Bestemmelser for pension

Opdateret 17.04.19

Overenskomsterne indgået med FAOD, JA, TL og KF indeholder bestemmelser der bl.a. betyder, at Danske Arkitektvirksomheders medlemmer er forpligtet til hver måned at indbetale til pensionsordninger for de medarbejdergrupper, der er omfattet af overenskomsterne.

Indbetalingen skal ske til enten Arkitekternes Pensionskasse, KonstruktørPension eller Pension for Funktionærer (tidligere TeknikerPension).
Indtil år 2000 var etablering af pensionsordninger et frivilligt anliggende, men overenskomsterne fastslog at de daværende løntabeller allerede indeholdt de bidrag, der i tilfælde af oprettelse af pensionsordning skulle betales som arbejdsgiverbidrag. Derfor anvendtes betegnelsen 110 % løn. 

De obligatoriske ordningers tilblivelse og status

Den 1. april 2000 startede den obligatoriske pensionsordning for de ansatte akademiske arkitekter. Ordningen er en del af overenskomsten med ARKITEKTFORBUNDET. Fra 1. april 2003 startede endnu en obligatorisk ordning, gældende for bygningskonstruktører med medlemskab af Konstruktørforeningen (KF).

Fra 1. april 2005 blev der indført obligatorisk pension i den sidste af DANSKE ARKs overenskomster - TL-overenskomsten. Den dækker bygningskonstruktører der IKKE er medlem af Konstruktørforeningen, uanset om de er medlemmer af TL eller ej, og herudover tekniske assistenter, tekniske designere og tekniske tegnere. Desuden omfatter TL-ordningen byggeteknikere samt møbel- og indretningsarkitekter og øvrige tekniske funktionærer. Hovedreglen nu er, at der for alle de overenskomstdækkede medarbejdere skal indbetales månedligt pensionsbidrag til ovennævnte selskaber.

Undtagelser kan forekomme jf. beskrivelsen af de enkelte ordninger i dokumentet herunder.


Du kan finde uddybende beskrivelser af de enkelte aftaler om pension, bidragssatser for de forskellige medarbejdergrupper og firmapensionsordninger under "Vejledning om pension for overenskomstansatte". De specifikke regler for konstruktører og tekniske funktionærer kan læses i dokumentet "Konstruktør- og funktionærpension".

Vejledning om pension for overenskomstansatte
Konstruktør og funktionærpension