Piktogram af coronavirus

Ansættelsesretlige muligheder under COVID-19

Dato 16.12.20 |
Af:
Maria Kiersgaard Frisch

COVID-19 rammer i varierende grad stadig arkitektbranchen. Dansk Industri giver dig her et overblik over, hvilke muligheder arkitektvirksomhederne har i en tid præget af restriktioner og økonomisk uvished.

Der er tale om et overblik over de nugældende regler, og vi opfordrer til, at du holder dig opdateret via www.di.dk/corona.

Midlertidige hjælpepakker og fleksible ordninger under COVID-19


Arbejdsfordeling

I forbindelse med COVID-19 har regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalt en midlertidig ordning om arbejdsfordeling, der er mere fleksibel end den traditionelle arbejdsfordelingsordning. Ordningen omfatter alle private virksomheder og gælder for alle medarbejdere på hele det private arbejdsmarked, herunder funktionærer.

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning gælder foreløbigt frem til udgangen af 2021, og der er ingen begrænsninger i forhold til hvor mange måneder arbejdsfordelingen kan løbe over eller i antallet af gange, der etableres arbejdsfordeling.

Når en virksomhed benytter sig af arbejdsfordeling, er medarbejderne ikke fuldt beskæftigede. På de dage, hvor medarbejderne arbejder, får de løn fra virksomheden, og på de dage, hvor de går ledige, får de medarbejdere, som er medlem af en a-kasse, supplerende dagpenge. Læs mere om den midlertidige arbejdsfordelingsordning her.

Aftalt lønnedgang og/eller nedsat arbejdstid

Frivillige aftaler om midlertidig lønnedgang og/eller nedsat arbejdstid er en måde at begrænse virksomhedens lønudgifter på. Læs mere generel information om aftaler om lønnedgang for funktionærer her.

Frivillige aftaler om lønnedgang skal overholde gældende lovgivning og reglerne i overenskomsterne. Det betyder blandt andet, at virksomheden fortsat skal iagttage arkitektoverenskomsternes minimallønssatser.

Hvis medarbejderne har valgt en tillidsrepræsentant, eller de i den konkrete situation har udpeget og bemyndiget en repræsentant, kan denne indgå aftaler om lønnedgang på vegne af den repræsenterede gruppe. Typisk vil kollektive aftaler om lønnedgang/nedsat arbejdstid være betinget af, at der ikke i perioden sker opsigelser.

Det er efter omstændighederne også muligt at indgå individuelle aftaler om lønnedgang og/eller nedsat arbejdstid. Hvis aftalerne er forhandlet og indgået individuelt med den enkelte medarbejder, vil eventuelle efterfølgende opsigelser som udgangspunkt ikke have indflydelse på den enkelte aftale, der således fortsat gælder.

Hvis I ønsker at indgå frivillige aftaler om lønnedgang og/eller nedsat arbejdstid med jeres medarbejdere, har DI, FAOD, JA og KF udarbejdet en fælles skabelon, som I kan tage udgangspunkt i og tilpasse virksomhedens situation. Skabelonen finder du her på både dansk og engelsk.

Skabelonen kan både anvendes som en individuel aftale og som en kollektiv rammeaftale, som den enkelte medarbejder kan tilslutte sig individuelt.

Den midlertidige lønkompensationsordning

Den 10. december 2020 blev arbejdsmarkedets parter enige om at genindføre den midlertidige ordning om lønkompensation, som første gang blev introduceret i foråret.

Lønkompensationsordningen giver virksomheder mulighed for at hjemsende medarbejdere med løn i en periode, hvor der ikke er arbejde til dem. Virksomheden modtager i perioden lønkompensation fra myndighederne.

Ordningen løber frem til det tidspunkt, hvor myndighedernes restriktioner udløber, hvilket foreløbig er den 3. januar 2021. Læs mere om den midlertidige ordning om lønkompensation her.

Kombineret lønkompensation og aftalt lønnedgang

Hvis du vil kombinere lønkompensationsordningen med aftalt lønnedgang, skal nogle betingelser være opfyldt.

Der skal dels være tale om en aftalt lønnedgang, hvor de berørte medarbejdere har haft mulighed for at forhandle som et kollektiv.

Aftalen skal derudover være indgået, inden der indgives ansøgning om at benytte den midlertidige lønkompensationsordning.

Andre muligheder inden for arkitektoverenskomsterne


Timepuljen og afspadsering

For de første 75 timer er udgangspunktet i arkitektoverenskomsterne, at timerne skal afvikles umiddelbart efter optjeningen. Arbejdsgiver kan dog ikke varsle timerne afholdt, medmindre medarbejderen er opsagt. Hvis medarbejderen er opsagt, kan de første 75 timer varsles afholdt med en måneds varsel. 
For timer i timepuljen ud over 75 er det efter overenskomsterne muligt for arbejdsgiver at varsle timerne afspadseret med et varsel på 24 timer.

Minustimer

Medarbejderne kan ikke pålægges at afspadsere timer, som ikke er optjent. Men det er muligt at indgå en frivillig individuel aftale om, at timepuljen kan gå i minus. I den forbindelse har FAOD, JA og KF meldt ud, at det vil være en forudsætning for godkendelse af en frivillig individuel aftale om minuspuljetimer, at det samtidig bliver aftalt, at timerne ikke kan modregnes, hvis medarbejderen fratræder.

Feriefridage

I henhold til overenskomsterne skal feriefridage placeres efter aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. 
Det kan være relevant at afvikle feriefridage nu, hvis opgavesituationen gør, at det er svært at fylde arbejdsdagen.

Efteruddannelse

Hvert år afsætter virksomheden et beløb til efteruddannelse af medarbejderne på arkitektoverenskomsterne. Der afsættes både individuelle efteruddannelsesmidler og fællespuljemidler.

Både virksomhed og medarbejder har pligt til at medvirke til, at medarbejderen løbende efteruddannes, og at de individuelle midler bliver brugt. Efteruddannelsesaktiviteten skal i udgangspunktet afspejle begge parters behov og ønsker, men i sidste ende er det virksomheden, der ud fra hensynet til virksomhedens driftsmæssige situation fastlægger brugen.

Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden godt deltage i efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Virksomheden kan altså godt modtage lønkompensation for den periode, hvor medarbejderen er på efteruddannelse for sine individuelle midler eller fællespuljemidlerne. Læs mere om efteruddannelse under lønkompensationsordningen her.

Mere hjælp at hente

Inde på Dansk Industris hjemmeside kan du hente råd og vejledning i en lang række FAQ’er, vejledninger og skabeloner. Du kan blandt andet læse mere om, hvordan arbejdsgivere skal håndtere udenlandsk arbejdskraft og medarbejderes fravær under COVID-19.

Du finder det hele her.

Vi anbefaler, at du søger rådgivning hos DI, hvis du ønsker at benytte dig af ovenstående hjælpepakker eller fleksible ordninger under COVID-19. 

Send en mail til arkitekt@di.dk, så kontakter DI dig.