FAQ

Kan en bygherre bare hæve en kontrakt?

Svar: Medmindre der foreligger misligholdelse fra arkitekten, kan kontrakten ikke bare hæves. Klienten kan efter omstændighederne standse en opgave i henhold til ABR 89, pkt. 7.2, men skal i så fald betale for udført arbejde, godtgøre arkitekten de udgifter han har i forbindelse med standsningen og arkitekten kan – ligeledes efter omstændighederne kræve at blive stillet som om opgaven var blevet udført, dvs. få godtgjort sin tabte fortjeneste.

Hvad er tærskelværdierne for rådgivningsudbud?

Svar: Der skal foretages EU-udbud af rådgivning hvis den samlede rådgiverydelser (arkitekt og ingeniør m.v.) er over 968.383 kr. for statslige kontrakter og over 1.489.820 kr. for alle andre offentlige tjenesteydelseskontrakter (kommuner, regioner, menighedsråd og almene boliger m.v.).

Rådgiverkontrakter mellem 500.000 kr og EU’s tærskelværdier skal annonceres i medierne, jvf tilbudslovens afsnit II, kapitel 6a.

Hvornår er en opgave omfattet af EU’s udbudsregler?

Svar: EU’s udbudsregler gælder, hvis opgaven ligger over tærskelværdierne og hvis bygherren er en ordregivende myndighed eller et offentligretligt organ.

Det vil normalt sige: statslige, kommunale, regionale myndigheder, menighedsråd eller almene boligselskaber og andre offentligretlige organer, som

 1. har til opgave at varetage opgaver af almen interesse, der ikke har industriel eller kommerciel karakter,
 2. er en juridisk person, og
 3. hvis drift er underlagt offentlig kontrol på en af følgende tre måder:
  1. Driften finansieres enten for størstedelens vedkommende af staten, de lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller
  2. Driften er underlagt kontrol fra staten, lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller
  3. Mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet udpeges af staten, lokale myndigheder eller offentligretlige organer.

  Også et privatretligt organiseret selskab kan være et offentligretligt organ. Når et organ indgår i en koncern eller gruppe sammen med andre offentligretlige organer eller sammen med selskaber, der udøver rent kommerciel virksomhed, må bedømmelsen af, om der er tale om et offentligretligt organ, ske med udgangspunkt i organet selv.

  Må man anvende samme underkriterier, når man udvælger (prækvalificerer) og tildeler en kontrakt?

  Svar: Nej udvælgelses- og tildelingskriterier må ikke blandes sammen.

  Hvilke udbudsregler gælder for en forsyningsvirksomhed, som udbyder et byggeri som ikke er beregnet til forsyning, fx en kontorbyggeri?

  Svar: Hvis en virksomhed er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, vil alle virksomhedens indkøb over tærskelværdien skulle udbydes efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

  Hvorfor har arkitekter ikke rammeaftaler med Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI)?

  Svar: SKI udbød for et par år siden fire rammeaftaler: en aftale om ingeniørprojektering på byggeri, en aftale om ingeniørprojektering på anlæg, en aftale om planlægning og en aftale om bygherrerådgivning. Alle rammeaftalerne er underinddelt i flere delaftaler.
  Ingeniørprojektering ligger udenfor arkitektens område. Men rammeaftalerne om bygherrerådgivning og Planlægning var åben også for arkitekter.
  SKI genudbyder rammeaftalerne i løber af 2011, og her vil arkitektarbejderne også blive udbudt.

  Skal man prækvalificere tilbudsgivere (entreprenører) efter tilbudsloven?

  Svar: Man kan prækvalificere tilbudsgivere efter tilbudsloven, men man kan i princippet også invitere tilbudsgivere direkte uden annoncering/prækvalifikation, men i så fald skal mindst en af de indbudte være udenfor det lokale område.

  Siden senest redigeret af sc den 2013-07-08

  Kommentarer (0)

  Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


  Printed 31 mar 2015 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Raadgiverjura/FAQ.aspx

  Kontakt

  Prebeb Dahl
  Preben DahlChefjurist
  mail 
  pd@danskeark.dk
  tel  32 83 05 07
  tel  28 69 05 76
  Sait Ciftci
  Sait CiftciKonsulent, cand.jur.
  mail 
  sc@danskeark.dk
  tel  32 83 05 12