Piktogram af talebobbel

Ny publikation: En guide til den gode forhåndsdialog

Dato 14.07.23 |

Branchen efterspørger tydeligere og ensrettede anvisninger til forhåndsdialogen. Bygningsreglementet blev i 2020 ændret markant med nye roller og nye sagsgange. De nye procedurer for byggesagsbehandling og opdeling mellem kommuner og private parter, har betydet ændringer for både nybyggeri og renoveringssager, som kan være en udfordring at fortolke for parterne i byggeriet.

Siden implementeringen er der, både i kommunerne og i byggebranchen, blevet arbejdet på at etablere nye processer som kan fungere efter hensigten i henhold til Bygningsreglementet. Der er blevet implementeret en række tiltag for at sikre en bedre formidling og lempe på uhensigtsmæssige regler. I forlængelse af dette arbejde, har der været et ønske om en større udbredelse af forhåndsdialogen som metode til at smidiggøre ansøgningsprocessen. Der er derfor blevet peget på et behov for en øget og mere ensartet viden til at gennemføre forhåndsdialoger i de tidlige faser.

Forhåndsdialog er en frivillig ordning, hvor bygherre kontakter den lokale bygningsmyndighed for at afklare rammerne for byggeprojektet, inden der søges om byggetilladelse. Den gode forhåndsdialog kan bidrage til en hurtigere og mere smidig byggeproces ved at afklare væsentlige spørgsmål, inden de kommer til at udgøre hindringer for byggeriet eller forsinker processen.

Det er i alle parters interesse, at byggesagsbehandlingen gennemføres effektivt, og at dialogen er konstruktiv og positiv, så knasterne i det konkrete projekt ryddes af vejen så tidligt som muligt med en bedre projektøkonomi til følge. Lige nu er der ikke en ensartet proces fra kommune til kommune omkring forhåndsdialogen, og det kan gøre processen ugennemskuelig for nogle af de ansøgere, der arbejder på tværs af kommunegrænserne. Det afgørende er dog ikke, at der er en ensartet proces på tværs af kommunegrænserne, men at processen, rammerne og kravene til forhåndsdialogen i den enkelte kommune er tydelig for ansøger.

Derfor er formålet med denne guide at videreformidle anbefalinger til at håndtere den gode forhåndsdialogsproces og synliggøre hvilke opgaver, der ligger hos hhv. de kommunale sagsbehandlere og hos bygherrerne, rådgiverne og entreprenørerne.

God læselyst!

En guide til den gode forhåndsdialog