Arbejdsmiljøet i den fremtidige bygning

Opdateret 15.09.23

Arbejdsmiljøet i den færdige bygning påvirker, dem der skal arbejde i bygningen både medarbejdere og driftsfolk og dem, der skal vedligeholde bygningen. Du finder her en introduktion til relevant lovgivning og vejledning til, hvordan du skal forhold dig til den. 

En færdig bygning påvirker arbejdsmiljøet for de ansatte, der skal arbejde i bygningen, de driftsfolk der i det daglige passer bygningen og dens installationer, og de folk der kommer udefra for at foretage vedligehold og renovering. Det er derfor vigtigt, at man forholder sig til alle relevante arbejdstypers krav til et godt arbejdsmiljø.

Du kan finde love, bekendtgørelser, AT-vejledninger med mere her

Introduktion til at planlægge og dokumentere arbejdsmiljø i det færdige byggeri

Ved planlægningen og projekteringen af en bygning, som skal anvendes til arbejde, skal man sikre, at bygningen opfylder de forventede krav til et godt arbejdsmiljø. Arbejdet med arbejdsmiljø er en proces, hvor man fra den første programmering skal tænke det fremtidige arbejdsmiljø ind i bygningen, således at den virksomhed, der tager over ved ibrugtagningen, bliver godt “klædt på” til at forsætte processen med at sikre det gode arbejdsmiljø.

Tre vigtige bekendtgørelser for arkitektarbejdet:

  • Bekendtgørelse om bygherrens pligter
  • Bekendtgørelse om projekterendes pligter
  • Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

I de to første bekendtgørelse er det for det færdige byggeri kravet om journal og en liste over særlige forhold, der skal tages hensyn til i forhold til sikkerheden og sundheden ved fremtidige reparations- eller vedligeholdelsesarbejder særligt relevante. 

Mens Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning skal anvendes i sin helhed. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, kan man kalde en slags "arbejdsmiljølovgivningens bygningsreglement". Her fastlægges retningslinjer for den færdige bygning, og hvis du supplerer den med den viden, der findes i de relevante At-vejledninger mv., så kan du skabe gode rammer for arbejdsmiljøet i det fremtidige byggeri.

Det tilrådes i en hver byggesag at orientere sig om Arbejdstilsynets øvrige Bekendtgørelser og afgøre, hvilke der er relevante i den aktuelle sag.

Brug af APV, At-vejledninger, At-anvisninger og At-meddelelser

I forbindelse med planlægning og projektering, kan man hente inspiration til imødegåelse af bygningsmæssige arbejdsmiljøproblemer ved at gennemgå Arbejdstilsynets APV-tjeklister for de typer arbejde, der skal udføres i bygningen. Herudover har arbejdstilsynet udarbejdet et righoldigt materiale vedr. At-vejledninger, At-anvisninger og At-meddelelser på www.at.dk. 

Krav - Påvirkning - Effekt - Virkemiddel eller hjælpemiddel

Med udgangspunkt i et krav f.eks. en paragraf i Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning formuleres et relevant arbejdsmiljøspørgsmål. Spørgsmålet besvares gennem angivelse af Påvirkning, Effekt og Virkemiddel eller Hjælpemiddel. 

Overskrift

Beskrivelse

Eksempel

BygningsdelBygningsdels angivesTAG
KravAngiv krav og kravets oprindelseAt Bekendtgørelse nr. 96 

§ 42. Der skal på arbejdsstedet være forsvarlige forhold for udførelsen af oprydning, rengøring og vedligeholdelse, så arbejdet hermed kan ske uden fare for sikkerhed og 
sundhed for såvel dem, der udfører dette arbejde, som for andre beskæftigede på virksomheden.
ArbejdeAngiv den arbejdsgruppe der forventes at være påvirketDriftfolk
Spørgsmål i relation til bekendtgørelsens kravFind inspiration til relevante spørgsmål i arbejdstilsynets APV-tjeklister, At-vejledninger, At-anvisninger og At-meddelelser.Er der risiko for, at medarbejderne kan styrte ned ved arbejde i højden, fx fra stilladser, stiger, arbejdskurve mv.? 
Er der risiko for, at medarbejderne kan styrte ned gennem et usikkert underlag?
PåvirkningAngiv hvilket problem, der kan identificeresRisiko for fald, forvridning mv.
EffektGiv en vurdering og beskrivelse af problemetPåvirkningen kan forårsage dødsfald, invaliditet, nedsat arbejdsevne mv.
VirkemiddelBeskriv en løsning eller om der ved fremtidig vedligeholdelse skal bruges hjælpemidler til sikring af arbejdsmiljøet Tagflader udføres med faldsikringssystem monteret som wiresystem med ankerposter langs alle bygningskanter for tilkobling af personligt faldhindringsudstyr