Ugens Fokus - ugerne 11 - 20 2011

Her kan læses nyhedsbreve publiceret i perioden uge 11-20 2011

Uge 20-2011: Det er arkitektens skyld

Som direktør må jeg af og til lægge ryg til pisk på hele arkitektbranchens vegne. Det følger helt naturligt af jobbeskrivelsen. Hvis nogen er utilfredse med danske arkitekters ydelser, så kan kritikken adresseres til foreningen og dennes ansigt udadtil. Min ryg er stærk, så denne fokus må ikke opfattes som klynk, men blot en appel til eftertanke.

I sidste uge faldt piskeslagene dog hyppigere og hårdere end sædvanligt. Første afklapsning kom da jeg deltog i Dansk Byggeris årsdag. Årsdagen handlede om produktivitet (eller mangel på samme) i byggeriet, og holdningen var klar: Problemerne i dansk byggeri skyldes især arkitekterne. Udbudsmaterialet er ufuldstændigt. Projekterne er overfladiske. Tegningerne savner detaljer. Beskrivelserne er mangelfulde. Tilsynet er uprofessionelt, osv. Jeg tillod mig at spørge Dansk Byggeris direktør, om der da slet ikke var punkter, hvor Dansk Byggeri eller foreningens medlemmer selv kunne gøre en indsats for at bidrage til at forbedre produktivitet og kvalitet i byggeriet. Mit spørgsmål forblev desværre ubesvaret.

Dagen efter deltog jeg i en debat med kommunernes tekniske chefer om den kommunale byggesagsbehandling. Her troede jeg, at jeg kunne slippe af sted med opfordringer til hurtigere, bedre og billigere sagsbehandling, men jeg skal love for, at jeg gjorde regning uden vært. Så snart jeg havde afleveret mit naive budskab, blev jeg mødt med en syndflod af påstande om, at byggesagsbehandlingens største udfordring er det ufuldstændige projektmateriale, som arkitekterne fremsender med byggeansøgningerne. Og fra byggeskadefondene forlød det, at 70 procent af fejlene i dansk byggeri skyldes fejlprojektering!

Jeg benytter enhver lejlighed til at lovprise danske arkitektvirksomheders fortræffeligheder. DANSKE ARK kæmper i det hele taget over en bred front for medlemmernes interesser. Af og til vender vi den anden kind til, når vi bliver slået. Andre gange slår vi igen.

Men er vores samarbejdsparteres kritik berettiget? Eller er det bare myter og anekdoter eller dårlige undskyldninger?

Fingerpegning bringer ingen resultater, selvom det er den hyppigste retorik mellem byggeriets parter. DANSKE ARK deltager derfor i eller står ligefrem i spidsen for en stribe udviklings- og samarbejdsprojekter, som gerne skulle bringe hele branchen videre i fællesskab. Det tror jeg fortsat er en rigtig strategi.

Men sidste uges oplevelser har i hvert fald vist mig, at samarbejde og dialog alene ikke løser problemerne.

Jeg vover mig derfor på denne plads så langt ud, at jeg gerne vil opfordre alle DANSKE ARKs medlemmer til selvransagelse. Har vores samarbejdsparter noget at komme efter? Hvis svaret er nej, så skal jeg og mine kolleger nok kæmpe videre på skansen. Men hvis svaret er ja, så er tiden inde til at gøre noget ved tingene. DANSKE ARK har for nylig præsenteret et nyt værktøj til kvalitetsledelse, som er Europas bedste. Brug det! Vi og andre udbyder løbende initiativer til kompetence- og ledelsesudvikling. Deltag! Vi kæmper for at flytte konkurrencen fra pris til kvalitet. Så lad dog være med at acceptere de lave priser!

Giv mig gerne reaktioner på dette budskab.

Uge 19-2011: Arkitekter og ingeniører

En gruppe små og mellemstore ingeniørvirksomheder har spurgt DANSKE ARK hvad vi kan tilbyde når det gælder varetagelse af deres interesser. Henvendelsen har været drøftet i bestyrelsen og DANSKE ARK har tilbudt gruppen af ingeniørvirksomheder et samarbejde. Hjertet i samarbejdet er sekretariatsbetjening af en eventuel ny forening for rådgivende ingeniørvirksomheder.

Ingeniørvirksomheder kan ikke blive medlem af DANSKE ARK. Vi er en forening for arkitektvirksomheder i bred forstand og det er bestyrelsens holdning at det også er det vi skal være fremover. Men når det er slået fast er vurderingen også at arkitektvirksomheder og rådgivende ingeniørvirksomheder i væsentlig grad har sammenfaldende erhvervsinteresser og behov. Arkitekt- og ingeniørvirksomheder er i mange sammenhænge gode samarbejdspartnere og konkurrenter. De opererer i udtalt grad på det samme marked. De er begge specialiserede i rollen som leverandører af uafhængig, professionel, videnbaseret rådgivning.

Det er baggrunden for at vi nu tilbyder kredsen af ingeniørvirksomheder hjælp med sekretariatsbetjening i fald de måtte danne en forening, som vil komme til at efterspørge en sådan ydelse. Sekretariatsbetjening vil være en ydelse der skal betales for, men DANSKE ARK kan se mange muligheder for synergi og samarbejde.

Jeg håber, at medlemmerne vil bakke op bag denne linje, når de møder deres ingeniørkolleger ude i landet. Medlemmerne er velkomne til at kontakte mig med kommentarer. Du kan læse hele vores udspil her.

Uge 18-2011: Nattens forhandlinger endt uden resultat. Parterne indkaldt til møde hos forligsmanden

Siden DANSKE ARK i går afsendte et brev til alle medlemmer om den forestående konflikt har der igen været forhandlinger mellem parterne. Selvom begge sider har bevæget sig, er forhandlingerne desværre netop igen strandet og vi skal derfor mødes hos forligsmanden i eftermiddag.

Indholdet i det udsendte brev til medlemmerne står derfor fortsat til troende.

Parterne har forhandlet uafbrudt fra klokken 17.30 onsdag aften til kl. 6.30 torsdag morgen. Det tegner principielt til, at der vil kunne opnås en udtalt enighed omkring flere af DANSKE ARKs hovedkrav. Vi synes i forhandlingsdelegationen også, at vi på vores side har strakt os meget langt ved imødekomme flere af fagforeningernes ønsker og derudover at tilbyde en betaling for de forbedringer, som tegner sig for arbejdsgiverne. Desværre er vores tilbud blevet afvist af fagforeningerne, og det er usikkert, hvordan uenigheden og differencen kan overvindes.

Parterne er indkaldt til møde hos forligsmanden i dag torsdag kl. 13.30. Det er ikke til at forudse, hvordan forligsmanden vil handle.

Når der foreligger nyt, vil vi igen orientere. Bemærk at du kan tilmelde dig vores sms-service ved at skrive ARK til 1231. Det er en service, som DANSKE ARK udbyder og som koster 0,- kr. ud over almindelig sms-takst. Vi forventer at benytte denne service, når der foreligger nyt – fx om konfliktens ikrafttræden eller eventuelle udsættelse.

På grund af arbejdspresset i den aktuelle situation er vi desværre ikke i stand til fuldt ud at yde sædvanlig medlemsbetjening eller besvare enhver medlemsforespørgsel.

Uge 17-2011: Den nye frivillige 2020-lavenergiklasse

DANSKE ARK har sammen med den øvrige byggebranche deltaget i udvalgsarbejdet i Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) om udformning af den nye 2020-lavenergiklasse. Den kommer til verden som en frivillig klasse, der kan bruges af ambitiøse bygherrer. På den måde kan der høstes praktiske erfaringer, som kan tages med i arbejdet med at lave den endelige, obligatoriske udgave af de nye energikrav i en fremtidig BR20.

Den politiske ramme for arbejdet er at 2020-kravene skal sikre en energibesparelse på 25 % i forhold til BR15-kravene. Den overordnede logik er enkel nok: Bygningers energiforbrug skal reduceres dramatisk. Men den praktiske udmøntning af denne logik er kompliceret. De eksisterende energikrav er nu så høje, at man ikke blot kan fortsætte med at reducerede U-værdierne yderligere. Der skal andet og mere til. Det kan være i form af systematisk og gennemført energieffektiv disponering af bygningen (rumfordeling, orientering, geometri). Det kan også være løsninger baseret på tilføjelse af energiproducerende elementer til bygningen (f.eks. solfangere).. Det første peger direkte mod hjertet i arkitekternes arbejdsfelt. Arkitekter der formår at bruge deres fag til denne type energioptimering bør have gode fremtidsudsigter.

En anden komplicerende faktor er indeklimaet. Når kravene til energi-effektivitet skærpes, bliver det vanskeligere samtidig at sikre et godt indeklima. Der har vist sig at være en vis iboende modsætning mellem krav om lavt energiforbrug, hensigtsmæssigt indfald af dagslys og god luftkvalitet.

Det betyder alt sammen, at der er brug for at arkitektvirksomhederne involverer sig aktivt i debatten om og arbejdet med udformning af fremtidens bygningsreglement. Der foreligger nu et udkast til ny 2020-lavenergiklasse – men er det godt nok? Sikrer det en tilstrækkelig grad af arkitektonisk frihed? Kan vi som arkitekter finde bedre veje til at nå målet om at nedbringe energiforbruget?

Spørgsmålene bliver taget op på et seminar som DANSKE ARK arrangerer i samarbejde med Arkitektforeningen i næste uge (Se invitation under kurser og arrangementer). Her kan du møde nogle af fagfolkene bag det nye 2020-udkast og blive klogere på udfordringerne. Viden som du kan bruge til at give dit besyv med, når 2020-kravene kommer i offentlig høring. Vi håber mange medlemsvirksomheder vil tage udfordringen op og engagere sig i arbejdet med at fastlægge fremtidens rammer for skabelse af arkitektur.

Uge 16-2011: Påske

Intet nyhedsbrev. 

Uge 15-2011:  Saber jeres bestyrelse værdi for virksomheden? 

Mange arkitektvirksomheder har en bestyrelse. Hvilken rolle den spiller varierer utvivlsomt fra virksomhed til virksomhed. I nogle tilfælde spiller bestyrelsen en vigtig og positiv rolle, mens den i andre har en væsentlig mere begrænset funktion. Det kan have sine gode grunde – men det kan også være, at bestyrelsens begrænsede rolle blot er et tilfældigt resultat af den måde virksomhedens historie har formet sig.

Hvis det sidste er tilfældet er det værd at undersøge om en professionalisering af bestyrelsesarbejdet måske kan være en genvej til udvikling af virksomheden. En bestyrelse der spiller en tilbagetrukken rolle repræsenterer måske i virkeligheden en uudnyttet resurse eller et potentiale.

Den vigtigste forudsætning for at få mere ud af bestyrelsen er at virksomhedens daglige ledelse gør sig klart hvordan man kan arbejde strategisk med en bestyrelse. Hvordan bliver bestyrelsen et forum hvor der stilles kvalificerede, kritiske og konstruktive spørgsmål til virksomhedens grundlag og udvikling? Kan medlemmerne af bestyrelsen fungere som brobyggere til aktuelle og potentielle kunder og markeder? Kan bestyrelsen hjælpe med at gennemføre et generationsskifte?

Er du i tvivl om hvordan du kan arbejde strategisk med partnergruppe og bestyrelsesudvikling så holder DANSKE ARK et seminar om ledelse og lederskab i forretningsudvikling. Her kan du stifte bekendtskab med teori og metode, som kan hjælpe dig til at få mere glæde af din bestyrelse. Du kan også høre oplæg fra ledere af arkitektvirksomheder, som vil dele ud af egne erfaringer med at have og bruge en professionel bestyrelse. Læs mere under Kompetence i denne uges nyhedsbrev.

Uge 14-2011:  Forårsfornemmelser 

Der er mange tegn på, at dansk økonomi er på vej ud af den værste krise i generationer. Et af tegnene er, at underskuddet på statens finanser ”kun” blev 40 mia. kr. i 2010 mod et forventet underskud på 80 mia. kr.

Jeg kan ikke bedømme, hvor meget ”spin” der er i regeringens fortsat dystre syn på Danmarks økonomiske situation – altså om man maler sorte skyer for at klamre sig til magten og legitimere ønskerne om store reformer. Danmark er dog uden diskussion fortsat blandt de lande med lavest økonomisk vækst i hele EU og OECD.

Men jeg kan forholde mig til, at rigtig mange af de økonomiske nøgletal, konjunkturvurderinger, ledighedstal og årsregnskaber fra virksomhederne nu peger opad.

Hvis de positive tendenser fortsætter, så er grundlaget skabt for, at der kommer vækst i de private byggeinvesteringer, inden de offentlige opgaver ebber ud.

Det må med andre ord være på sin plads med forårsfornemmelser for hele byggebranchen.  

Uge 13-2011:  Sammenbrud af overenskomstforhandlingerne

Overenskomstforhandlingerne er desværre brudt sammen. Vi har senest forhandlet hele søndagen, men det har ikke været muligt at blive enige, og vores modpart vil ikke møde til forhandling igen. Vi orienterer forligsmanden om situationen. Det videre forløb afhænger fuldstændig af forligsmandens beslutninger.

Det er særdeles nedslående. Men det er samtidig overordentligt vigtigt, at alle medlemmer sætter sig ind i situationen og handler som anvist.

Vore vedtægter betyder, at ethvert medlem nu er forpligtet til at følge de anvisningerne, som kommer fra DANSKE ARK. De bygger på vores vedtægter og de forpligtende kollektive aftaler, som DANSKE ARK har indgået. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere medlemmer, som ikke handler i overensstemmelse med vedtægterne.

Vi har tidligere udsendt omfattende information om, hvordan virksomhederne skal forholde sig. Alt materialet findes på vores hjemmeside, her:

http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Personale/OK-forhandling-2011/Konflikt.aspx

DANSKE ARK har etableret en sms-service, hvor kort information om konfliktens start, eventuelle udsættelse eller afslutning vil blive kommunikeret straks. Tilmelding sker ved at sende ARK til 1231.

Medlemmerne er forpligtet til at lade samtlige medarbejdere registrere hos DANSKE ARK. Selvom fristen for registrering er overskredet, mangler vi fortsat skemaer fra et stort antal medlemmer. Jeg vil indtrængende appellere til medlemmerne om at gøre deres til at vi kan gennemføre konflikten korrekt og effektivt – uanset at det er bøvlet. Registreringsskemaerne skal indsendes af samtlige medlemmer - også selvom de ikke har nogen ansatte. Fristen for fremsendelse af såkaldte ”fritagelsesbegæringer” er også for længst overskredet, og behandlingen af disse pågår nu. Vi forventer at sende svar på disse begæringer i dag og i morgen.

Sammenbruddet i forhandlingerne skyldes først og fremmest uenighed omkring overarbejdsbestemmelserne og betalingen for vores krav på dette område. Det er kompliceret stof, men i hovedtræk består uenigheden i følgende:

DANSKE ARKs seneste forslag:

  • Afskaffelse af ugenormen på 42 timer, dvs. afskaffelse af tillæg fra den 43. time 
  • Afskaffelse af 4 måneders normperioden
  • Indførelse af en flydende timepulje på op til 160 timer. Heri registreres timer ud over sædvanlig arbejdstid
  • Skriftligt beordret merarbejde – undtaget konkurrencer og akkvisition – i weekender belægges med tillæg på 100 procent. Tillægsbelagte timer indregnes ikke i den nævnte pulje, men skal straksudbetales incl tillæg
  • Puljen kan nedbringes (af begge parter) gennem afspadsering eller udbetaling i forholdet 1:1
  • Ud over 160 timers merarbejde, skal alle timer belægges med tillæg på 50 procent

Vi har ikke set os i stand til at tilbyde fagforeningerne nogen lønmæssig kompensation for denne omlægning. Vi har argumenteret for, at de seneste tre års overenskomstmæssige stigninger har været meget store og langt større end på det øvrige private arbejdsmarked. Vi har tilbudt en stribe forbedringer i overenskomsten, blandt andet forøgelse af efteruddannelsesmidlerne for alle grupper samt en omlægning af arkitekternes ferie- og fridage, så de følger de øvrige grupper; dette vil reelt give arkitekterne en fridag mere end nu.

Fagforeningerne er langt fra villige til at give den fleksibilitet, som ovenstående model giver arbejdsgiverne. For det første peger de på, at arbejdsgiveren i vores model blot kan udbetale timerne løbende og at der derfor reelt ikke er noget øvre loft for arbejdstiden overhovedet. De forlanger en ”prop i spanden”. Desuden forlanger de en meget høj lønkompensation for en omlægning i det hele taget. De har senest tilbudt:

  • Afskaffelse af ugenormen og normperioden (som ønsket af os)
  • Etablering af en pulje på kun 74 timer
  • Tillæg på skriftligt beordret merarbejde i weekender på 100 procent – også på konkurrencer og akkvisition
  • Puljen kan nedbringes gennem afspadsering i forholdet 1:1, men hvis arbejdsgiveren vælger at udbetale timerne, skal der tillægges 50 procent

Fagforeningerne har senest forlangt generelle lønstigninger på 3,75 procent som betaling for en omlægning. Fagforeningerne anerkender i øvrigt slet ikke, at arkitekternes lønudvikling har været større end andres de seneste år, idet de bl.a. peger på, at så godt som alle tillæg er blevet opsagt.

Efter sammenbruddet foreslog vi sent søndag aften at parterne nu måtte gå hver til sit og drøfte forhandlingsmandaterne med vores respektive baglande for så igen at mødes på onsdag. Dette forslag blev afvist af fagforeningerne. Der er ikke mere at tale om. De fokuserer nu på at opnå en etårig overenskomst uden ændringer af nogen art. Og dermed uden lønstigning

Det videre forløb frem til konfliktens start på fredag den 1. april er desværre ikke klart. DANSKE ARKs bestyrelse mødes i eftermiddag og aften. Vores såkaldte OK-baggrundsgruppe mødes i morgen. I dag orienterer parterne som nævnt hver for sig forligsmanden, som formentlig straks vil indkalde parterne sammen eller hver for sig til en sondering af mulighederne for at nå et forhandlingsresultat. Forligsmanden kan beslutte at udskyde konflikten, hvis han vurderer, at uenigheden kan forliges.

Sammenfattende står vi altså i en særdeles vanskellig situation som arbejdsgivere.

Ressourcerne på sekretariatet vil i den kommende tid i meget væsentlig grad være knyttet til forberedelse og gennemførelse af konflikten. Jeg beklager at dette uundgåeligt vil gå ud over den almindelige medlemsbetjening. Vi vil desværre heller ikke have mulighed for at tale med medlemmerne hver for sig om hvordan de skal forholde sig. Jeg må henvise til den generelle information gennem nyhedsbreve og på hjemmesiden.

Vi er desværre blevet opmærksomme på, at fagforeningen ”Jordbrugsakademikerne” fejlagtigt har informeret deres medlemmer om, at de også er omfattet af den kommende konflikt. Efter DANSKE ARKs reaktion har de senere udsendt information, om at dette selvfølgelig ikke er tilfældet. Det giver os anledning til at betone, at konflikten alene omfatter medlemmer af ARKITEKTFORBUNDET, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund.

I takt med at der fremkommer ændringer i situationen vil vi straks informere.

Uge 12-2011:  Risiko for konflikt 1. april 2011 

Gennem to måneder har DANSKE ARK forhandlet med ARKITEKTFORBUNDET, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund om nye overenskomster.

DANSKE ARK er gået til forhandlingerne med en række krav om væsentlige forandringer, så overenskomsten bliver mere tidssvarende og gør det muligt for arkitektvirksomhederne at konkurrere på mere lige vilkår med fx ingeniørvirksomheder og udenlandske arkitektvirksomheder. Hvis arkitektvirksomhederne fremover skal have mulighed for at trives og udvikle sig i Danmark, forudsætter det konkurrencedygtige løn- og arbejdstidsvilkår og fleksibilitet på arbejdspladserne. Vore forberedelser har derfor været omhyggelige, og vores krav er solidt forankret i medlemskredsen. De tre hovedkrav er:

- Nyt lønsystem, så vores ledere kan anvende løn som ledelsesværktøj. Det må indebære en de facto afskaffelse af det anciennitetsbaserede lønskalasystem og gøre lønfastsættelsen til et anliggende for individuel forhandling på baggrund af en vurdering af den værdi som den enkelte ansatte skaber for virksomheden gennem sine kvalifikationer, kompetencer, erfaring, arbejdsindsats og mange andre elementer
- Generel udvidelse af den ugentlige arbejdstid til 37 timer svarende til det øvrige private arbejdsmarked
- Afskaffelse af det rigide overarbejdssystem. Dette krav kalder vi for 1:1 for at signalere, at overarbejde ikke skal tillægsbelægges

Forhandlingerne har været gennemført i to fora. Et forum hvor de valgte eller ”politiske” forhandlere har forhandlet de store linjer og et forum, hvor sekretariatsansatte har forhandlet de sekundære krav og drøftet konkrete tekstforslag.

Vi er selvfølgelig klar over, at vores krav er markante. Vi har derfor også været indstillet på, at ikke alt kunne aftales her og nu. Fx vil det forudsætte en omhyggelig forberedelse at skabe tryghed omkring løndannelsen, når lønskalasystemet forlades.

Der er under forhandlingerne blevet talt meget og længe, og vores forhandlere har undervejs haft det klare indtryk, at fagforeningerne havde forstået behovet for en modernisering af vores løn- og arbejdstidssystem. Vi har derfor længe haft forhåbning om, at der ville blive taget afgørende skridt til forandring denne gang – fx i form af et mere fleksibelt arbejdstidssystem uden de bureaukratiske og dyre bestemmelser for overarbejde..

Efter at fagforeningerne i forrige uge afholdt fælles møde for deres tillidsrepræsentanter er disse positive forhåbninger imidlertid bristet. Tillidsrepræsentanterne har angiveligt sat bremsen i over for enhver rimelig modernisering og forandring af bl.a. overarbejdsreglerne nu. Fagforeningerne stiler efter en etårig aftale og i  forhold til vores hovedkrav er man kun indstillet på at aftale, at der kan optages drøftelser i løbet af det næste år med henblik på at indføre en forsøgsordning om et nyt løn- og arbejdstidssystem i perioden 2012-2014. For så vidt angår vores krav om generel 37 timers arbejdsuge er man indstillet på at gøre sådan en mulighed frivillig forudsat fuld kompensation.

Situationen blev drøftet på interne møder i DANSKE ARKs overenskomstudvalg og forretningsudvalg i går. Der blev fra disse fora udtrykt ærgrelse over den manglende forandringsvilje hos modparten. På den baggrund besluttede begge udvalg, at DANSKE ARK skal fastholde de tre hovedkrav i forhandlingernes afsluttende og kritiske fase. Om nødvendigt vil vi tage konflikten for at opnå den nødvendige forandring. Det er nu eller aldrig.

Jeg vil derfor advare alle medlemmer om, at der nu er en overhængende risiko for, at vores branche lammes af lockout og strejke den 1. april 2011.

Jeg vil også opfordre vores medlemmer til at tage en drøftelse med medarbejderne og deres eventuelle tillidsrepræsentanter om behovet for modernisering og derigennem gøde jorden for at vi kan overbevise vores modpart ved forhandlingsbordet. Det vil også være fornuftigt at opfordre medarbejderne til at sætte sig ind i, hvordan de er stillet under en konflikt, hvor ansættelsesforholdet reelt er suspenderet og medarbejderne vil derfor ikke modtage løn, påbegynde ferie eller deltage i efteruddannelsesaktiviteter. Konflikten vil naturligvis kun omfatte de af fagforeningernes medlemmer, som er omfattet af overenskomsterne.

Vi har tidligere udsendt omfattende information om, hvordan medlemmerne skal forholde sig op til og under en konflikt. Reglerne er forankret i DANSKE ARKs vedtægter, og medlemmerne har pligt til at handle i overensstemmelse med disse bestemmelser. Medlemmerne er forpligtet til at sikre, at lockouten bliver fuldstændig effektiv – herunder at registrere samtlige medarbejdere hos DANSKE ARK. De medlemmer, som endnu ikke har indsendt registreringer til sekretariatet skal gøre dette omgående.

Vi vil ad alle kanaler sikre, at medlemmerne informeres om konfliktens eventuelle ikrafttræden eller udsættelse. Som en supplerende kommunikationskanal vil vi benytte en nyetableret SMS-service. Hvis man tilmelder sig denne funktion, vil man modtage information om konfliktstart eller udsættelse straks på mobiltelefonen. Tjenesten kan benyttes af såvel arbejdsgivere som ansatte. Tilmelding sker således:
Tilmeld: Send ARK til 1231
Afmeld: Send ARK STOP til 1231
Du tilmeldes DANSKE ARKs SMS-nyheder. 0 kr. + alm.. SMS takst. Tjenesten udbydes af Danske Arkitektvirksomheder, Kristen Bernikows Gade 6, 3. sal, 1105 København K, tlf. 32 83 05 00.

Den samlede information og instruktion om hvordan DANSKE ARKs medlemmer kan og skal forholde sig forud for og under konflikt findes her:
http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Personale/OK-forhandling-2011/Konflikt.aspx

Uge 11-2011: Hold fast i din ophavsret 

I sidste uge holdt DANSKE ARK i samarbejde med advokatfirmaet Horten et velbesøgt seminar om ophavsret. En kreds af medlemsvirksomheder deltog og var åbenlyst engagerede i emnet. Ophavsret er desværre ikke det juridiske felt, der er mest fremtrædende i arkitektens hverdag. Juraen er kompliceret og retstilstanden på feltet er langt fra så klar og entydig som man kunne ønske sig, men ophavsret rører ved noget fundamentalt for arkitekternes virke. Der er i høj grad tale om hjerteblod. Når et arkitektonisk værk omtales offentligt medfører den såkaldte ”droit moral” at ophavsmanden (arkitekten bag værket) – efter omstændighederne - har krav på at blive nævnt. Det sker langt fra altid. På Horten-seminaret havde de fleste af deltagerne eksempler med på tilfælde, hvor de havde følt deres ophavsret krænket. Omtale af arkitektoniske værker som blot forbigår arkitektens navn i tavshed er fagligt krænkende.

DANSKE ARK vil gerne yde sit bidrag til at forsvare arkitektvirksomhedernes rettigheder på dette område. Det var derfor vi holdt seminaret (som bliver fulgt op af et tilsvarende arrangement i Aarhus senere på foråret). Det er også derfor vi har en hotline-aftale med Horten, som giver alle medlemmer mulighed for gratis, telefonisk rådgivning om ophavsretlige spørgsmål. Jeg vil gerne opfordre til at man bruger denne mulighed hver gang man føler sin ære gået for nær. På sekretariatet hører vi også gerne fra medlemmer, som oplever krænkelser. Ophavsret er et prioriteret område i vores forening, DANSKE ARK vil – så langt vore muligheder rækker – gerne slå et slag for arkitekternes rettigheder og støtte medlemmer, der oplever krænkelser. Hvad angår ophavsrettens indhold og betydning vil jeg henvise til Arkitekten nummer 3/2011, hvor chefjurist Preben Dahl har skrevet en artikel om emnet.


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 23 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/Ugens_Fokus-ugerne11-20_2011.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26