Foto af Christiansborg

Aftale om nye grænseværdier rummer positive takter - men vi er ikke i mål

Dato 30.05.24 |
Af:
Lars Storr-Hansen

Foto: Anders Hviid

Omsider er der landet en politisk aftale om de nye grænseværdier for nybyggeriet. Tallet er ikke så ambitiøst som ønsket, men vi får en række andre håndtag til CO2-reduktion. Og så er det yderst positivt, at der tages skridt til en kritisk revision af bygningsreglementet. Det har Danske Arkitektvirksomheder længe kæmpet for.

Det har taget urimelig lang tid.

Men det er positivt, at der er landet en politisk aftale om de klimakrav til nybyggeriet, som byggesektoren i lang tid har efterlyst hos social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, regeringen og partierne på Christiansborg. 

“Tallet” - den kommende CO2e-grænseværdi for byggeriet er nu landet. Med et gennemsnit på 7,1 kg. CO2e/m2 ligger tallet højere end udtalte ambitioner, men under den oprindelige plan og endda en tak længere nede end regeringens første udspil. Dette er en kudos til Reduction Roadmap og til byggebranchen både for at at sætte baren højt ved at ønske klimakravet lavt, men også for at markere byggeriet på Christiansborgs politiske landkort.

"I Danske Arkitektvirksomheder bakker vi aftalen op, men vi vil slå til lyd for at byggeriet vil, kan og skal mere." Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Aftalen rummer dog mere end et tal, og der er en række nye tiltag nedbringe byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug, bl.a.:

  • At grænseværdien bliver gjort afhængig af bygningstypen.
  • At udvide omfanget af nybyggeri, der omfattes af CO2e-grænseværdien.
  • At udledninger fra byggeprocessen omfattes af CO2e-grænseværdien.
  • At gennemføre en revision af bygningsreglementet for at undgå, at eksisterende krav til bygningers sikkerhed og sundhed kolliderer med nye CO2e-krav.
  • At lempe energikrav i forbindelse med omdannelse af eksisterende bygninger.

Samlet medfører initiativerne, at en større del af nybyggeriet underlægges CO2e-kravene. Aftalen vil formindske de årlige danske forbrugsbaserede udledninger som følge af nybyggeri, og det vil reducere de samlede udledninger globalt med 0,50 mio. tons CO2e i 2025, svarende til 0,95 pct. af Danmarks samlede forbrugsbaserede klimaaftryk.

I Danske Arkitektvirksomheder bakker vi aftalen op, men vi vil slå til lyd for at byggeriet vil, kan og skal mere. Blandt andet savner vi, at renoveringsprojekter indgår i aftalen if.t. klimakrav. Vi vil arbejde videre for, at byggeriet tager teten på grøn omstilling.

Arbejdet er selvsagt ikke færdigt. Tværtimod er vi alle del af en dynamisk proces, og når vi bliver endnu dygtigere til f.eks. at udnytte mulighederne i vedvarende energi og udvikle nye produktions- og byggemetoder, kan vi tage flere skridt frem. Derfor skal vi heller ikke låse os fast på eksakte reduktioner i 2027 og 2029. Vi kan forhåbentlig nå videre, end vi er klar over i dag! 

Presset fra Reduction Roadmap – som støttes af Danske Arkitektvirksomheder - har haft indvirkning på aftalen, og det viser, at arkitektvirksomheder kan spille en vigtig rolle som grønne frontløbere, der viser vej for byggesektoren og trækker politikerne med.

De nye grænseværdier bliver afstemt efter de bygningstyper, de skal gælde for. De nybyggerier, som er lettest at bygge bæredygtigt, skal leve op til højere krav. Og omvendt. Det vil skabe incitament til at arbejde med bæredygtighed indenfor alle typer af nybyggerier.

Det er positivt, at byggeprocessen inddrages. Det er godt, at rammebeløbet for almene boliger forhøjes, så den almene boligsektor får bedre afsæt til at bidrage til den grønne omstilling. Det samme burde ske i forhold til landets kommuner, så de kan håndtere den bølge af renoveringer, som vil blive udløst af nye EU-direktiver. Her ser vi, at der med fordel kan arbejdes med et grønt anlægsloft. 

Aftalen lægger op til, at bygningsreglementet skal revideres. Det har Danske Arkitektvirksomheder presset hårdt på. Vi har påpeget, hvordan reglementet kan spænde ben for bæredygtige løsninger, og vi har kritiseret, at reglementet er unødigt kompliceret. Derfor er der grund til at glæde sig over, at reglementet skal forbedres og forenkles. Og det arbejde vil vi følge meget tæt og bidrage til.

I forbindelse med revisionen af reglementet lempes kravene til tiny houses for at gøre det nemmere at bygge små boliger.

I aftalen er en række tiltag, der vil fremme renovering og transformation,  og som Danske Arkitektvirksomheder giver bifald. Der skal udvikles regler, så det bliver lettere at udnytte eksisterende byggeri ved ombygning, renovering og ny anvendelse af eksisterende byggeri. For at fremme renovering frem for nedrivning skal energikrav til transformation af eksisterende bygninger lempes. Det skal undersøges, om der kan etableres en ordning, hvor kommunen kan afvise en tilladelse til nedrivning af en bygning, når saglige hensyn gør det hensigtsmæssigt at bevare bygningen. Det skal desuden undersøges, hvorvidt der kan etableres en ordning, hvor bygningsejer kan pålægges en afgift ved nedrivning af bygninger svarende til den miljø- og klimamæssige påvirkning, som nedrivning vil forårsage.

Aftalen fastslår, at der skal skabes bedre betingelser for at skabe levende bymidter, og det skal undersøges, hvordan det kan gøres lettere at udnytte eksisterende byggeri til beboelse inden for en radius af 800 meter fra bymidter.

I Danske Arkitektvirksomheder har vi efterlyst konkrete tiltag, der kan bane vej for mere renovering og transformation af vores eksisterende bygninger, og derfor er det positivt, at de første skridt bliver taget nu.

Sidst, men ikke mindst er der grund til at glæde sig over, at aftalen nævner arkitektonisk kvalitet. Aftalen lægger op til, ”at der sideløbende med, at tekniske krav strammes, udvikles nye, smukke løsninger”. I den forbindelse henvises der til den ekspertgruppe, der er nedsat under Kulturministeriet, og som skal skrive oplægget til en ny national arkitekturpolitik.

At få fokus tilbage på kvalitet er også et skridt frem for bæredygtigheden, og forhåbentlig vil den kommende arkitekturpolitik blive en løftestang for udvikling af vores byer, bygninger og boliger – i hele Danmark.

Her og nu er der grund til at bemærke, at den nye politiske aftale ud over at skærpe klimakrav også rummer andre håndtag til CO2-reduktion - her er en kritisk gennemgang af bygningsreglementet et vigtigt skridt frem.