Krav til niveaufri adgang til enfamilieshuse bør fastholdes

Opdateret 11.05.17 |
Af:
Peter Andreas Sattrup

PRESSEMEDDELELSE: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker at ophæve krav i bygningsreglementet til etablering af niveaufri adgang ved fritliggende enfamilieshuse. Danske Arkitektvirksomheder vil ud fra en etisk, brugsmæssig og økonomisk vurdering fraråde, at man fjerner dette krav og har indsendt høringssvar.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til ændringer af de administrative bestemmelser i BR15, hvor målet er at gøre det nemmere for boligejere at opføre garager, carporte og lignende bygninger.

Danske Arkitektvirksomheder vurderer, at de fleste af forslagene vil have positiv indflydelse på byggeriet, heriblandt funktionskrav til energiforbrug, indeklima og affaldshåndtering, som vil sikre kvalitet for brugerne med bedre udnyttelse af ressourcer. Funktionskrav sikrer samtidigt, at der er rige muligheder for at udvikle flere løsningsmodeller til samme problemstillinger, og dermed give borgerne større valgfrihed.

Vi er dog forbeholdne overfor bestemmelserne om undtage teknikhuse til radiokommunikation fra at søge byggetilladelse, da teknikhuse kan have betydelig indflydelse på omgivelsernes herlighedsværdi, særligt i bykvarterer.

Fraråder ændring vedr. niveaufri adgang

Vi er imidlertid stærkt skeptiske overfor, at ændre bestemmelserne om niveaufri adgang til stueetagen af en-familiehuse, og kravet om niveaufri adgang til toilet i stueetagen.

Niveaufri adgang anses for at være en minimumsløsning i forhold til at sikre tilgængelighed. Danske Arkitektvirksomheder mener, i tråd med FN's standardregler om lige muligheder for alle i 1993 og FN's Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap i 2007, at man bør fremme tilgængelighed og universelt design for borgere med funktionsnedsættelser.

Ved at fjerne kravene vil borgere med funktionsnedsættelser ikke have lige adgang til nybyggede enfamiliehuse, og det vil have en række uønskede effekter.

Bedre tilgængelighed er en fremtidssikring af byggeriet, både for den enkelte borger og for samfundet som helhed. Niveaufri adgang sikrer lige adgang for borgere med og uden funktionsnedsættelser, og det er et gode som rækker udover den enkeltes livssituation her og nu.

Alle kan blive udsat for funktionsnedsættelser

Middellevetiden bliver længere, og alle borgere har dermed udsigt til en længere periode som ældre med funktionsnedsættelser. Også selvom man ikke er født med funktionsnedsættelser, lever alle borgere med risikoen for at det skulle ske, enten som følge af alder, ulykker eller sygdom.

Niveaufri adgang og bedre tilgængelighed sikrer bedre muligheder for alle – også for familier med medlemmer som af den ene eller anden grund har særlige behov. Det sikrer muligheden for at få besøg af naboen med handicap eller den ældre onkel med gangbesvær og hyppige toiletbesøg. Det sikrer familiens boligsituation i det tilfælde, at ulykken rammer, og giver den ældre muligheden for at blive i egen bolig længst muligt.

Prisen for at gennemføre niveaufri adgang er oftest minimal, da det gerne løses med de terrænreguleringer, man alligevel skal igennem som del af byggeprocessen. Løsningerne er velkendte og velafprøvede, og indebærer ingen nævneværdig risiko for husejerne, hvis der er udført almindelig kvalificeret arkitektrådgivning i projektet, som også vurderer hvorledes terrænløsningerne fungerer i tilfælde af ekstremregn. Omvendt kan prisen for at etablere adgang til en bolig, der ikke er tilgængelig, blive ganske høj, og betales for nuværende med offentlige midler.

Danske Arkitektvirksomheder vil derfor, ud fra en etisk, brugsmæssig og økonomisk vurdering fraråde, at man fjerner kravene til niveaufri adgang og toilet i stueetagen for enfamiliehuse, og i stedet arbejder for mere nuanceret tilgængelighed i byggeriet, gerne ved at sammenligne det danske regelsæt med vores nabolandes.

Du kan læse Danske Arkitektvirksomheders høringssvar i sin fulde længde herunder.

 

Danske Arkitektvirksomheder høringssvar_BR15