Foto forsikring
Den professionelle ansvarsforsikring fra HDI indeholder en række forbedringer fra 1. januar 2019.

Bedre forsikringsdækning i 2019 uden præmieforhøjelser

Opdateret 10.10.18 |
Af:
Paul K. Jeppesen

Foto: Kontraframe

Fra januar 2019 bliver den professionelle ansvarsforsikring i HDI forbedret på en lang række områder. Udover dækning af de nye ansvarskrav i ABR18, bliver personskadedækningen forhøjet, loftet for ingeniørandelen for virksomhedens egne ingeniører forhøjes fra 20 til 50 % af omsætningen, og de hidtidige opdelte betingelser sammenskrives til ét overskueligt sæt for professionelt ansvar og en ny retshjælpsdækning.

Endvidere kommer der hele tre forbedringer i forhold til virksomhedens brug af projektforsikringer. Det sker på områderne selvrisikonedkøb, dækning af almindeligt erhvervsansvar og ansvar i forhold til tredjemand, som overstiger projektforsikringen.

Ovennævnte forbedringer gælder for alle, der er forsikret gennem Danske Arkitektvirksomheders aftale med HDI. Alle forbedringerne holdes inden for den eksisterende præmietarif.

Tilhører virksomheden den lille gruppe, der har valgt andet selskab og opnået den nødvendige godkendelse heraf, vil eventuelle forbedringer afhænge af individuelle aftaler. Dog vil Danske Arkitektvirksomhedernes positivliste til de andre selskaber blive udvidet fra 1. januar 2019 med nye dækningskrav som følger af ABR18.

De nye forsikringsbetingelser udsendes af Marsh til de enkelte forsikringstagere i starten af 2019, og indeholder samlet set nedenstående forbedringer:

 • Den nye konventionalbod i ABR18 for glemte ydelser er dækket sammen med nødvendige og rimelige omkostninger i forbindelse hermed. Men der vil ikke være dækning for mere end det, der er fastsat i ABR18. Fravigelser er for egen regning.
 • Ny dækning for underforsikring hvor et ansvar på 2xhonoraret jf. ABR18 ikke længere kan dækkes af forsikringen, fordi honoraret er vokset til mere end ½ gange dækningssummen mellem kontraktindgåelse og aflevering. Dækningen gælder uden præmiestigning for alle forsikringer med tingskadesum på 2,5 millioner kr. og i det omfang der er sum til rådighed på forsikringen. For forsikringer med større summer kan den aftales og tariferes individuelt med HDI via Marsh.
 • Udgift til mediator/mægler i konfliktløsningstrappen i ABR18 dækkes hvis tvisten vedrører en i forvejen dækningsberettiget skade. Man bør altid kontakte forsikringsselskabet først.
 • Ny dækning for forsikringstagers juridiske rådgivning ydet direkte i forbindelse med forsikringstagers øvrige virksomhed. Dækning er betinget af, at rådgivningen udøves af personer med tilstrækkelig kompetence inden for de pågældende juridiske discipliner.
 • Personskadedækning fordobles til 25 mio. kr., så den matcher ingeniørfirmaernes dækning.
 • Har virksomheden ansat egne ingeniører, kan de fremover forsikres for op til 50 % af virksomhedens egen samlede omsætning.
 • Ny dækning for almindeligt erhvervsansvar fra den løbende forsikring på sager, hvor dette ikke er medtaget på projektforsikringer for professionelt ansvar.
 • Ny dækning på den løbende forsikring for ansvar ift. 3. mand, der gøres gældende, hvor kravet overstiger projektforsikringen, og ansvarsbegrænsninger tilsidesættes (afledt af DR-bobledæk-sagen). Vil kun gælde hvis både løbende forsikring og projektforsikring er i HDI.
 • Præmien for typisk små underrådgiveres selvrisikoafdækning på projektforsikringer, reduceres fra 100 til 25 % af normal præmie på opgaven. Dækningen bruges oftest af landskabsarkitekter eller specialrådgivere, når de får under 10 % af sagens totalhonorar, og underlægges projektforsikringer tegnet af bygherre eller totalrådgiver. Dækning forudsætter forudgående aftale med Marsh på hver sag.
 • Ny retshjælpsdækning for andre tvister end ansvarssager. Eksempelvis uoverensstemmelser med leverandører og huslejesager. Dækning på 125.000 kr. pr. skade og max. 250.000 kr. pr. år, selvrisiko 10.000 kr.
 • Forøgelse af dækningen for krænkelse af immaterielle rettigheder fra 1 til 2,5 mio. kr. på alle policer.
 • Forsikringsbetingelserne sammenskrives, så opdelingen mellem standardvilkår og Danske Arkitektvirksomheder – forbedringer bortfalder. Det giver et forbedret overblik og imødegår misforståelser på de områder, hvor Danske Arkitektvirksomheders medlemmer har dækning trods undtagelser i HDI´s standardvilkår.

De nye vilkår for en professionel ansvarsforsikring gennem HDI træder i kraft den 1. januar 2019. Ønsker du at høre mere om forsikring gennem HDI, kan du kontakte chefkonsulent Paul K. Jeppesen på pkj@danskeark.dk eller telefon: 27 29 34 61.