Aftaleformularer: Design

Opdateret 10.04.24

I visse tilfælde er en designopgave stillet af en klient, hvorfor det er vigtigt at der udarbejdes en kontrakt mellem designer (arkitekten) og klienten. Kontakten skal tydeligt fastlægge aftalen mellem parterne. Da skitsering, design og projektering ofte foregår i en stadig indbyrdes vekselvirkning, er det i kontrakten beskrevne kronologiske opgaveforløb ofte teoretisk. I praksis vil mange af disse aktiviteter foregå parallelt – og i perioder i omvendt rækkefølge.

Designeren vil fungere som klientens tillidsmand, der rådgiver under iagttagelse af den fornødne fortrolighed. Det er designerens opgave at sørge for at klientens ønsker og behov bliver omsat til et færdigt resultat. Men husk altid at have ophavsret og eventuelle royalties med i overvejelserne i hele opgaveforløbet. 

Rådgivning ifm. designopgaver kan eksempelvis opdeles i følgende områder.

Indledende rådgivning

 • Konceptudvikling
 • Research
 • Program.

Projektkoordinering

Koordination af;

 • udvikling
 • teknologi.

Rådgivning i forbindelse med projektudvikling

Design;

 • udkast
 • forslag
 • projekt

Hoved- og detailprojekt

Rådgivning i forbindelse med; 

 • 0-serie
 • Under den løbende produktion.

Andre ydelser

Rådgivning i forbindelse med;

 • produktionsforhold
 • salg og markedsføring
 • visualisering og digitale data
 • juridiske forhold
 • andre emner.

Danske Arkitektvirksomheder anbefaler at alle ovennævnte områder blive uddybet i en aftaleformular. Der er udarbejdet to aftaleformularer, som tager højde for de nævnte forhold, og gør sig gældende ved aftaler om design og royalty. Begge aftaleformularer er tilgængelige i engelske versioner. Til orientering er tidligere udfærdiget versioner også tilgængelige herunder.

Aftale vedr. udvikling af design, januar 2019
Royaltyaftale, januar 2019
Agreement on Design Development, january 2019
Royalty agreement concerning production, january 2019
Ydelsesbeskrivelse: Produktudvikling, marts 2003
Ensidig fortrolighedsaftale
Gensidig fortrolighedsaftale