Supplerende dækning ved høj selvrisiko

Opdateret 24.05.24

Danske Arkitektvirksomheder og HDI-Gerling har udviklet en valgfri løsning på det problem der opstår, når en underrådgiver skal acceptere en stor selvrisiko på den af totalrådgiver valgte projektforsikring - på trods af at underrådgiverens ydelse kun udgør en lille del af opgavens samlede honorar.

Dækning kan opnås i sager, hvor alle nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Virksomheden skal være underrådgiver til en totalrådgiver, og således aldrig have bestemmende indflydelse på projektforsikringens udformning.
 • Virksomheden oppebærer mindre end 10 % af det samlede rådgiverhonorar på sagen.
 • Selvrisiko på den tegnede projektforsikring skal udgøre mindst 50.000 kr. og højst 500.000 kr.
 • Anmodning om dækningen indsendes via Marsh til HDI Danmark senest 14 dage efter udstedelsen af projektforsikringen.  Med anmodningen skal medsendes kopi af projektforsikringspolicen 
 • Når HDI-Gerling har modtaget ansøgningen vil der blive taget stilling til hvorvidt dækningen kan gives og i givet fald om der skal gælde særlige vilkår ud over ovenstående. Dækningen er således IKKE godkendt før der foreligger skriftlig godkendelse fra HDI Danmark.
 • Forudsat HDI-Gerlings godkendelse skal hele virksomhedens omsætning på opgaven oplyses i den kolonne på årsoplysningsskemaet hvor den ville have været placeret hvis ikke der var tegnet projektforsikring. Den ekstra dækning koster i sig selv således normal præmie på den løbende forsikring.
 • Omsætningen oplyses derfor IKKE i kolonne 7, projektforsikring.
 • Forudsat HDI Danmarks forudgående godkendelse skal der sammen med årsoplysningsskemaet indsendes et bilag hvor det oplyses hvor stor en omsætning der er medtaget fra hver enkelt sag med den særlige selvrisikodækning. Der kan på årsoplysningsskemaet kun medtages sager og opnås dækninger hvor sagerne forud er godkendt af HDI Danmarks.

Medlemsvirksomhedens selvrisiko ved brug af selvrisikodækningen

 • Har virksomheden på den løbende ansvarsforsikring valgt en selvrisiko på 15.000 eller 25.000 kr. udgør selvrisiko ved brug af den særlige dækning 50.000 kr. uanset det i policen anførte.
 • Har virksomheden på den løbende ansvarsforsikring valgt en selvrisiko på 50.000 kr. eller højere, er selvrisiko ved brug af særdækningen uanset det i policen anførte, altid et beløb svarende til næste overliggende selvrisikobeløb i forsikringstariffen for samme dækningssummer.
 • Har virksomheden på den løbende forsikring valgt den højest mulige selvrisiko for de valgte dækningssummer, tillægges denne selvrisiko et beløb svarende til forskellen mellem højeste og næsthøjeste selvrisiko for de valgte dækningssummer.

Hvis du ønsker at benytte ordningen, skal du kontakte forsikringsmægler MARSH på danskeark@marsh.com, hvorefter Marsh sørger for godkendelsen hos HDI Danmark.

Den særlige dækning er som nævnt først gældende, når du har modtaget en bekræftelse.