Illustration af paragraf

Ændringer i 2023 i forsikringsaftalen med HDI

Dato 12.10.22 |
Af:
Paul K. Jeppesen

Trods den høje inflation er det lykkedes at begrænse præmiereguleringerne i HDI’s tarif til samme niveau som de foregående år. Tariffen reguleres fra 1. januar med 2,47%.  Og så er det godt nyt for virksomheder, der grundet det svære projektforsikringsmarked har efterlyst højere dækningssummer end de hidtidige 10 mio. kr.

De mere end 90 % af medlemmerne i HDI, der får 25 % rabat for godt skadeforløb, beholder rabatsatsen, der fremover beregnes i forhold til den nye tarif.

Minimumspræmierne for de helt små virksomheder bliver fremover 5.950 kr., dog kun 2.975 kr. i de første to år for nye virksomheder uden gammelt ansvar. Det gør sammen med markedets bedste dækninger stadig forsikringerne yderst konkurrencedygtige.

Den laveste selvrisiko vil fremover være på 25.000 kr. Virksomheder, der hidtil har haft 15.000 kr. i selvrisiko, og betaler mere end minimumspræmien, vil blive kompenseret med en lidt lavere præmie.

Desuden sker der særskilte ændringer på præmien for projekter i udlandet og der kommer fremover en meget lille præmie på akkvisition, ideoplæg m.v.

Endelig er der sket en mindre justering i skadekategorierne, der sikrer, at ingen medlemmer belaster ordningen mere end de almindelige forsikringsprincipper kan bære. Det betyder mindre konsekvenser for medlemmer med få og mindre skader, men en lille stramning for medlemmer med større og mindre skader.

Forsikringens skadekategorisering minder om bonusordningerne i en bilforsikring. I praksis betyder dette, at de få medlemmer, der har flere skader, der samlet overstiger en vis størrelse, enten mister rabat, stiger i selvrisiko eller endda begge dele. De mest uheldige må herudover i en periode betale højere præmie end tariffen tilsiger.

I modsætning til individuelle forsikringsaftaler, hvor en én gang forhøjet individuel stigning sjældent kommer ned igen, vurderes alle medlemmer i HDI løbende, så forbedringer også belønnes.

Ofte kan forbedringer opnås ved at revurdere virksomhedens kvalitetsledelsessystem ved brug af Danske Arkitektvirksomhedernes værktøj, ”Det hele hænger sammen”.

Det traditionelle projektforsikringsmarked har de seneste år gjort det meget dyrt at dække de større projekter. Derfor udvider HDI pr. 1. januar 2023 tariffen, så man kan ændre eller nytegne sin dækningssum for tingskade til 15 eller 20 mio. kr. mod i dag højst 10 mio. kr.

Personskadedækningen er uændret 25 mio. kr. i alle dækningskombinationer. Lige som i de eksisterende dækninger, vil alle summer være til rådighed 2 gange om året, dog maksimalt 1 gang pr. skade. Hvis man ønsker at forhøje sin dækning bedes man skrive til danskeark@marsh.com.

Marsh har ultimo september udsendt individuelle varsler til alle medlemmer. Hvis man mener sig forkert indplaceret efter de anmeldte skader, bedes man kontakte Marsh for en drøftelse heraf.

Forsikringerne i HDI forbedres løbende i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder. De indeholder ud over markedsstandarden en lang række forbedringer som sikrer medlemmerne de bedst mulige vilkår.

Se alle de særlige medlemsforbedringer i afsnit 2 og 4 i forsikringsbetingelserne her.

Ønsker man alligevel at skifte til andet forsikringsselskab vil dette også være muligt. Her skal man dog huske, at alle andre forsikringer end HDI’s skal indsendes til godkendelse i henhold til Danske Arkitektvirksomheders positivliste, så man uanset selskab lever op til det, som regnes for bedste markedsstandard i dag.

Positivlisten findes her