DANSKE ARKs vedtægter

DANSKE ARKs vedtægter sætter rammerne for DANSKE ARKs virke. Her finder du fx vores formål, bestemmelser om medlemskab og forpligtelser.

KAPITEL I - ALMINDELIGE REGLER

§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK).

1.2 Danske Arkitektvirksomheder har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2 Formål

2.1 Det er DANSKE ARKs formål:

 • at synliggøre arkitekterhvervet  
 • at arbejde for høj faglig kvalitet i arkitekterhvervet 
 • at arbejde aktivt for de bedst mulige rammer for at drive arkitektvirksomhed 
 • at skabe et godt sammenhold og samarbejde blandt arkitektvirksomhederne 
 • at tilbyde rådgivning og støtte til medlemsvirksomhederne - i forhold til det niveau de befinder sig på 
 • at fremme og udvikle nye forretningsmuligheder

§ 3 Medlemskreds

3.1 Som medlemmer kan optages private rådgivende arkitektvirksomheder.

3.2 Det er en forudsætning for, at en virksomhed kan optages og forblive som medlem af Danske Arkitektvirksomheder, at der i virksomhedens daglige ansvarlige ledelse til enhver tid indgår mindst én person, der skal:

 • have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst 5 år, hvoraf mindst 2 år som selvstændig eller som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed samt
 • have afgangseksamen på kandidat- eller bachelorniveau som arkitekt (cand.arch. eller BA),
 • på kandidat- eller bachelorniveau som landskabsarkitekt eller -forvalter (cand.arch., BA, cand.hort.arch., BSc.hort.arch., cand.scient. eller BSc.scient.),
 • på kandidatniveau som civilingeniør i arkitektur og design (Cand.polyt.), eller
 • som bygningskonstruktør (professionsbachelor i bygningskonstruktion)

(Bestemmelsen inkluderer tilsvarende ældre uddannelsesmæssige benævnelser.)

Uddannelse som arkitekt fra en uddannelsesinstitution, som er omfattet af Europa-parlamentets og Rådets Direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer eller det tidligere arkitektdirektiv, anses som ligestillet i forhold til danske uddannelser.

For ansøgere med udenlandsk uddannelse udgør beskæftigelseskravet: Mindst 5 års arbejdserfaring efter endt uddannelse, heraf mindst 2 år som selvstændig eller ansvarlig leder og ligeledes af de 5 år mindst 2 års arbejde i Danmark.

Bestyrelsen kan efter konkret vurdering dispensere fra de i pkt. 3.2 fastsatte krav – herunder i forhold til ansøgere med anden udenlandsk uddannelse end de nævnte.

3.3 Bestyrelsen afgør alle spørgsmål med hensyn til, om en virksomhed, der ansøger om medlemskab, opfylder betingelserne herfor. Nægter bestyrelsen optagelse, kan ansøgeren med det varsel, der fremgår af § 8, pkt. 8.4, kræve, at afgørelsen forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens afgørelse skal derefter være endelig. Den ansøgende virksomhed er berettiget til at give møde på den pågældende generalforsamling og til at fremføre sine synspunkter der.

3.4 Generalforsamlingen kan etablere associeringsordninger for virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for medlemskab. Associering kan kun ske i henhold til generelle associeringsaftaler, og disse kan ingensinde indebære, at associerede virksomheder opnår stemmeret på Danske Arkitektvirksomheders generalforsamlinger, hvorimod de associerede virksomheder kan tillægges møderet og taleret.

3.5 Såfremt

 1. en dansk virksomhed, som udfører rådgivende arkitektvirksomhed erhverves, etableres eller ejes helt eller delvis, direkte eller indirekte af én eller flere personer i den daglige ansvarlige ledelse i en medlemsvirksomhed eller
 2. en medlemsvirksomhed helt eller delvis, direkte eller indirekte erhverver, etablerer eller ejer en dansk virksomhed, som udfører rådgivende arkitektvirksomhed eller
 3. en medlemsvirksomhed bliver erhvervet eller er ejet helt eller delvis, direkte eller indirekte af en dansk virksomhed, som udfører rådgivende arkitektvirksomhed,

så skal den anden virksomhed straks søge om optagelse i foreningen. Kravet om medlemskab gælder kun for virksomheder, som kan blive medlem af foreningen.

Såfremt den anden virksomhed ikke straks søger om optagelse, kan medlemsvirksomheden blive ekskluderet af foreningen. Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion.

Bestyrelsen kan dispensere fra ovennævnte krav om at søge optagelse i foreningen, hvis særlige forhold tilsiger det. Ansøgning om dispensation skal stiles til bestyrelsen.

Såfremt bestyrelsen måtte finde, at en virksomhed anvender foreningens ydelser, informationsmateriale m.v. uden at være medlem, kan bestyrelsen ekskludere det medlem af foreningen, som medvirker hertil.

Dette gælder uanset om ovennævnte ejerrelationer eksisterer.

3.6 En medlemsvirksomhed kan udmelde sig af Danske Arkitektvirksomheder med et varsel på løbende måned plus tre måneder. Dog kan udmeldelse ikke finde sted under en arbejdskonflikt, ligesom udmeldelse ikke kan finde sted med virkning fra et tidspunkt, der ligger tidligere end udløbet af det kalenderår, der ligger 2 år efter det tidspunkt, hvor den pågældende virksomhed senest modtog økonomisk understøttelse fra Danske Arkitektvirksomheder.

3.7 I ganske særlige tilfælde kan bestyrelsen tillade udmeldelse med virkning fra andre tidspunkter end anført i pkt. 3.6.

3.8 En medlemsvirksomhed kan ikke ved sin udmeldelse unddrage sig forpligtelser, herunder økonomiske, der påhviler medlemsvirksomheden på grund af forhold, der er opstået, inden medlemskabets ophør.

3.9 Såfremt en medlemsvirksomhed ophører med at opfylde betingelserne for at kunne blive medlem, jf. pkt. 3.1-3.2, skal bestyrelsen ekskludere medlemsvirksomheden.

3.10 Bestyrelsen kan endvidere ekskludere en medlemsvirksomhed, såfremt denne ikke overholder Danske Arkitektvirksomheders vedtægt, sine økonomiske forpligtelser overfor Danske Arkitektvirksomheder eller ikke overholder de kollegiale regler, der er fastsat af Danske Arkitektvirksomheder.

Bestyrelsen er herunder berettiget til at ekskludere et medlem, der undlader at etablere eller opretholde forsikringer etableret i overensstemmelse med § 8 stk. 2 nr. 5 eller § 10 stk. 8.

3.11 En virksomhed, der ekskluderes i henhold til pkt. 3.10, kan i indtil en måned fra det tidspunkt, hvor meddelelse om beslutningen om eksklusion er afsendt til den pågældende virksomhed, forlange eksklusionen indbragt for førstkommende ordinære generalforsamling, hvor virksomheden har møderet og taleret. Såfremt generalforsamlingen stadfæster eksklusionen, anses denne for at have virkning fra bestyrelsens beslutning herom. Såfremt generalforsamlingen tilsidesætter bestyrelsens eksklusionsbeslutning, anses den pågældende medlemsvirksomhed for at have været fuldt medlem fra bestyrelsens beslutning og frem til generalforsamlingens beslutning, dog således at virksomhedens stemmeret i enhver henseende anses for suspenderet i denne periode.

§ 4 Virksomhedsrepræsentanter

4.1 Hver medlemsvirksomhed er pligtig over for Danske Arkitektvirksomheder at udpege en virksomhedsrepræsentant, til hvem meddelelser fra Danske Arkitektvirksomheder kan rettes.

4.2 Virksomhedsrepræsentanten skal indgå i den daglige ledelse af medlemsvirksomheden og være anmeldt som sådan til Danske Arkitektvirksomheder.

§ 5 Bestyrelse

5.1 Danske Arkitektvirksomheder ledes af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand og 8 menige medlemmer.

5.2 Som medlemmer af bestyrelsen kan kun vælges personer, der opfylder betingelserne for at være virksomhedsrepræsentant i henhold til § 4. Et medlem, der ophører med at opfylde disse betingelser, skal straks fratræde.

5.3 Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år. Formanden kan genvælges.

5.4 Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, dog således at mindst 4 medlemmer er på valg om året. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.

5.5 Valg i henhold til pkt. 5.3 og pkt. 5.4 kan kun foretages blandt de kandidater, der fremgår af indkaldelsen, jf. § 8, pkt. 8.4-8.5. Tilsvarende gælder ikke for suppleringsvalg i henhold til pkt. 5.6. Endvidere kan bestemmelsen på generalforsamlingen fraviges med det flertal, der kræves for vedtægtsændringer.

5.6 I særlige tilfælde kan generalforsamlingen bestemme, at bestyrelsen skal udvides med indtil 4 medlemmer. Sådanne medlemmer vælges for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

5.7 Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter den ordinære generalforsamling og vælger en første og en anden næstformand.

5.8 Såfremt der indtræder vakance til hvervet som bestyrelsesformand, konstitueres den første næstformand som bestyrelsesformand frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor nyvalg finder sted. Opstår der i øvrigt vakance, kan den resterende bestyrelse beslutte enten at foranledige nyvalg ved indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, at afvente førstkommende ordinære generalforsamling eller ved enstemmig beslutning at udpege et valgbart medlem af foreningen til at udfylde den ledige plads frem til førstkommende generalforsamling

5.9 Bestyrelsen holder møde så ofte det skønnes nødvendigt, samt når formanden, de 2 næstformænd, 3 andre bestyrelsesmedlemmer, direktøren eller revisor kræver dette. Bestyrelsesmøder skal dog afholdes mindst 4 gange årligt.

5.10 Bestyrelsen indkaldes så vidt muligt skriftligt og med mindst 4 dages varsel. I særlige tilfælde kan bestyrelsesformanden alene - eller i dennes forfald den fungerende næstformand - tillade indkaldelse med et kortere varsel.

5.11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne - herunder formanden eller en næstformand - er til stede. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse vedtægter, træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme, eller ved hans forfald, den fungerende næstformands stemme udslaget.

5.12 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.13 Over bestyrelsens møder føres en protokol, der efterfølgende underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

§ 6 Direktion

6.1 Til varetagelse af sekretariatsfunktionerne ansætter bestyrelsen en direktør. Der kan herudover ansættes en vicedirektør. Vicedirektøren indgår i så fald i direktionen.

§ 7 Udvalg

7.1 Danske Arkitektvirksomheders forretningsudvalg består af formanden og de to næstformænd.

7.2 Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte særlige udvalg og arbejdsgrupper til behandling af konkrete opgaver eller til varetagelse af særlige interesser.

§ 8 Ordinær generalforsamling

8.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned.

8.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Bemyndigelse til bestyrelsen til at godkende Danske Arkitektvirksomheders regnskab for indeværende år.
 4. Forelæggelse til godkendelse af Danske Arkitektvirksomheders budget for det følgende kalenderår, herunder godkendelse af kontingent samt bidrag til konfliktfond.
 5. Fastsættelse af retningslinier for medlemmernes forsikring for deres professionelle ansvar.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
 9. Forslag til behandling.
 10. Eventuelt.

8.3 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker skriftligt med mindst 5 ugers og højst 7 ugers varsel til samtlige medlemsvirksomheder på den i sekretariatet noterede adresse for virksomhedsrepræsentanten. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, som anført i pkt. 8.2, samt meddelelse om det i pkt. 8.4 anførte.

8.4 Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, være indsendt til Danske Arkitektvirksomheders sekretariat. Tilsvarende gælder forslag til valg af formand og bestyrelsesmedlemmer, idet sådanne forslag tillige skal indeholde bekræftelse på, at den/de foreslåede er parate til at modtage valg.

8.5 Senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse skal der til de indkaldte virksomhedsrepræsentanter udsendes en liste over de kandidater, der er opstillet til valget af henholdsvis bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer. Samtidigt skal udsendes specifikation af de forslag, som bestyrelse og medlemmer har forlangt behandlet på generalforsamlingen. Med dette materiale skal endvidere følge et af sekretariatet udarbejdet urevideret regnskab for årets første 9 måneder og et budget for det følgende år.

8.6 Pkt. 9.4 finder tilsvarende anvendelse på ordinære generalforsamlinger.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

9.1 Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 40 medlemsvirksomheder skriftligt kræver dette med henblik på behandling af et bestemt angivet emne. Indkaldelse skal i sidstnævnte tilfælde foretages inden 2 måneder fra begæringens modtagelse.

9.2 Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger sker skriftligt med mindst 2 ugers (jf.  dog § 20, pkt. 20.5) og højst 6 ugers varsel med angivelse af dagsorden og de forslag, der skal behandles. Såfremt der på den ekstraordinære generalforsamling skal vælges bestyrelsesmedlemmer på grund af indtrådt vakance, jf. § 5, pkt. 5.8, skal reglerne i § 8, pkt. 8.4 og 8.5 om kandidatforslag dog iagttages, hvorfor indkaldelsesfristen fastsættes under hensyntagen hertil.

9.3 I særlige tilfælde kan bestyrelsens formand - eller i dennes forfald den fungerende næstformand - bestemme, at indkaldelse skal ske med et kortere varsel end anført i pkt. 9.2. Dette gælder dog ikke i relation til valg af bestyrelsesmedlemmer.

9.4 Forslag vedrørende arbejdsstandsning kan, såfremt forholdene nødvendiggør dette, fremsættes på selve generalforsamlingen efter forudgående varsel herom i indkaldelsen.

§ 10 Afstemninger og bemyndigelser

10.1 Hver medlemsvirksomhed har én stemme med tillæg af yderligere én stemme pr. fulde kroner 11.000, der af den pågældende medlemsvirksomhed er betalt (ekskl. moms) til Danske Arkitektvirksomheder i kontingent og konfliktfondsbidrag i det foregående kalenderår.

10.2 Stemmeretten udøves af virksomhedsrepræsentanten.

10.3 Adgang til generalforsamlinger har de stemmeberettigede i henhold til pkt. 10.2 samt personer, der enten har kapitalandel i en medlemsvirksomhed eller er administrator eller indgår i en medlemsvirksomheds daglige ansvarlige ledelse. Adgangsret kan endvidere følge af associeringsordninger indgået i henhold til § 3, pkt. 3.4, ligesom bestyrelsen konkret kan give adgang for deltagere i interessegrupper og lignende, der er etableret med hjemmel i denne vedtægt.

10.4 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt meddelt til anden person i medlemsvirksomheden, som opfylder betingelserne for at være virksomhedsrepræsentant, eller til en virksomhedsrepræsentant for en anden virksomhed. Original fuldmagt underskrevet af virksomhedsrepræsentanten skal afleveres ved udlevering af stemmeseddel. Ingen kan dog stemme i henhold til fuldmagt fra mere end 2 andre medlemsvirksomheder.

10.5 Beløbsgrænsen i pkt. 10.1 reguleres årligt pr. 1. januar med samme procentsats som den, hvormed den forudgående ordinære generalforsamling forhøjede det årlige kontingent. Beløbet i pkt. 10.1 er gældende pr. 1. januar 2004.

10.6 På generalforsamlinger afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Beslutning om ændring af nærværende vedtægt, samt om vedtagelse af kollektive overenskomster og beslutning om overførsel af forhandlingsmandat, jf. § 2, pkt. 2.3.4, er dog kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. På tilsvarende vis er beslutning om varsling og iværksættelse af lockout i henhold til § 16, pkt. 16.1, samt delegation af kompetence hertil i henhold til § 16, pkt. 16.4, kun gyldig, såfremt ¾ af de afgivne stemmer er for beslutningen.

10.7 En generalforsamling kan ved fornyelse af kollektive overenskomster og hovedaftaler bemyndige bestyrelsen til at godkende et forslag til ny overenskomst eller hovedaftale, og derefter sende forslaget direkte til urafstemning, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer stemmer herfor.

10.8 En generalforsamling kan med det flertal der kræves for ændring af Danske Arkitektvirksomheders vedtægt, jf. stk. 6, beslutte, at medlemsvirksomhederne skal være tilsluttet en af Danske Arkitektvirksomheder etableret fælles ansvarsforsikringsordning. Retningslinier for medlemmernes forsikring, der i øvrigt fastsættes i henhold til § 8 stk. 2, nr. 5, vedtages med simpelt stemmeflertal.

§ 11 Urafstemning

11.1 Beslutning om udsendelse af spørgsmål til urafstemning blandt medlemmerne træffes enten af bestyrelsen eller af en generalforsamling.

11.2 I det omfang godkendelse af hovedaftaler og/eller andre kollektive overenskomster har været behandlet på en generalforsamling, kan den pågældende generalforsamling beslutte, at spørgsmålet skal sendes til urafstemning. Beslutning herom kræver, udover simpelt flertal, at beslutningen enten tiltrædes af et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller at over halvdelen – dog mindst 50 – af de på denne generalforsamling repræsenterede medlemsvirksomheder stemmer herfor.

11.3 Urafstemning gennemføres skriftligt ved udsendelse af det forslag, hvorom der skal stemmes, og stemmeseddel, der skal tilbagesendes inden for en af bestyrelsen fastsat frist på mindst 14 dage. Vedtagelse sker ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Vedtagelse om opløsning af Danske Arkitektvirksomheder kræver dog, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor, jf. § 23. Resultatet af en urafstemning i henhold til pkt. 11.1 er bindende for Danske Arkitektvirksomheder. Resultatet af andre urafstemninger er udelukkende vejledende, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse vedtægter.

§ 12 Tegningsret

12.1 Danske Arkitektvirksomheder tegnes af:

a. formand og direktør eller vicedirektør i forening,
b. en næstformand og direktør eller vicedirektør i forening eller
c. formanden i forening med endnu et bestyrelsesmedlem

12.2 Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

§ 13 Hæftelse

13.1 Medlemsvirksomhederne hæfter ikke for Danske Arkitektvirksomheders forpligtelser.

§ 14 Regnskab og regnskabsår

14.1 Danske Arkitektvirksomheders regnskabsår er kalenderåret.

14.2 Over Danske Arkitektvirksomheders indtægter og udgifter føres et sædvanligt og ordentligt bogholderi. Ved afslutning af regnskabsåret aflægges regnskab, der revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor.

14.3 Regnskabet godkendes af bestyrelsen i henhold til bemyndigelse givet af generalforsamlingen, jf. § 8, pkt. 8.2. Det reviderede, og af bestyrelsen godkendte regnskab, udsendes herefter enten elektronisk eller i papirudgave.

KAPITEL II - REGLER FOR ARBEJDSSTRIDIGHEDER, KONFLIKTFOND mv.

§ 15 Overenskomst og hovedaftaler

15.1 Alle medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder har som arbejdsgivere pligt til at respektere de af Danske Arkitektvirksomheder indgåede overenskomster og hovedaftaler vedrørende ansættelsesforhold samt med hjemmel i gyldige overenskomster og hovedaftaler erklærede lockouter og boykotninger.

§ 16 Lockout

16.1 Beslutning om varsling og iværksættelse af lockout, træffes af generalforsamlingen jf. dog pkt. 16.4.

16.2 Bestyrelsen kan bestemme, at generalforsamlingens vedtagelse af en lockout er betinget af, at generalforsamlingen samtidig vedtager et af bestyrelsen foreslået ekstra kontingent og/eller ekstra bidrag til konfliktfonden.

16.3 Medmindre andet følger af indgåede hovedaftaler eller kollektive overenskomster, kan bestyrelsen, uanset pkt. 16.1, træffe beslutning om at varsle eller iværksætte lockout, såfremt sådan lockout ikke omfatter et område, der dækker mere end 15 % af den samlede omsætning for Danske Arkitektvirksomheders medlemmer i det forudgående kalenderår. Bestyrelsens beslutning er dog kun gyldig, såfremt ¾ af de på bestyrelsesmødet afgivne stemmer afgives for beslutningen.

16.4 Generalforsamlingen kan i relation til konkrete forhandlinger om hovedaftaler og/eller andre kollektive overenskomster delegere sin kompetence i henhold til pkt. 16.1 til bestyrelsen. For så vidt angår den praktiske gennemførelse er bestyrelsen tillige bemyndiget til at delegere sin kompetence til forretningsudvalget.

16.5 En lockout i henhold til pkt. 16.1-16.3 iværksættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende varslings- og frigørelsesregler. Meddelelse til vedkommende lønmodtagerorganisation om, at forslag om lockout agtes forelagt Danske Arkitektvirksomheders kompetente forsamling, kan afgives efter enstemmig beslutning herom i forretningsudvalget, eller efter beslutning truffet af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed.

16.6 Beslutning om, at lønmodtagere omfattet af en konflikt ikke må antages hos en medlemsvirksomhed, kan - under iagttagelse af de til enhver tid gældende varslingsregler - træffes af forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan på tilsvarende vis træffe beslutning om iværksættelse af lockout med det formål at bringe en overenskomststridig konflikt til ophør. Er der i forretningsudvalget ikke enighed om en sådan beslutning, kan et medlem af forretningsudvalget kræve spørgsmålet forelagt for bestyrelsen, hvor den pågældende beslutning derpå kan træffes med et flertal på ¾ af de afgivne stemmer.

16.7 Bestyrelsen kan, når særlige grunde taler derfor, på begæring af en medlemsvirksomhed beslutte, at vedkommende fritages for deltagelse i lockout og foranstaltninger i forbindelse dermed.

§ 17 Pligter under konflikt

17.1 Ved "konflikt" forstås i nærværende vedtægt strejke, arbejdsstandsning, boykot, blokade, lockout eller lignende.

17.2 Når der hos et eller flere medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder er iværksat konflikt, skal de pågældende efter anmodning indsende en fortegnelse til Danske Arkitektvirksomheder over de af konflikten omfattede lønmodtagere med angivelse af disses fulde navn og bopæl. Der skal endvidere oplyses antal beskæftigede medarbejdere (eksklusive praktikanter og elever) umiddelbart før konfliktens ikrafttræden.

17.3 Medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder er forpligtet til ikke at antage lønmodtagere omfattet af en konflikt, såfremt Danske Arkitektvirksomheders forretningsudvalg eller bestyrelse udsender meddelelse herom.

17.4 Under en konflikt, der involverer medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder, må andre medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder hverken direkte eller indirekte handle til skade for de konfliktramte medlemmer. Herved forstås navnlig, at andre medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder ikke uden forudgående aftale med den konfliktramte må påtage sig udførelse af arbejder, leverancer eller præstationer af nogen art, som den konfliktramte måtte have påtaget sig, før konflikten.

17.5 Såfremt en person eller virksomhed, der står uden for Danske Arkitektvirksomheder, under en konflikt handler i modstrid med en konfliktramts interesser, kan bestyrelsen pålægge Danske Arkitektvirksomheders medlemmer at afbryde forretningsmæssige forbindelser med den pågældende.

17.6 Bestyrelsen er berettiget til at udvide de i nærværende § 17 værende bestemmelser til også at gælde uoverensstemmelser, der endnu ikke har medført en konflikt, således som denne er defineret i pkt. 17.1.

KONFLIKTFOND

§ 18 Midler og anbringelse

18.1 I Danske Arkitektvirksomheders konfliktfond indgår:

 • de af generalforsamlingen vedtagne bidrag til konfliktfonden,
 • eventuelt ekstra bidrag i henhold til § 16, pkt. 16.2,
 • konfliktfondens kapitalafkast,
 • eventuelle overførsler fra Danske Arkitektvirksomheders øvrige midler i henhold til godkendt regnskab.

18.2 Konfliktfondens midler kan efter bestyrelsens beslutning anvendes til hel eller delvis kompensation af medlemmers direkte og indirekte omkostninger som følge af en konflikt.

18.3 Konfliktfondens midler skal regnskabsmæssigt holdes adskilt fra Danske Arkitektvirksomheders øvrige midler, og særskilt regnskab skal føres for konfliktfonden.

18.4 Konfliktfondens midler anbringes som indskud i pengeinstitutter eller i let realisable værdipapirer, der noteres på eller indskrives i konfliktfondens navn. Op til 25 %  af konfliktfondens til enhver tid værende midler kan endvidere investeres i fast ejendom.

18.5 Ved et eventuelt køb af fast ejendom for konfliktfondsmidler, jf. pkt. 18.4, kan den købte ejendom belånes på sædvanlig vis i kreditforening, bank eller lignende, men det kommende års ydelser på sådanne lån skal medregnes ved beregningen af de i pkt. 18.4 nævnte 25 %.

18.6 Bestyrelsen meddeler direktionen retningslinier for de i pkt. 18.4 nævnte formueanbringelser.

18.7 Konfliktfondens midler kan anbringes på anden måde end angivet i pkt. 18.4, såfremt dette besluttes af generalforsamlingen under angivelse af de økonomiske rammer for sådan anbringelse. Indebærer generalforsamlingens vedtagelse, at mere end 50% af konfliktfondens midler placeres på anden vis end angivet i pkt. 18.4, skal forslaget endvidere vedtages under en urafstemning i henhold til § 11, pkt. 11.2.

§ 19 Konfliktfondsbidrag

19.1 Såfremt konfliktfonden udgør mindst 2,5 % af gennemsnittet af omsætningen hos de medlemmer, som har ansatte, for de forudgående 3 kalenderår, kan bestyrelsen midlertidigt fritage medlemmerne for yderligere indbetaling af konfliktfondsbidrag.

19.2 Såfremt bestyrelsen fritager for indbetaling af konfliktfondsbidrag i henhold til pkt. 19.1, kan bestyrelsen, uden hensyn til placeringsreglerne i § 18, disponere over det beløb, hvormed konfliktfondens midler overstiger de i henhold til pkt. 19.1 beregnede 2,5 %. Det således disponible beløb kan tillige overføres til Danske Arkitektvirksomheders øvrige formue.

19.3 Bestyrelsen skal på ny træffe beslutning om medlemmernes betaling af konfliktfondsbidrag, når konfliktfonden ikke længere udgør mindst de i henhold til pkt. 19.1 beregnede 2,5 %.

19.4 Konfliktfonden må ikke anvendes til understøttelse, før den har nået en størrelse af mindst 0,6 % af den gennemsnitlige omsætning hos de medlemmer, som har ansatte, i det forudgående kalenderår. Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse kan dog i det enkelte tilfælde beslutte afvigelser herfra.

§ 20 Udbetaling af understøttelse fra konfliktfonden

20.1 Varer en konflikt udover 4 uger, skal bestyrelsen på begæring af et konfliktramt medlem træffe foranstaltninger til konfliktens ophør ved økonomisk støtte, udvidet lockout eller ved andre til rådighed stående midler. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at træffe sådanne foranstaltninger inden udløbet af den nævnte frist.

20.2 Ved lockout, der iværksættes i henhold til § 16, kan bestyrelsen beslutte, at der fra lockoutens begyndelse skal ydes økonomisk støtte til de medlemmer, der omfattes af lockouten.

20.3 Beslutter bestyrelsen at udbetale økonomisk støtte fra konfliktfonden, skal sådan støtte normalt udbetales i henhold til følgende regler:

 • Omfatter en konflikt samtlige medarbejdere hos et medlem - bortset fra praktikanter og elever - ydes der pr. tabt arbejdsdag en understøttelse, som udgør 12,5 % af den gennemsnitlige, daglige, totale omsætning i det foregående kalender år.
 • Omfatter en konflikt ikke alle medlemmets medarbejdere, bortset fra praktikanter og elever, nedsættes den i pkt. 1 anførte understøttelse forholdsmæssigt.
 • Den samlede understøttelse til et medlem i anledning af en konflikt må ikke overstige det direkte lidte tab.

20.4 Understøttelse fra konfliktfonden kan kun udbetales til medlemmer, der var tilmeldt foreningen den 1. januar i det år, konflikten indtræder. Dette gælder dog ikke i tilfælde af sympatistrejke eller sympatilockout, hvor understøttelse altid vil kunne ydes.

20.5 Er der iværksat konflikt omfattende medlemmer, der i det forudgående kalenderår dækker de mere end 12,5 % af den totale omsætning, skal bestyrelsen træffe bestemmelse om, hvorvidt udbetaling af understøttelse fra konfliktfonden skal begrænses eller standses. Et mindretal på mindst ¼ af bestyrelsens medlemmer kan dog forlange bestyrelsens beslutning indbragt for generalforsamlingen. Indkaldes en sådan generalforsamling, suspenderes bestyrelsens beslutning indtil generalforsamlingens afgørelse foreligger, med mindre en enstemmig bestyrelse beslutter andet. Indkaldelse af en generalforsamling kan om nødvendigt ske med et kortere varsel end angivet i § 9, pkt. 9.2.

20.6 Indberetning til Danske Arkitektvirksomheder om konflikt, og om omfanget heraf, skal foretages umiddelbart efter konfliktens iværksættelse, såfremt Danske Arkitektvirksomheder ikke i forvejen er involveret i den pågældende konflikt. Indberetning skal ske på de af Danske Arkitektvirksomheder udarbejdede indberetningsskemaer. Samtlige oplysninger skal bekræftes ved medlemmets underskrift, og bestyrelsen har ret til at lade oplysningerne kontrollere.

20.7 Understøttelse fra Danske Arkitektvirksomheders konfliktfond vil kunne nægtes:

 • hvis den pågældende konflikt efter bestyrelsens skøn må lægges det enkelte medlem til last,
 • hvis indberetning om konflikt ikke er indsendt senest 6 dage efter arbejdsstandsningens udbrud,
 • hvis kontingentet til Danske Arkitektvirksomheder og konfliktfondsbidraget ikke er betalt rettidigt,
 • hvis medlemmet før, under eller efter en konflikt ikke har overholdt de pligter, der følger af Danske Arkitektvirksomheders vedtægter eller i øvrigt ikke har fulgt de af Danske Arkitektvirksomheder givne retningslinier.

20.8 I tilfælde af overenskomststridige konflikter kan forretningsudvalget for at styrke sammenholdet inden for Danske Arkitektvirksomheder, og hvis sagens omstændigheder taler for det, og i øvrigt ved konflikter, hvor ganske særlige forhold gør sig gældende, bevilge understøttelse udover de i denne paragraf omhandlede. Til brug ved behandlingen af sådanne understøttelsessager kan forretningsudvalget eller den, som det bemyndiger hertil, indhente alle fornødne oplysninger.

§ 21 Ekstra kontingent mv.

21.1 Hvis forholdene nødvendiggør det, kan en generalforsamling med ¾ flertal af de afgivne stemmer vedtage at påligne et ekstra kontingent, og/eller bidrag til konfliktfond.

21.2 Under konflikter, som efter bestyrelsens skøn vil kunne bringes til ophør ved en efter de foreliggende forhold passende økonomisk støtte, kan bestyrelsen med ¾ af de afgivne stemmer påligne samtlige, udenfor konflikten stående medlemmer bidrag hertil i form af et grundbeløb, samt et beløb i forhold til vedkommendes omsætning i det foregående kalenderår. Opnår forslag om sådan økonomisk støtte ikke ¾ majoritet i bestyrelsen, kan det vedtages af generalforsamlingen med samme majoritet som foran nævnt.

KAPITEL III - RETLIGE INSTANSER, OPHØR mv.

§ 22 Retlige instanser

22.1 Tvister, der opstår mellem på den ene side Danske Arkitektvirksomheder og på den anden side et medlem, eller mellem to eller flere medlemmer i anledning af påståede overtrædelser af Danske Arkitektvirksomheders vedtægter eller vedrørende rettigheder og pligter, der følger af disse vedtægter, eller vedrørende påståede overtrædelser af forbud, påbud eller generelle regler udstedt i henhold til disse vedtægter, skal indbringes for Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse til afgørelse i henhold til nærværende § 22, pkt. 22.2-22.9.

22.2 Når tvister i henhold til pkt. 22.1 indbringes for Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse, kan denne enten selv træffe afgørelse i sagen eller henvise sagen til afgørelse ved Danske Arkitektvirksomheders voldgiftsret, jf. pkt. 22.9.

22.3 Hvis bestyrelsen selv har afgjort sagen, kan afgørelsen inden en måned efter, at den er meddelt sagens parter, af en eller flere af disse ved skrivelse til Danske Arkitektvirksomheders sekretariat, indankes for Danske Arkitektvirksomheders voldgiftsret. Hvis sagen ikke indenfor den angivne frist er indbragt for Danske Arkitektvirksomheders voldgiftsret, er bestyrelsens afgørelse, herunder fastsættelse af eventuel bøde, endelig. Afgørelsen er umiddelbart eksigibel.

22.4 Ved behandling af sager i henhold til nærværende § 22 består Danske Arkitektvirksomheders voldgiftsret af 3 voldgiftsmænd. Af disse 3 vælges opmanden af præsidenten for Østre Landsret. I sager, hvori Danske Arkitektvirksomheder er part, vælges yderligere én af Danske Arkitektvirksomheder og én af den medlemsvirksomhed, der indbringer sagen for voldgiftsretten. I sager, hvor Danske Arkitektvirksomheder ikke er part, vælger de to parter hver en voldgiftsmand.

22.5 Overholder et medlem ikke en af Danske Arkitektvirksomheder med hjemmel i gyldige overenskomster og hovedaftaler erklæret lockout eller boykot kan bestyrelsen idømme en bod på mellem kroner 1.000 og kroner 1.000.000. De idømte bøder tilfalder Danske Arkitektvirksomheders konfliktfond.

22.6 Voldgiftsretten kan idømme bøder indenfor samme beløbsrammer.

22.7 Bødens størrelse fastsættes under hensyn til forseelsens art og omfang.

22.8 Kendelser afsagt af Danske Arkitektvirksomheders voldgiftsret er endelige og bindende for parterne og kan således ikke indbringes for de almindelige domstole. Den afsagte kendelse er umiddelbart eksigibel.

22.9 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler om fremgangsmåden ved behandling af sager for Danske Arkitektvirksomheders voldgiftsret.

§ 23 Opløsning

23.1 Opløsning af Danske Arkitektvirksomheder kræver beslutning herom på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og derudover at forslaget ved en efterfølgende urafstemning tiltrædes af mindst 2/3 af samtlige medlemsvirksomheder, jf. § 11, stk. 11.3.

23.2 Såfremt Danske Arkitektvirksomheder opløses, kan bestyrelsen benytte formuen til formål, der falder ind under § 2. Alternativt tilfalder formuen efter indfrielse af alle forpligtelser Akademisk Arkitektforenings Understøttelsesfond.

§ 24 Overgangsregel

24.1 Virksomhedsrepræsentanter, der er lovligt udpeget og anmeldt til Danske Arkitektvirksomheder pr. den 28. november 2003, kan fortsætte som virksomhedsrepræsentanter, selv om de ikke opfylder kravene i § 4.

24.2 Medlemsvirksomheder, der har udpeget en virksomhedsrepræsentant, der omfattes af overgangsreglen i pkt. 24.1, skal ved senere valg af ny virksomhedsrepræsentant overholde reglerne i § 3, jf. § 4.

Således vedtaget af Danske Arkitektvirksomheders generalforsamling den 27. november 2009.

Siden senest redigeret af CL den 2011-04-05

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 01 okt 2014 fra http://www.danskeark.dk/Om-DANSKE-ARK/Regler-og-vedtaegter/DANSKE-ARKs-vedtaegter.aspx

Kontakt

Pia Wiberg
Pia WibergDirektør, cand.arch.
mail 
pw@danskeark.dk
tel  32 83 05 05
tel  20 41 24 80