Anciennitetsberegning iht. aftale med Forbundet Arkitekter og Designere/JA

Begrebet »anciennitetsberegning« anvendes for at fastslå, hvor stor arkitektfaglig erhvervserfaring en medarbejder har opnået, regnet fra afgangstidspunktet, således at den nyansatte medarbejder indplaceres på det korrekte løntrin.

Anciennitetsberegning/indplacering på lønskalaen

Lønancienniteten, jf. § 3, stk. 3, beregnes normalt efter kandidatalder, hvorved forstås det antal måneder, siden den pågældende har bestået sin afgangsprøve fra en af statens officielle arkitektskoler og været beskæftiget ved arkitektarbejde, idet militærtjeneste, civil værnepligt og barselsorlov medregnes.

Ancienniteten afrundes opad til et helt antal måneder, dog således, at den tidligst beregnes fra udgangen af den måned, i hvilken den pågældende har bestået sin afgangsprøve.

Ansatte, der ikke har afgangsbevis fra en af statens arkitektskoler, men hvis kvalifikationer er godkendt af Akademisk Arkitektforening før 1. april 2005, indplaceres på lønskalaen efter forhandling mellem organisationerne.

Som hovedregel ved anciennitetsfastsættelsen medregnes det antal måneder, den pågældende har været beskæftiget med arkitektmæssigt arbejde. Såfremt den pågældende kunne oppebære løn efter anden overenskomst, sker indplaceringen på arkitektskalaen på det nærmest overliggende løntrin i forhold til denne overenskomst.

Ansatte, der er uden afgang fra en af Statens Arkitektskoler, og som er optaget i Akademisk Arkitektforening efter 1. april 2005, er ikke omfattede af arkitektoverenskomsten. Disses eventuelle overenskomsttilhørsforhold bestemmes af deres uddannelse. Eksempelvis vil en bygningskonstruktør være omfattet af enten TL- eller KF overenskomsten, afhængig af deres fagforeningsmedlemskab.

Deltidsansatte

Der tillægges deltidsansatte anciennitet årligt, forudsat at der året igennem arbejdes mindst 18 timer ugentligt. Deltidsansatte, der arbejder under 18 timer ugentligt, tillægges anciennitet hvert 2. år.

Siden senest redigeret af Ulla Michael den 2015-10-22


Printed 27 sep 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Personale/Overenskomstomraadet/Anvendelse-af-OK/Anciennitetsberegning-DANSKE-ARK-og-AF.aspx

Kontakt

Tina MunchChefkonsulent i DI, advokat
mail 
timu@di.dk
tel  33 77 34 87
tel  40 45 99 39
Gitte Kastberg EklundKonsulent i DI, advokatfuldmægtig
mail 
gika@di.dk
tel  33 77 34 24
tel  22 63 24 82
Nina Haff JørgensenKonsulent i DI, advokat
mail 
nihj@di.dk
tel  33 77 34 74
tel  51 99 97 55