Illustration paragraf

Udbudsloven under revision

Dato 09.03.22 |
Af:
Karen Sejr

Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniørers har indgivet høringssvar vedrørende lovforslag til ændring af udbudsloven, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter og lov om Klagenævnet for Udbud. Her opfordrer vi bl.a. til at overveje om "adgangen til at fravige tre års reglen kan uddybes yderligere."

I et fælles høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende lovforslag om ændring af udbudsloven, tilbudsloven og lov om Klagenævnet for Udbud, skriver Danske Arkitektvirksomheder og FRI blandt andet:

"DANSKE ARK og FRI havde på baggrund af regeringens lovprogram fra oktober 2021 forventet, at der ville komme flere positive tiltag til fremme af innovation og hensynet til de små og mellemstore virksomheders adgang til offentlige kontrakter. I lovforslaget synes disse ambitioner desværre stort set at være forsvundet.

Den nuværende udbudslovs § 155, nr. 2, som omhandler kravet om, at referencer for tjenesteydelser maksimalt må være tre år gamle, er fortsat en udfordring. Ikke mindst når referencekravet sammenholdes med den udbredte anvendelse af rammeaftaler, herunder strategiske partnerskaber, indenfor byggeri. Selvom en egentlig ændring af udbudslovens § 155, nr. 2 (og fem år for bygge- og anlægsarbejder i nr. 1) næppe kan gennemføres, fordi grænserne er reguleret i udbudsdirektivet, opfordrer DANSKE ARK og FRI til at overveje om adgangen til at fravige tre års reglen kan uddybes yderligere, således at ordregivere i højere grad kan gennemskue hvornår fravigelse kan ske af hensyn til konkurrencesituationen. En yderligere uddybning af adgangen til at fravige reglen, vil medvirke til at ordregivere i højere grad ville benytte adgangen til gavn for konkurrencen og de mindre virksomheders adgang til offentlige opgaver."

Læs hele høringssvaret herunder.
 

Høringssvar fra Danske Arkitektvirksomheder og FRI