illustration

Særlig opsparing skal beregnes af alle indkomstskattepligtige beløb

Dato 16.11.22 |
Af:
Tina Munch

Faglig voldgift har nu afgjort den uenighed, der efter OK2020 har været mellem forbundene og DI om beregningsgrundlaget i for §3a- den særlige opsparing.

Allerede kort tid efter afslutningen af overenskomstfornyelsen i 2020, blev det klart, at parterne ikke var enige om forståelsen af den nye bestemmelse i overenskomsternes § 3a.
 
DI havde således den opfattelse, at det korrekte beregningsgrundlag var den faste løn, men forbundene fandt, at der skulle beregnes særlig opsparing af alle lønbeløb.
 
Dette spørgsmål er nu afgjort ved en faglig voldgift.

En klar afgørelse

Opmanden i sagen fandt, at en naturlig sproglig forståelse af § 3a’s henvisning til ”lønnen i henhold til § 3” ikke kun omfatter den faste månedlige løn, men derimod også må omfatte alle andre løndele, som f.eks. tillæg, bonus, engangsvederlag og overarbejdsbetaling.
 
Opmanden fandt dog ikke grundlag for, at der også skal beregnes særlig opsparing af den nedsættelse, medarbejderen får af sin bruttoløn, når der indgås aftaler om finansiering af medarbejdergoder ved bruttolønstræk.

Beregningsgrundlaget skal ændres straks

Afgørelsen betyder, at det er vigtigt, at arkitektvirksomhederne hurtigst muligt får bragt det korrekte beregningsgrundlag på plads, således at den særlige opsparing bliver udbetalt rigtigt.
 
I praksis vil det formentlig i første række være udbetaling af mertimer fra puljen og tillidsrepræsentanthonorar, der skal korrigeres for.

Hvad med gamle krav?

Der kan være grund til at afdække, om der er medarbejdere, der er gået glip af væsentlige beløb over perioden siden marts 2020. Igen vil det formentlig primært dreje sig om medarbejdere, der har fået udbetalt store bonusser eller betydelige overarbejdsbeløb.
 
Hvis ikke I selv følger op, må I forvente, at der er medarbejdere, der retter henvendelse vedrørende efterbetaling.
 
Såfremt dette giver anledning til spørgsmål, står DI naturligvis til rådighed.