Piktogram forsikring

Regulering af forsikringstariffen for samarbejdsaftalen med HDI

Dato 29.09.20 |
Af:
Paul K. Jeppesen

For fem år siden valgte omkring 90 % af medlemsvirksomhederne at skifte ansvarsforsikring til Danske Arkitektvirksomheders nye samarbejdsaftale med HDI. Skiftet medførte både en lavere tarifpræmie og yderligere rabatter på op til 25 % for godt skadeforløb for langt størstedelen af virksomhederne. De attraktive præmier har været fastholdt i fem år på trods af at præmierne i andre selskaber og på projektforsikringerne er steget markant.

HDI har desværre heller ikke været forskånet for stigende skadeudgifter på medlemmernes forsikringer. Derfor bliver det nødvendigt regulere forsikringstariffen for alle de løbende professionelle ansvarsforsikringer med 10 % i 2021.

De ca. 90 % af medlemmerne i HDI, der får 25 % rabat for godt skadeforløb, beholder rabatsatsen, der fremover beregnes i forhold til den nye tarif. Fra og med 2022 vil der desuden ske en årlig indeksregulering af præmien så der forhåbentligt kan undgås stigninger i større hop.

Ingen medlemmer bør belaste ordningen mere end de almindelige forsikringsprincipper kan bære. Derfor indeholder ordningen en skadekategorisering der minder om bonusordningerne i en bilforsikring. I praksis betyder dette, at de få medlemmer, der har flere skader der samlet overstiger en vis størrelse, enten mister rabat, stiger i selvrisiko eller endda begge dele. De mest uheldige må herudover i en periode betale højere præmie end tariffen tilsiger.

I modsætning til individuelle forsikringsaftaler, hvor en én gang forhøjet individuel stigning sjældent kommer ned igen, vurderes alle medlemmer i HDI løbende, så forbedringer også belønnes.

Ofte kan forbedringer opnås ved at revurdere virksomhedens kvalitetsledelsessystem ved brug af Danske Arkitektvirksomhedernes værktøj, ”Det hele hænger sammen”.

Du kan finde værktøjet her.

Marsh har i indeværende uge udsendt individuelle varsler til alle medlemmer. Hvis man mener sig forkert indplaceret efter de anmeldte skader bedes man kontakte Marsh for en drøftelse heraf. Forsikringerne i HDI forbedres løbende i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder. De indeholder ud over markedsstandarden en lang række forbedringer som sikrer medlemmerne de bedst mulige vilkår. I 2020 er der fx åbnet for meddækning af mindre ingeniørfirmaer og dækning af egne certificerede brandrådgivere. I 2019 indførtes en lang række forbedringer så forsikringerne matcher kravene i ABR18.

Se alle de særlige medlemsforbedringer i afsnit 2 og 4 i forsikringsbetingelserne her.

Ønsker man alligevel at skifte til andet forsikringsselskab vil dette også være muligt. Her skal man dog huske, at alle andre forsikringer end HDI’s skal indsendes til godkendelse i henhold til Danske Arkitektvirksomheders positivliste, så man uanset selskab lever op til det, som regnes for bedste markedsstandard i dag.

Positivlisten findes her.