Personale

Ny mulighed for midlertidig arbejdsfordeling kan også bruges i arkitektbranchen

Dato 30.09.20 |
Af:
Maria Kiersgaard Frisch og Louise Siggaard Jensen

Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning gælder fra mandag den 14. september 2020 og kan bringes i anvendelse på hele det private arbejdsmarked, herunder også i arkitektbranchen. Ordningen skal give medarbejderne større tryghed med højere dagpengesats og være med til at holde hånden under virksomhederne. DI, FAOD, JA, KF og TL anbefaler, at medlemmerne kontakter de respektive organisationer, inden arbejdsfordeling etableres. DI orienterer i denne nyhed overordnet om indholdet af ordningen.

Hvad er en arbejdsfordeling?

 • Med arbejdsdeling kan man dele det arbejde, der er mellem medarbejderne i stedet for at afskedige dem. Når medarbejderne ikke er på arbejde, er de ledige og dagpengeberettigede. Dermed undgår virksomheden afskedigelser, samtidig med at medarbejderne bevarer tilknytningen til arbejdspladsen.
 • Arbejdsgiver har ret til at sætte arbejdsfordeling i værk efter den midlertidige ordning. Arbejdsfordelingen skal være sagligt begrundet, og den kan omfatte alle medarbejderne i enten virksomheden som helhed, en virksomhedsafdeling eller i en bestemt produktionsenhed i virksomheden.
 • Arbejdsfordelingen skal som minimum omfatte to medarbejdere. I det tilfælde at virksomheden vælger at etablere en arbejdsfordeling for en eller flere afdelinger/produktionsenheder, skal kravet om minimum to medarbejdere overholdes for hver enkelt afdeling eller produktionsenhed. Der kan heller ikke etableres arbejdsfordeling i enkeltmandsvirksomheder.
 • Medarbejdere, der er omfattet af arbejdsfordeling, kan frigøre sig uden varsel for at tage ansættelse andetsteds i perioden med arbejdsfordeling.

Tilrettelæggelse af arbejdsfordeling, høring og varsler

 • Arbejdsfordelingen skal være igangsat senest den 31. december 2020. Virksomheden bestemmer selv, hvor længe arbejdsfordelingen skal løbe, men den kan maksimalt vare fire måneder. Hvis en arbejdsfordeling er iværksat i en kortere periode, kan perioden forlænges til op til i alt fire måneder ved ny anmeldelse til jobcenteret.
 • Det er som udgangspunkt ikke muligt at undtage enkelte medarbejdere fra arbejdsfordelingen, medmindre der er tale om nøglemedarbejdere eller medarbejdere under uddannelse, som der gælder særlige regler for.
 • Virksomheden skal tilrettelægge arbejdsfordelingen, så arbejdstiden for de berørte medarbejdere nedsættes med mindst 20 pct. og maksimalt 50 pct. i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid. Det vil sige, at de berørte medarbejdere maksimalt må være ledige halvdelen af deres aftalte arbejdstid. Perioden med ledighed tilrettelægges fleksibelt på dage og timer, f.eks. ledighed hver anden dag, en dag om ugen, hver anden uge eller halvdelen af hver arbejdsdag.
 • Forinden arbejdsfordeling kan iværksættes, skal de berørte medarbejdere gives 24 timer på en hverdag til at beslutte, om de vil indgå i arbejdsfordelingen.
 • Hvis en medarbejder ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter ordningen, må virksomheden beslutte, om medarbejderen skal afskediges. Virksomheden må i givet fald opsige medarbejderen med den pågældendes sædvanlige varsel og under overholdelse af øvrige ansættelsesvilkår. Den opsagte medarbejder indgår i arbejdsfordelingen, men får sin sædvanlige løn i opsigelsesperioden, herunder på dage med ledighed. Medarbejdere, der bliver opsagt på baggrund af et fravalg af at indgå i arbejdsfordelingen, vil ikke blive betragtet som selvforskyldt ledige i forhold til deres A-kasse.
 • Alternativt til en afskedigelse kan virksomheden undersøge mulighederne for at omplacere de medarbejdere, som ikke ønsker at indgå i arbejdsfordelingen til en anden afdeling i virksomheden, der ikke skal omfattes af arbejdsfordelingen.
 • Virksomheder inden for DA/FH-området, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere herom efter de regler, der gælder i Samarbejdsaftalen. Uden for DA/FH-området gælder der en informations- og høringspligt for virksomheder med mere end 35 ansatte. Information og høring vil i givet fald kunne ske ved inddragelse af tillidsrepræsentanten eller den samlede medarbejdergruppe.

G-dage og forhøjet dagpengesats

 • Virksomheden skal betale et arbejdsgiverbidrag på 3 G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. Bidraget beregnes forholdsmæssigt, således at det reduceres, hvis virksomheden ikke anvender arbejdsfordeling i en hel kalendermåned.
 • Medarbejdere, der indgår i arbejdsfordeling efter den nye ordning, får i ledighedsperioder en forhøjet dagpengesats på maksimalt 23.000 kr. pr. måned (beregnet på fuldtidsledighed).
 • Medarbejdere, der ikke er medlem af en A-kasse, og medarbejdere, der er medlem af en A-kasse, men endnu ikke er dagpengeberettigede, kan opnå ret til dagpenge under den midlertidige arbejdsfordelingsordning, ved at betale 3 måneders kontingent til en A-kasse for hver måned, de ønsker at opnå dagpenge fra A-kassen i en arbejdsfordeling.
 • Virksomheden kan iværksætte opkvalificeringsforløb for medarbejdere omfattet af arbejdsfordeling, også for de perioder, hvor den pågældende medarbejder er ledig og modtager supplerende dagpenge.

Ansættelser og afskedigelser under arbejdsfordeling

 • Under en arbejdsfordeling kan virksomheden ikke afskedige medarbejdere af den samme årsag, som har begrundet arbejdsfordelingen. Hvis en afskedigelse var varslet før arbejdsfordelingen begyndte, vil det ikke have betydning for arbejdsfordelingen.
 • Det vil ikke være muligt at ansætte nye personer i virksomhedspraktik eller løntilskud, hvor der er en aktiv arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning. En nyansat medarbejder, der tiltræder under arbejdsfordelingen, er omfattet af arbejdsfordelingen fra første dag i ansættelsen.
 • Kontakt Dansk Industri - DI, hvis du har spørgsmål til ansættelse og afskedigelse under arbejdsfordeling.


Læs mere

Dansk Industris hjemmeside om den midlertidige arbejdsfordelingsordning
Skabeloner og blanketter til brug for midlertidig arbejdsfordeling
Bekendtgørelse om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
Lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af COVID-19
Trepartsaftalen om ny midlertidig arbejdsfordelingsordning