Branchestrategi ”Vi bygger bedre liv”

Vores arbejde i Danske Arkitektvirksomheder bygger på branchestrategien ”Vi bygger bedre liv” som dækker perioden 2018-2022. 

Arkitektur er en væsentlig del af vores velfærdssamfund og en forudsætning for, at byer, byrum, landskaber, boliger og arbejdspladser kan understøtte det gode liv i Danmark. Danske arkitektvirksomheder – store som små – nyder høj national og international anerkendelse, og er forankrede i en tradition, hvor vi tænker i helheder uden at miste et højt kunstnerisk niveau. 

Det er hensigten med denne strategi, at vi alle har og får en rolle i realiseringen, lige fra bestyrelse til sekretariat over fokusudvalg og ekspertgrupper og til hver enkelt medlemsvirksomhed i det daglige virke.

Strategien "Vi bygger bedre liv - Strategi 2018-2022" er udviklet i en bred samarbejdsproces mellem sekretariat, bestyrelse, fokusudvalg og ekspertgrupper samt øvrige medlemmer og interessenter. Der er tre strategiske områder, som tilsammen skal understøtte vores mission og vision og være grundlaget for de kommende indsatser:

Stærk forretning

  • Vi skal sikre optimale rammevilkår
  • Vi skal styrke det kommercielle fokus
  • Vi skal udnytte digitaliseringen

Alliancer

  • Vi skal samarbejde tæt med byggebranchen
  • Vi skal stå sammen i arkitektbranchen
  • Vi skal styrke medlemmernes samarbejde, tværfaglighed og netværk

Synlig værdi 

  • Vi skal dokumentere vores værdiskabelse
  • Vi skal udvikle redskaber og metoder til dokumentation
  • Vi skal udvikle værdibaserede forretningsmuligheder

Strategien er hverken forbeholdt eller løsrevet fra det arbejde som foregår i bestyrelsen, sekretariatet, vores fokusudvalg eller ekspertgrupperne. Der er tale om en bred og mangfoldig indsats, som spænder fra store strategiske projekter, over mindre justeringer af igangværende planer til den daglige rådgivning af medlemmerne. Fælles for det hele er, at alle involverede skal have et tydeligt billede af, at arbejdet er koblet op på de strategiske indsatser.

De strategiske indsatser og mål er også tænkt som en inspiration for alle medlemsvirksom- heder, der ikke har en daglig tilknytning til hverken udvalg eller sekretariat. De tre strategiske indsatsområder er en opfordring til medlemsvirksomhederne om at løfte blikket og arbejde mere strategisk med de mange udfordringer og muligheder, der er for både arkitektbranchen og den enkelte virksomhed.

Branchestrategi ”Vi bygger bedre liv”