Billede af Christiansborg, København.

Grøn omstilling sætter retning for ny regering

Opdateret 26.06.19 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Shutterstock

Energieffektivisering i offentlige bygninger, strategi for bæredygtigt byggeri, fokus på kystsikring, større biodiversitet og bedre mulighed for dispensation for nedrivning i udsatte boligområder. Danske Arkitektvirksomheder hilser den nye regerings ambitioner for byggeriet og det grønne område velkommen.

Danmark har fået en ny regering. En regering der vil gå foran i kampen mod klimakrisen, og som forpligtiger sig til at arbejde for FN’s 17 Verdensmål.

Det kan man læse i den ”politiske forståelse”, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

Energieffektivisering og strategi for bæredygtigt byggeri

Under overskriften ”En grøn og bæredygtig fremtid” står der, at den nye regering vil:

  • Indføre bindende mål og i det førstkommende folketingsår fremlægge et forslag til en klimalov med bindende delmål og bindende langsigtede mål.
  • Vedtage en klimahandlingsplan. Klimaloven skal umiddelbart efter følges af en klimahandlingsplan, der skal bidrage til at sikre, at de nationale reduktionsmål nås. Det er positivt at Klimarådet inddrages direkte, ikke mindst fordi Klimarådet jo allerede har fastslået, at energieffektivisering er den samfundsøkonomiske bedste investering.

I forhold til byggeri, by- og landskabsplanlægning skal handlingsplanen blandt andet indeholde følgende elementer; 1) energieffektiviseringer blandt andet med krav til energibesparelser i offentlige bygninger, 2) en national strategi for bæredygtigt byggeri, samt 3) klimatilpasning, herunder en stærkere koordination af indsatsen i forhold til kystsikring.

Som en del af handlingsplanen indgår også ønsket om at skabe større biodiversitet og mere skov samt etablering af mere bynær skov.

Herudover vil den nye regering "inddrage interessenter for at kvalificere og forankre Danmarks grønne indsats". Det gælder f.eks. på forskellige områder som fremme af en strategi for cirkulær økonomi, omstilling til et mere energieffektivt samfund, klogere affaldssortering og omstilling af den offentlige sektors indkøb, så det i højere grad understøtter den grønne omstilling.

Om de nye toner siger Danske Arkitektvirksomheders direktør Lene Espersen:

”Dét her er en stor sejr for os og de organisationer, der gennem de seneste år har kæmpet for at få politikerne til at se potentialet i energieffektivisering og rationalet i bæredygtigt byggeri i det store klimaregnestykket.”

Betingede byggetilladelser og mindre ghetto-nedrivning

På boligområdet vil vi fremhæve ønsket om at understøtte gode boligmuligheder i hele landet. Der skal være råd til at mennesker med almindelige lønninger kan blive ved med at bo i de større byer og det skal bl.a. sikres gennem et opgør med udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger, samt at kommunerne får mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til en tredjedel af nye boliger skal være almene og opføres hurtigt.

I forhold til de udsatte boligområder, der optræder på den tidligere regerings ”ghetto-liste”, vil en ny regering vurdere om mulighederne for at opnå dispensation fra kravet om at nedbringe andelen af familieboliger i de mest udsatte boligområder, i konkrete tilfælde, kan udvides udenfor de største byer.

Om mulighed for at se med lidt mildere øjne på de udsatte boligers muligheder for at bevare eksisterende boliger siger Lene Espersen:

”Det er godt at se, at der løsnes op for kravet om at om at nedbringe andelen af familieboliger og dermed nedrivning af – i nogle tilfælde – gode boliger. Byggeriets klimaaftryk er enormt – og derfor giver det simpelthen ikke mening at rive gode boliger og bygninger ned. Her er renovering af det eksisterende en langt bedre løsning.”

Danmark har fået en ny regering. En regering der vil påtage sig international lederskab for den grønne omstilling. Vi ønsker regeringen alt mulig held og lykke – og ser frem til at bidrage med vores viden og erfaringer.

Læs den samlede politiske forståelse