Foto af mennesker hvoraf én rækker hånden op

Høringssvar: Erhvervslivets retssikkerhed er truet

Dato 28.10.20 |
Af:
Preben Dahl

Foto: Shelagh Murphy

Et forslag om ændring af Konkurrenceloven vil give en række beføjelser til myndighederne uden om det sædvanlige retslige system som vil være til skade for erhvervslivets retssikkerhed, skriver Danske Arkitektvirksomheder m.fl. i høringssvar.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 24. september 2020 sendt udkast til ændring af konkurrenceloven i høring med høringsfrist den 26. oktober 2020. Det fremgår af udkastet, at lovændringerne vil træde i kraft den 4. februar 2021.

Danske Arkitektvirksomheder har sammen med DI, Forsikring og Pension, Danske Rederier, FRI, Landbrug og Fødevarer, Dansk Erhverv, SMV Danmark og TEKNIQ afgivet et fælles høringssvar om ændring af konkurrenceloven.

Lovforslaget indfører en række beføjelser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen uden om det sædvanlige retslige system til skade for erhvervslivets retssikkerhed. Organisationerne forholder sig i høringssvaret meget kritisk til de foreslåede ændringer. Flere elementer i lovforslaget er baseret på EU-regler.

Lovforslaget indeholder bl.a. følgende elementer:

  • Lovforslaget indfører i sin nuværende form mulighed for at pålægge civile bøder i konkurrencesager udenom det eksisterende strafferetslige system.
  • Derudover vil der blive indført nye muligheder for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser af konkurrencesager, fx mulighed for at indkalde til interviews, udstede effektive tvangsbøder og under visse betingelser foretage kontrolundersøgelser i private hjem med retskendelse. 
  • Lovudkastet vil også give mulighed for at rette et bødekrav mod moderselskaber eller økonomiske efterfølgere. 
  • Derudover vil bøder pålagt en virksomhedssammenslutning kunne kræves betalt af sammenslutningens medlemmer. 
  • Lovudkastet vil også give mulighed for, at EU-landene kan bistå hinanden med at inddrive bøder, hvis aktiver tilhørende en virksomhed, der er blevet pålagt en bøde i ét EU-land, befinder sig i et andet EU-land. 
  • De nye regler også skal gælde for de sager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler efter de tilsvarende danske regler i konkurrencelovens § 6 og § 11, således at samme typer overtrædelser fortsat vil blive behandlet processuelt ens. 
  • I nogle udvalgte situationer, hvor det findes hensigtsmæssigt og naturligt, foreslås det endvidere, at de nye regler også skal gælde for behandlingen af andre typer konkurrencesager som f.eks. fusionssager. 
  • For at undgå at have to forskellige bødesystemer i forhold til virksomheder foreslås det således, at bøder til virksomheder for alle overtrædelser af konkurrenceloven fremover skal være civile. 
  • De nye regler om muligheden for at indkalde til interviews og om kravet til tilregnelse foreslås dog alene at skulle gælde for sager vedrørende forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og forbuddet mod misbrug af dominerende stilling.

Vi støtter op om effektive konkurrenceregler og en effektiv håndhævelse af disse. Det har erhvervslivet en klar egeninteresse i, da erhvervslivet er sin egen største kunde. Vi finder, at den nuværende og gældende konkurrencelov både indeholder effektive regler og tillige fuldt ud sikrer en effektiv håndhævelse af disse samt at den tilgodeser virksomhedernes retssikkerhed.

Det sidste er desværre ikke tilfældet med de lovforslag der er lagt frem, hvilket vi sammen med en meget bred skare af erhvervslivets organisationer har pointeret overfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Se hele høringssvaret herunder.

Høringssvar til forslag til lov om ændring af konkurrenceloven