Praktikanter

Opdateret 06.02.23

Mange arkitektvirksomheder har praktikanter. Både fra Danmark, andre EU-lande og den øvrige verden. Når det gælder studerende fra arkitektskolerne i Danmark henvises til de enkelte skolers regler. For praktikanter udenfor og inden for EU, findes to forskellige aftaler.

Praktikanter fra danske uddannelsesinstitutioner

Studerende fra de danske arkitektskoler har – som led i uddannelsen – mulighed for, at komme i praktik hos en arkitektvirksomhed eller lignende. Praktikanterne er berettiget til SU i praktikperioden. Den studerende må ikke modtage løn samtidig med, at den studerende modtager SU.

Praktikopholdet skal typisk ligge indenfor et semester, og varer imellem 3-5 måneder. Opholdet skal være reguleret af en praktikaftale som beskriver læremål mv., og skal godkendes af skolen. Praktikken ligger oftest i uddannelsens  7. semester. Den studerende kan få mellem 20-30 ECTS point for praktikken.

Vi henviser i øvrigt til at holde sig opdateret på de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmesider ved. gældende regler og aftaler:

Det kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, KADK

Arkitektskolen Aarhus

AAU, Aalborg Universitet

Københavns Universitet (Landskabsarkitekt)

Praktikanter fra EU-lande

Studerende fra andre EU-lande har mulighed for at arbejde i en dansk virksomhed som led i deres uddannelse. Kommer den studerende som "intern" - og ikke som led i fx uddannelsesprogrammet ERASMUS, kan du bruge vores "Aftale for praktikanter".

Der er mulighed for, at den studerende kan opnå tilskud fra EUs uddannelsesprogram ERASMUS til praktikophold i 3-12 måneder. Tilskuddet skal dække ekstraomkostninger ved udlandsopholdet, herunder rejseomkostninger, ophold og forsikring. Den studerende skal selv kontakte sin uddannelsesinstitution for nærmere information om legatet.

Er den studerende ikke omfattet af et EU-uddannelsesprogram men kommer som "intern", så kan "Aftale for EU-praktikanter", der er vedlagt nedenfor bruges.

Praktikanter fra lande uden for EU

Studerende fra lande udenfor EU har mulighed for at få opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark som praktikant i en kortere periode som led i deres uddannelse.

Danske Arkitektvirksomheder og FAOD har lavet en fælles praktikaftale for studerende udenfor EU. Praktikaftalen for udenlandske studerende fungerer som grundlag for udlændingeservices behandling af opholds- og arbejdstilladelser for praktikanterne på arkitektvirksomhederne.

Aftalen betyder blandt andet, at: 

  • Opholdstilladelse til praktikophold gives kun til udenlandske arkitekter, som er under uddannelse i hjemlandet. Færdiguddannede arkitekter kan ikke få opholdstilladelse til praktikophold.
  • Hvis praktikanten ansættes i lønnet praktik, skal han/hun som minimum have en løn, der svarer til SU-taksten på ansættelsestidspunktet, som i 2021-niveau er 6.321 kr. pr. måned.
  • Hvis praktikanten ansættes i ulønnet praktik, skal han/hun dokumentere at råde over midler svarende til SU-taksten på ansættelsestidspunktet. I 2023 er det 6.589 kr. pr. måned. Dokumentation kan fx være udskrift fra bankkonto i ansøgers eget fulde navn, bankerklæring i eget fulde navn eller dokumentation for stipendiemidler.
  • Der kræves ikke særskilt praktikpladsgodkendelse for arkitektvirksomheder, men virksomheden skal i standardkontrakten oplyse antallet af uddannede arkitekter i virksomheden samt oplyse antallet af eventuelle andre praktikanter og studerende i virksomheden.
  • Praktikanter kan få opholds- og arbejdstilladelse for op til 18 måneder, men ikke for længere tid end kontraktperioden. Tilladelsen kan normalt ikke forlænges ud over 18 måneder. Dog kan den forlænges til 24 måneder, hvis der i kontraktperioden er indlagt et relevant fuldtidsskoleophold på minimum 6 og maksimalt 8 måneder.
  • En udlænding, der søger om forlængelse af sin opholds- og arbejdstilladelse hos den samme arbejdsgiver, og som er ansat under samme vilkår som hidtil, må gerne fortsætte sit arbejde, mens Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) behandler ansøgningen om forlængelse.
  • I de tilfælde, hvor en praktikant skifter arbejdsgiver, må ansøgeren ikke påbegynde sit arbejde som praktikant uden først at have en opholds- og arbejdstilladelse.

Her finder du yderligere information om opholdstilladelser

Internship Agreement and Guidelines EU Citizens
Internship Agreement and Guidelines Outside EU