Overenskomst med Konstruktørforeningen

Opdateret 15.07.20

Her finder du overenskomsten for medlemmer af Konstruktørforeningen. Overenskomsten med Konstruktørforeningen (KF) omfatter bygningskonstruktører, der er medlemmer af KF og uddannet i Danmark. 

Overenskomsten er indgået mellem Dansk Industri (DIO II) og Konstruktørforeningen (KF). Den gælder for ovennævnte der er ansat i private rådgivende arkitektvirksomheder med medlemskab af Dansk Industri.

Hvis konstruktøren ikke er medlem af KF, er vedkommende i stedet omfattet af overenskomsten med Teknisk Landsforbund.

Overenskomsten gælder;

  • også, selvom medarbejderen ansættes til andre jobfunktioner end traditionelt konstruktørarbejde.
  • ansættelsesforhold, hvor den ansatte udfører arbejde i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne.
  • ved ansættelse på deltid med gennemsnitligt mindre end otte timer ugentligt.

Løn

Overenskomsten beskriver bl.a. at den enkelte ansatte har krav på en individuelt forhandlet løn som er en fast løn, der skal udbetales månedsvis.

Derud over kan lønnen suppleres af bonus, resultataflønning eller engangsvederlag.

Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar. Den beskriver lønrammer som lønbånd med minimalløn som kan findes i dokumentet herunder.

Den ansatte har krav på en årlig lønforhandling. Dette gælder også når den ansatte er på orlov i henhold til barselsloven.

Pension

Overenskomsten fastlægger at pensionsbidrag skal indbetales til pensionsselskabet PFA.

Pensionsbidraget beregnes af bruttoløn inkl. alle aftalte tillæg, udbetalt godtgørelse for merarbejde og overarbejde, men ikke af ferietillæg/feriegodtgørelse. 

Den ansatte kan vælge at forhøje sit eget pensionsbidrag til forbedring af pensionsordningen. Arbejdsgiveren tilbageholder den ansattes bidrag samt eventuelt frivilligt bidrag i den ansattes løn, før der beregnes skat. Pensionsbidraget inkl. eventuelt frivilligt bidrag indbetales af arbejdsgiveren til PFA/KF-ordningen samtidig med, at lønudbetaling finder sted.

PFA må ikke videregive oplysninger om virksomheders og enkeltpersoners forhold, medmindre der foreligger forudgående accept både fra DIO II og KF.

Oplysninger til statistisk brug om; 

  1. samlet antal ansatte/virksomheder omfattet af PFA/KF-ordningen og 
  2. samlede indbetalinger til PFA/KF-ordningen, 

kan dog altid videregives af PFA til DIO II og KF. 

Du kan læse den fulde overenskomst herunder.

Konstruktøroverenskomsten 2020-2023