ARKITEKTFORBUNDET

Begrebet »anciennitetsberegning« anvendes for at fastslå, hvor stor arkitektfaglig erhvervserfaring en medarbejder har opnået, regnet fra afgangstidspunktet, således at den nyansatte medarbejder indplaceres på det korrekte løntrin.

Anciennitetsberegning/indplacering på lønskalaen


Lønancienniteten, jf. § 3, stk. 6, beregnes normalt efter kandidatalder, hvorved forstås det antal måneder, siden den pågældende har bestået sin afgangsprøve fra en af statens officielle arkitektskoler og været beskæftiget ved arkitektarbejde, idet militærtjeneste, civil værnepligt og barselsorlov medregnes.

Ancienniteten afrundes opad til et helt antal måneder, dog således, at den tidligst beregnes fra udgangen af den måned, i hvilken den pågældende har bestået sin afgangsprøve.

Ansatte, der ikke har afgangsbevis fra en af statens arkitektskoler, men hvis kvalifikationer er godkendt af Akademisk Arkitektforening før 1. april 2005, indplaceres på lønskalaen efter forhandling mellem organisationerne.

Som hovedregel ved anciennitetsfastsættelsen medregnes det antal måneder, den pågældende har været beskæftiget med arkitektmæssigt arbejde. Såfremt den pågældende kunne oppebære løn efter anden overenskomst, sker indplaceringen på arkitektskalaen på det nærmest overliggende løntrin i forhold til denne overenskomst.

Ansatte, der er uden afgang fra en af Statens Arkitektskoler, og som er optaget i Akademisk Arkitektforening efter 1. april 2005, er ikke omfattede af arkitektoverenskomsten. Disses eventuelle overenskomsttilhørsforhold bestemmes af deres uddannelse. Eksempelvis vil en bygningskonstruktør være omfattet af enten TL- eller KF overenskomsten, afhængig af deres fagforeningsmedlemskab.

For hver hele måned vurderingen sker efter den 1. januar 2005 lægges en måned til de i tabellen anførte datoer før indplacering foretages. Eksempel: Pr. 1. februar 2005 løber alle intervaller fra 1. februar til 31. januar.

Ledighedsperioder / Korrigeret afgangstidspunkt:

Hvis der har været ledighedsperioder - forstået som perioder uden beskæftigelse ved faget - skal antallet af måneder uden ansættelse lægges til det oprindelige afgangstidspunkt. Dog rundes ledigheden altid ned til hel måned.

Eksempler:

1. Medarbejder uden ledighedsperiode(r):

En ny medarbejder tiltræder den 1. februar 2005, har afgang (dvs. er dimitteret) den 13. marts 1996 og kan dokumentere, at han/hun har været permanent beskæftiget siden afgangstidspunktet. Pr. 1. februar 2005 korrigeres tabellen så alle intervaller løber fra 1. februar til 31. januar og ser derfor således ud:

Da anciennitetsdato iflg. reglerne i dette tilfælde er den 1. efter afgangsdato har medarbejderen anciennitetsdato den 1. april 1996. Medarbejderen indplaceres derfor i intervallet fra 1. februar 1996 til 31. januar 1997 og befinder sig derfor på løntrin 10.

2. Medarbejder med ledighedsperiode(r):

Medarbejderen har ikke været permanent beskæftiget siden afgangstidspunktet, idet han/hun fx har haft flere ansættelser med mellemliggende ledighedsperioder. Ved en opgørelse af det samlede antal måneder uden beskæftigelse når man frem til, at han/hun i alt har været ledig i 13,5 måneder efter afgangstidspunktet.

I dette tilfælde skal afgangstidspunktet korrigeres efter nedenstående retningslinier:
Medarbejderen er dimitteret 13. maj 1996 (oprundes til 1. juni 1996), og har i alt 13,5 måneders ledighed. Efter korrektion bliver afgangstidspunktet således: 1. juni 1996 + 13 måneders arbejdsløshed
(ledighedsperioder rundes altid ned) = 1. juli 1997 (= korrigeret afgangstidspunkt).

Den pågældende medarbejder er i dette eksempel - efter korrektion for ledighedsperioder - indplaceret på løntrin 8 ved ansættelse 1. februar 2005.

Deltidsansatte

Der tillægges deltidsansatte anciennitet årligt, forudsat at der året igennem arbejdes mindst 18 timer ugentligt. Deltidsansatte, der arbejder under 18 timer ugentligt, tillægges anciennitet hvert 2. år.

Siden senest redigeret af tm den 2011-06-17

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 27 jan 2015 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Personale/Overenskomstomraadet/Anvendelse-af-OK/Loenforhold/ARKITEKTFORBUNDET.aspx

Kontakt

Tina Munch
Tina MunchChefkonsulent i DI, advokat
mail 
timu@di.dk
tel  33 77 34 87
tel  40 45 99 39
Gitte Kastberg
Gitte Kastberg EklundKonsulent i DI, cand.jur.
mail 
gika@di.dk
tel  33 77 34 24
tel  22 63 24 82
Nina Haff Jørgensen
Nina Haff JørgensenKonsulent i DI, advokat
mail 
nihj@di.dk
tel  33 77 34 74
tel  51 99 97 55