Illustration af hængelås

Nyt Nævn til løsning af ophavsretlige tvister

Dato 14.06.22 |
Af:
Preben Dahl

Sager om ophavsretlige krænkelser er meget omkostningstunge og langvarige. Det er således ikke unormalt, at en arkitekt m.fl. må vælge at leve med en ophavsretlig krænkelse, ganske enkelt fordi den pågældende ikke har råd til at føre en sag ved de almindelig domstole. 

Danske Arkitektvirksomheder er blevet medlem af Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk (i det følgende benævnt Foreningen). Foreningen har til formål at drive to nyoprettede organer kaldet DesignNævnet og Responsumudvalget. DesigNnævnet og Responsumudvalget er oprettet af en række organisationer og har til formål at gøre det nemmere, hurtigere og ikke mindst billigere at få løst sager af ophavsretlig karakter.

DesignNævnet

DesignNævnet behandler sager mellem to eller flere parter. Nævnet fastslår, om et design er beskyttet af ophavsret, designret eller markedsføringsret eller et etisk kodeks, og /eller om beskyttelsen er krænket. Det koster 25.000 kr. inkl. moms at få gennemført en sag for DesignNævnet. Forliges sagen inden nævnet har truffet afgørelse koster det et gebyr på 3.750 kr. inkl. moms. På nuværende tidspunkt kan der ikke tilkendes omkostninger til den vindende part. 

Nævnets afgørelse er ikke bindende for parterne og kan ikke bruges som grundlag for håndhævelse ved fx fogedretterne, men det forventes, at organiseringen med dommere og uvildige fagkyndige personer vil give Nævnets afgørelser en meget høj troværdighed.

Derudover kan parterne i en sag aftale, at DesignNævnet skal fungere som en voldgift. Voldgiftsafgørelsen bliver derved bindende for begge parter, Den konkrete omkostning for parterne aftales konkret, og der kan pålægges sagsomkostninger m.v. Ved voldgift skal der ligeledes indbetales et gebyr på 3.750 kr. inkl. moms. Parterne kan ligeledes aftale, at parterne deltager i en mediation inden Nævnet afsiger en afgørelse.

DesignNævnet ledes af en forperson, som  skal være landsdommer og en næstforperson, som skal være byretsdommer. Derudover består Nævnet af en række specialister indenfor arkitektur, design og kunsthåndværk. Forpersonskabet, og de udpegede specialister er uafhængige af Foreningen og de organisationer, som har indstillet dem. Derved sikres parterne en uvildig faglig afgørelse. 

Responsumudvalget

Responsumudvalget afgiver udtalelse i sager, som drejer sig om at få fastslået, om arkitektur, design eller kunsthåndværk er beskyttet af lovgivningen, men uden at det er et spørgsmål, om der er sket en krænkelse. At få fastslået, om arkitektur, design eller kunsthåndværk er beskyttet, kan f.eks. være relevant for arkitekter og designfirmaer, som overvejer at markedsføre nye produkter. En enkelt part kan anmode om en udtalelse fra Responsumudvalget. En udtalelse kan dog også afgives af Responsumudvalget til brug for f.eks. en verserende retssag mellem to eller flere parter.

Udvalget ledes af en professor med viden inden for beskyttelse af arkitektur, design og kunsthåndværk, og i forbindelse med udtalelser medvirker uvildige faglige eksperter indenfor fx arkitektur. En udtalelse fra Responsumudvalget koster 12.500 inkl. moms.

Læs mere om Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk, Designnævnet og Responsumudvalget her