Christiansborg

Dialogmøde: Bedre udbudssystem med større transparens

Opdateret 02.10.18 |
Af:
Lene Espersen

Danske Arkitektvirksomheders Direktør Lene Espersen, deltog onsdag den 26. september i et dialogmøde med Erhvervsminister Rasmus Jarlov om de praktiske udfordringer med store udbud, hvor pris og kvalitet skal vurderes for sig.

Erhvervsministeriet skriver i bilag til invitationen:

”Der kan være risiko for, at pris og kvalitet ikke vurderes uafhængigt af hinanden, og at evalueringen af de forskellige tilbud dermed ikke fuldt ud afspejler de kriterier og hensyn, som er meldt ud og dermed var tilsigtet, da udbuddet blev bekendtgjort. Hvis ordregiver kender prisen i tilbuddet på det tidspunkt, hvor tilbuddets kvalitet skal vurderes, kan der således være risiko for, at det får en utilsigtet, afsmittende effekt på vurderingen af kvaliteten. 

Man kan eksempelvis forestille sig en situation, hvor et tilbud med en meget lav pris opnår en bedre kvalitetsvurdering end, hvad der måske umiddelbart virker rimeligt, fordi pris har fået større betydning i evalueringsfasen end, da udbuddet blev udformet. En lav pris kan omvendt også utilsigtet medføre lavere kvalitetsvurdering end, hvad der måske lige forekommer rimeligt. Det kan være tilfældet, hvis den lave pris tages som et signal om, at kvaliteten måske ikke er helt så god, som tilbuddet ellers giver indtryk af. ”

Initiativet er blandt andet inspireret af Danske Arkitektvirksomheder, som hilser ministerens forslag velkommen. Særlig i forhold til staten som bygherre og i forhold til de store regionalt forankrede kvalitetsfond projekter på supersygehusene, er det helt centralt at sikre, at der gives en retsmæssig vurdering af såvel kvalitet, proces og pris.

Det konkrete forslag

For at begrænse risikoen for en – muligvis utilsigtet – skævhed i vurderingen af kvalitet i selve evalueringsprocessen, kan det overvejes at ændre udbudsloven således, at ordregiver ved større bygge- og anlægsprojekter skal foretage vurderingen af kvalitet uafhængigt af den tilbudte pris, således at prisen ikke kendes, når kvaliteten vurderes. Et sådant system kendes allerede i dag som et såkaldt ”to-kuvert system”.

Et sådant lovkrav vil indebære, at ordregiver skal adskille vurderingen af de indkomne tilbuds kvalitet fra vurderingen af de indkomne tilbudspriser. Med adskillelse menes, at ordregiver foretager sin kvalitetsvurdering af tilbuddene uden at kende priserne i de indkomne tilbud. Pligten til adskillelse udelukker derimod ikke, at ordregiver foretager vurderingen af tilbuddenes priser med kendskab til indholdet af de indkomne tilbuds kvalitet. 

Ministeren lagde i dialogen op til at kunne afgrænse forslaget til de største projekter med en kontraktværdi på over 350 millioner kroner, eksempelvis ved de store statslige investeringer og projekter med statslig medfinansiering f.eks. kvalitetsfonds projekterne. 

Danske Arkitektvirksomheders input 

Danske Arkitektvirksomheder så gerne grænsen nedsat yderligere til 100 millioner kroner og ligeledes gælde kommunale og regionale projekter, og har opfordret til at man får testet denne model så hurtigt som muligt - eksempelvis ved at lave de statslige projekter benytte to-kuvert systemet i en periode og evaluere dette så en samlet ændring kan medtages i revisionen af udbudsloven.

Vi håber at ministeren vil få opbakning til forslaget der kan medvirke til at styrke tilliden til de eksisterende evalueringsmodeller i store projekter.