TBST ER KLAR MED FLERE VEJLEDINGER TIL BR18

Opdateret 27.06.18 |
Af:
Peter Andreas Sattrup

Det nye bygningsreglement, BR18, trådte i kraft den 1. januar i år med en overgangsperiode til 1. juli 2018. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er nu klar med flere af vejledningerne til Brandklasse 1 og 2. Der mangler fortsat vejledninger til Brandklasse 3 og 4. 

De manglende vejledninger til BR18 har skabt en del usikkerhed i branchen om, hvordan de ny regler skal anvendes og fortolkes, både hos myndigheder, bygherrer og kommuner. En af de væsentligste bekymringer er, om man som bygherre eller rådgiver kan risikere at få underkendt løsninger, for eksempel til bygninger der er brandsikkerhedsmæssigt komplekse, fordi der endnu ikke er udgivet vejledninger.

Der er tale om manglende vejledninger til Brandklasserne 3 og 4. Nederst i nyheden kan du finde vejledningerne til Brandklasse 1 og 2, som er klar. Vejledningerne har erfaringsmæssigt stor betydning for, hvordan reglementet bliver brugt og fortolket. Specielt inden for brand er der mange usikkerheder, som byggeriets parter og kommunale sagsbehandlere nu må se frem til at skulle håndtere på bedste vis.

Spørgsmålene om hvordan flugtveje og trapper skal indrettes og dimensioneres, er afgørende at have styr på allerede i skitseringsfasen. Har man ikke det, risikerer man dyre omprojekteringer, og en efterfølgende diskussion om hvem, der skal betale regningen. Derfor har Danske Arkitektvirksomheder sammen med flere andre brancheorganisationer argumenteret for, at overgangsperioden skulle forlænges.

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsens (TBST) holdning har været, at da det juridiske grundlag i BR18 har været på plads siden årsskiftet, og vejledninger ikke har juridisk status, har grundlaget for at arbejde ud fra BR18 derfor været kendt i hele overgangsperioden. TBST ser derfor ikke grund til at forlænge overgangsordningen. Status er derfor, at projekter der afleveres efter 1. juli 2018, fremover skal opfylde kravene i BR18. 

Diskussionen om usikkerhed i forbindelse med BR18 har dog medført nogle afklaringer:

  • TBST præciserer, at sikkerhedsniveauet i BR15 og BR18 grundlæggende er det samme. Der er ikke tale om skærpede krav.
  • TBST udarbejder et notat til kommuner og byggeriets parter, som præciserer, at man i forhåndsdialogen med en kommune kan aftale, hvilke forudsætninger løsningerne hviler på, og hvilken dokumentation der er god nok, og dermed sikre sig, at grundlaget man projekterer videre på er i orden.
  • TBST svarer gerne på spørgsmål om konkrete fortolkninger af BR18 fra brancheforeningerne.

Nye vejledninger til Brandklasse 1 og 2

Kommentarer til vejledningerne om "Brandsikring af stalde", "Bygninger i anvendelseskategori 6", "Etageboligbyggeri", "Hotel mv." og "Industri og lagerbygninger" kan indsendes senest onsdag den 27. juni til Peter Andreas Sattrup på pas@danskeark.dk. Du finder vejledningerne nederest i nyheden. 

Hvis du og din virksomhed har fortolkningsspørgsmål til det nye BR18, er I velkomne til at henvende jer til enten Peter Andreas Sattrup på pas@danskeark.dk eller Preben Dahl på pd@danskeark.dk. Danske Arkitektvirksomheder har mulighed for at stille direkte spørgsmål til TBST, hvis der ikke er udarbejdet en vejledning inden for det pågældende område.

Brandsikring af stalde (Avls- og driftsbyggeri) - Delvejledning BR18
Hotel mv. - Delvejledning BR18
Industri- og lagerbygninger - Delvejledning BR18
Etagebyggeri - Delvejledning BR18
Anvendelseskategori 6 - Delvejledning BR18
Forsamlingslokaler, butikker m.m. - Delvejledning BR18
Kontorbygninger - Delvejledning BR18
Undervisningslokaler - Delvejledning BR18