlet overfladevandet fra 1900 lejligheder i Høje Gladsaxe og cirka 800 hustande i Marielyst- og Grønnemose-kvarteret. Øverst ligger Caféhaven, som består af fem forbundne bassiner, kaldet ”Legedammene”, der bl.a. rummer hoppepuder, træningsfaciliteter, vandlegeplads og boldbaner. Ved ishockeyhallen ligger den såkaldte ”Skatebalje”, hvor skatere og BMX’er kan slå sig løs. Længst mod syd findes to bassiner med plads til paddle-tennis, samt ”Pigeværelset”, der er et sted etableret specifikt til unge borgere, der har været inddraget i designprocessen. Vandledningsstien er etableres langs en eksisterende cykelsti i Høje Gladsaxe Park, hvor der findes et rekreativt miljø med en å og en række åbne regnvandssøer og –bassiner; et inspirerende og attraktivt landskabsrum, der samlet håndterer overfaldevand fra 142 ha af Gladsaxe Kommune.

Læs mere om klimaprojektet i Gladsaxe på Bisgaard Landskabsarkitekter’s hjemme…