Piktogram brand

Brand: Lempelser i høring

Dato 24.03.21 |
Af:
Tine Weisshappel Holmboe

Bolig- og Planstyrelsen (BPST) udsendte den 18. marts to forslag til ændringer af BR18 og certificeringsbekendtgørelsen i høring, og det foreslås umiddelbart, at ændringerne træder i kraft før sommerferien. Fristen for de to høringer er torsdag den 22. april – og vi opfordrer alle jer, der har berøring (samt evt. problemer) med certificeringsordningen på brand og statik til at læse ændringsforslagene samt at indsende et høringssvar til BPST.

Herunder ridses kort op, hvad de to høringsforlag går ud på – læs selv mere på Høringsportalen.dk.

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018

BPST har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). Bekendtgørelsen indeholder ændringer, som blandt andet sikrer, at EU-retlige forpligtelser overholdes.

Indholdet kan overordnet inddeles i følgende:

  • For det første ændres bestemmelser om brugen af certificerede rådgivere, som understøtter og præciserer implementeringen af certificeringsordningen i praksis.
  • For det andet ændres bebyggelsesregulerende bestemmelser, så der er byggeret for en bygnings afstand til skel mod vej.
  • For det tredje ændres reglerne for vedvarende energianlæg (VE-anlæg) som følge af implementeringen af dele af VEII-direktivet 1 i dansk ret.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft onsdag den 30. juni 2021. Høringsfristen er onsdag den 22. april 2021.

Læs mere her

Certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

BPST har udarbejdet et udkast til en nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (certificeringsbekendtgørelsen). Certificeringssystemet blev indført i 2018 og erfaringer fra de første to års anvendelse af certificeringsordningerne har vist, at det er relevant med nogle justeringer i henholdsvis certificeringsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om bygningsreglementet (BR18).

Hensynet bag de konkrete ændringsforslag i certificeringsbekendtgørelsen er blandt andet; 

  • at øge antallet af certificerede.
  • at øge forståelsen af bekendtgørelsen, herunder at præcisere uklarheder.
  • at ændre rammerne for opretholdelse af certificering med henblik på at nedsætte ressourceforbruget for den certificerede.
  • at øge fleksibiliteten ved overførsel af certificering til et andet certificeringsorgan og ved skift mellem de enkelte certificeringsordninger.

Ovenstående hensyn er varetaget ved ændringerne, uden at kravene til kvalifikationer, erfaring og kompetencer er lempet.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft torsdag den 1. juli 2021. Høringsfristen er torsdag den 22. april 2021.

Læs mere her