Udskydelse og standsning af projekter

Dato 15.03.20 |
Af:
Preben Dahl

Coronasituationen betyder allerede nu, at projekter udskydes eller standses. Rådgiver bør dog forbeholde sig ret til at kræve sine udgifter dækket, hvis bygherre standser eller udskyder et konkret projekt med henvisning til eksempelvis force majeure.

Hele Danmark tager risikoen for corona smitte yderst alvorligt. Bygherrer, arkitekter og deres samarbejdspartnere forsøger at begrænse deres aktiviteter mest muligt. Bygherrer er begyndt at udskyde projekter, rådgivere lader medarbejdere arbejde hjemmefra, stort set alt fysisk mødeaktivitet er ophørt osv. Det betyder dog unægtelig, at projekterne påvirkes, og det kan ikke undgås, at koste penge.

Spørgsmålet er således, hvad gælder der kontraktuelt, når nogen ikke kan opfylde sin kontrakt som følge af en virus, som medfører, at man skal være forsigtig med at blive syg, og at man skal undgå at sprede smitte, hvilket gøres ved at begrænse sine aktiviteter.

Efter AB og ABR reguleres spørgsmålet af reglerne om tidsfristforlængelse og udskydelse, afhængig af situationen. § 40 indeholder de situationer, hvor en bygherre har krav på tidsfristforlængelse, og ABR18 § 38 omhandler situationen, hvor rådgiverne har krav på tidsfristforlængelse.

Ret til tidsfristforlængelse medfører, at den anden part ikke kan rette et krav mod den forsinkede part.

Forsinkes en part uden ret til tidsfristforlængelse, er forsinkelsen i princippet ansvarspådragende. Dog kan en bygherre efter ABR 18 § 52 vælge at udskyde et projekt i op til 2 år, dog mod at dække de udgifter en rådgiver måtte have i forbindelse med udskydelsen (og genoptagelsen).

Bygherres udskydelse af et projekt

Hvis en bygherre vælger at sætte et projekt i bero pga af coronasituationen, opstår spørgsmålet, om det er berettiget efter ABR18 § 40 eller der er tale om en udskydelse efter § 52.

Efter § 40 har bygherren har blandt andet ret til tidsfristsforlængelse, når bygherrens ydelser eller beslutninger forsinkes som følge af

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er herre over, 

eller

b) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens egne forhold.

Det store spørgsmål er herefter om der foreligger ”tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens skyld, og som bygherren ikke er herre over” Eller om der foreligger ”offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes bygherrens egne forhold.”

Ingen tvivl om, at den nuværende situation er ekstrem, men der skal forholdsvis meget til, før der foreligger en force majeure situation. En bygherres egenhændige beslutning om at standse et projekt selv som følge af en opfordring eller af i øvrigt prisværdige præventive grunde, forekommer ikke umiddelbart at være tilstrækkeligt til at være omfattet af § 40, stk. 1, nr. a).

Hvis en relevant myndighed – ikke en bygherre – giver et hjemmelsbaseret påbud eller nedlægger et hjemmelsbaseret forbud mod at fortsætte et projekt, kan dette give bygherre ret til tidsfristforlængelse, som medfører, at rådgiver ikke har ret til at få dækket sine udgifter.

Det er – så vidt vides – ikke sket på nuværende tidspunkt, men det kan selvfølgelig ske.

Danske Arkitektvirksomheder har allerede nu hørt om eksempler, hvor en bygherre har udskudt en opgave med henvisning til force majeure, og det kommer sikkert til at ske igen.

Vælger en bygherre at udskyde eller standse et projekt, kan rådgiver ikke umiddelbart gøre noget, og det er måske endda en god ide, smittefaren taget i betragtning. Men standser eller udskyder en bygherre det konkrete projekt med henvisning til force majeure eller ABR 18 § 40, ABR forenklet § 30 eller ABR 89 pkt. 5.5 eller andet, bør rådgiver skrive til bygherre og meddele, at man naturligvis tager situationen til efterretning, men at rådgiver ikke betragter det som en situation, der giver bygherre ret til tidsfristforlængelse, men som udskydelse (eller standsning eller afbestilling), og at man forbeholder sig ret til at kræve sine udgifter dækket. Derved holdes mulighederne for et økonomisk efterspil åbent.

Rådgiver kan ikke overholde deadlines

Arkitektvirksomhederne er i dag som alle andre påvirket af situationen. Medarbejdere er sendt hjem, eller arbejder hjemme, mødeaktiviteter er stort set aflyst.

Det kan medføre, at nogle arkitektvirksomheder kan have svært ved at overholde deadlines.

Reglerne om ret til tidsfristforlængelse er i princippet de samme for rådgivere som for bygherrer, se ovenfor.

Rådgiverne kan på samme måde som bygherrerne ikke være sikre på at kunne påberåbe sig ret til tidsfristforlængelse efter ABR18 § 38 eller tilsvarende regler i ABR Forenklet eller ABR 89, i hvert fald på nuværende tidspunkt.

Kommer der et påbud eller et forbud fra myndighedernes side om, at man ikke må mødes til projekteringsmøder eller opholde sig på en byggeplads eller andre påbud, der måtte påvirke rådgivernes arbejdsproces, vil der foreligge en situation, hvor der er ret til tidsfristforlængelse 

Kan rådgiver ikke overholde deadlines som følge af Corona fx, hvis man er smittet eller pga foranstaltninger mod spredning af sygdommen, bør man selvfølgelig tage en dialog med sin bygherre og opnå en fornuftig løsning på forsinkelsen.

Kontakt os!

Vi følger situationen tæt og er i dialog med DI og byggeriets parter. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakt Danske Arkitektvirksomheders chefjurist og advokat Preben Dahl på tlf. 2869 0576 eller på pd@danskeark.dk.