Foto af Industriens Hus

Initiativer fra DI

Dato 15.03.20 |
Af:
Karen Sejr

Foto: DI - Dansk Industri

DI arbejder på højtryk for at hjælpe medlemmer med personalemæssige udfordringer i forbindelse med corona-krisen - og er samtidig i tæt dialog med regeringen omkring politiske tiltag der skal sikre, at det private erhvervsliv kommer bedst muligt igennem denne helt ekstraordinære situation.

DI har i de seneste uger været i tæt daglig kontakt - time for time - med regeringen og myndighederne om situationen og om behovet for politiske tiltag, der kan sikre, at dansk erhvervsliv og dermed også dansk økonomi og arbejdspladser kommer bedst muligt igennem denne helt ekstraordinære og vanskelige situation.

Arbejdsmarkedets parter har indgået en historisk aftale, som kompenserer virksomhederne for en del af lønudgifterne til de mange medarbejdere, som er eller bliver sendt hjem. Det kan blive en redning for mange virksomheder, som er presset hårdt og står over for at skulle afskedige medarbejdere. Det er dog langt fra nok for arkitektvirksomhederne, hvilket vi arbejder videre på at finde løsninger til.

Læs pressemeddelelse fra Finansministeriet

Et andet centralt tiltag er, at arbejdsgivere kan få sygedagpengerefusion til syge og karantæneramte medarbejdere allerede fra første fraværsdag – ét af flere tiltag, DI selv har foreslået og arbejdet for. DI har dog samtidig gjort klart, at der er behov for yderligere tiltag, samt at virksomhederne ikke kan bære den økonomiske byrde alene.

Personalejuridisk rådgivning

DI er naturligvis behjælpelig med råd og vejledning til medlemsvirksomheder om håndtering af den personalemæssige situation, som virksomhederne står over for på grund af COVID-19. DI’s Juravagt har de seneste dage besvaret over 1.000 henvendelser fra medlemskredsen, og DI’s online guide til virksomhederne opdateres flere gange dagligt.

Find guiden her

Hvilke muligheder har du som arbejdsgiver?

DI hjælper gerne med at afdække mulighederne for at løse jeres udfordringer. Hvad der er den bedste løsning for den enkelte virksomhed, kommer dog helt an på den enkelte virksomhedssituation. Helt generelt vil vi derfor kraftigt opfordre jer til fortsat at kontakte DI, når I har konkrete spørgsmål til den nuværende situation.

Nogle af de muligheder, som kan blive relevante for arbejdsgivere at benytte sig af, er blandt andet frivillige aftaler om fx nedgang i løn eller arbejdstid, at sende medarbejdere på hjemmearbejde, afvikling af ferie/afspadsering, etablering af arbejdsfordeling, hjemsendelse, opsigelser, mv. 

I forhold til frivillige aftaler kan man for ikke-overenskomstdækkede medarbejdere indgå aftaler om stort set alt.

Fravigelse af kollektive overenskomster kræver dog sikker hjemmel eller inddragelse af det overenskomstbærende forbund. Da sådanne aftaler indgås på frivillig basis, træder de i kraft efter aftale – det vil sige, at der som udgangspunkt ikke behøver blive varslet eller ske orientering af myndigheder, til gengæld modtager medarbejderne heller ikke supplerende dagpenge for tidsreduktionen, hvilket har den fordel, at de ikke betragtes som ledige og derfor ikke er forpligtede til at være jobsøgende.

Hvis virksomhederne overvejer en sådan aftale, anbefaler DI, at de tager fat i deres tillidsrepræsentant, som herefter tager fat i pågældendes forbund. DI har været i kontakt med både KF og FAOD, der fortæller, at de også modtager spørgsmål herom, og at de står klar til at hjælpe deres tillidsrepræsentanter. På samme måde står arkitektteamet i DI også klar med at rådgive medlemsvirksomhederne om sådanne frivillige aftaler.

Under finanskrisen blev der - meget bredt rundt i arkitektvirksomhederne - indgået sådanne frivillige aftaler mellem virksomhederne og medarbejderne, og ordningerne fungerede rigtig godt.

Kontakt DI’s Juravagt for konkrete løsningsmuligheder 

Juravagten er DI’s indgang ved spørgsmål om COVID-19/corona. De bliver hele tiden opdateret med den nyeste viden, og alle får god hjælp, når de ringer. Juravagten kan kontaktes på jura@di.dk og telefon 3377 3377.
 
DI har endvidere et særligt ekspertteam, der rådgiver om aftaler om arbejdsfordeling samt om lønnedgang og nedgang i arbejdstid. Alle henvendelser herom, som DI modtager, sendes derfor til dem, så den enkelte virksomhed kan få skræddersyet rådgivning.

Webinar om COVID-19

Fredag den 13. marts, kl. 14-15, afholdt DI et åbent og gratis webinar om COVID-19 for arbejdsgivere. Det er blevet optaget og ligger nu på DI’s hjemmeside.

Se webinaret her

Yderligere rådgivning

Ud over den personalejuridiske rådgivning kan medlemsvirksomheder også få rådgivning om blandt andet rejsesikkerhed og rejsevejledninger samt om kontraktmæssige spørgsmål knyttet til force majeure:
Rejsesikkerhed og beredskab: Katrine Ruby Bødiker, karb@di.dk, +45 6131 0424
Hvad gør andre virksomheder – erfaringer fra Kina: Peter Bøgh (Shanghai-baseret), pmh@di.dk, +45 2226 0198
Kontrakter, herunder force majeure: Henrik Schultz, hsz@di.dk, +45 2949 4411

Brug DI!

Som nævnt vil vi helt generelt opfordre jer til at bruge DI. Det gælder både i forhold til behovet for personalejuridisk rådgivning og også i forhold til at give input og konkrete forslag, som DI kan bringe videre i dialogen med regeringen og myndighederne. Kontaktoplysningerne er jura@di.dk og telefon 3377 3377.

Danske Arkitektvirksomheder er i tæt dialog med DI om situationen og opfordrer også til at I tager kontakt med direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen på le@danskeark.dk, hvis I oplever særlige branchemæssigeudfordringer, som skal tages op på et højere niveau.